skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

 

 

 

Man kan ikke drive landbrug efter en kalender

Marken blev mejet og høet blev høstet og landmændene kan ånde lettet op, men kun indtil den næste af de flere hundrede frister der årligt dikterer landbruget. Læs mere her.

Resultatet af Gefions undersøgelse for påvirkning af spildevand i og ved Tude Å

Gefion gennemførte i sommerens tørke en undersøgelse af spildevandspåvirkning på miljøet i vandløb og i kystvande, resultaterne herfra kan du læse idenne artikel: Læs mere her.

Vandprøver skal vise byernes påvirkning på vandløb

Sommerens tørke gav optimale forhold for at undersøge hvor meget spildevand fra byerne påvirker vandløbene. Læs mere her.

Ny analyse kan få de rigtige vandløb med i vandplanerne

Alt for mange vandløb står lige nu til at blive omfattet af vandplanerne. Det vil betyde urealistiske miljømål og forkerte indsatser.

Efter vores opfattelse vurderes vandløbenes naturpotentiale i vandområdeplanerne konsekvent for højt, mens indsatsen, der skal gøres, tilsvarende vurderes for lavt. Det vil betyde, at alt for mange vandløb vil skulle omfattes af vandplanerne. Dermed vil Danmark forpligte sig til helt urealistiske miljømål på flere tusind kilometer vandløb. Til stor skade for både landbrug og samfund.

Derfor har Landboforeningen Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Sønderjysk Landboforening og Landbrug & Fødevarer bedt miljøkonsulentvirksomheden Envidan analysere konsekvenser og muligheder i de omstridte vandløb.

Læs mere her. 

Kvælstofidyl i sommerhusområderne

De danske sommerhuse er ikke lutter idyl, for titusindvis af ukloakerede sommerhuse betyder et dårligt vandmiljø og en høj kvælstofudledning. Læs mere her.

Overløb fra rensningsanlæg udgør en stigende trussel mod vandmiljøet

Gefion har fokus på spildevands betydning i forhold til vandmiljøet. Urenset spildevand tilfører nemlig kvælstof, fosfor, organisk stof og andre miljøfremmede stoffer til miljøet. Samtidig skal landbruget reducere brugen af kvælstof og fosfor.

Hvert år er der 5.000 overløb med urenset spildevand, der løber direkte ud i vandmiljøet. Overløbene sker i forbindelse med store regnskyl, hvor rensningsanlæggene og kloaknettet ikke kan håndtere de store mængder regnvand. Og i takt med, at der er flere og flere skybrug stiger risikoen for overløb og dermed forurening af vandmiljøet. Det selv samme vandmiljø, der er årsagen til, at landbruget skal reducere kvælstoftilførslen.

Læs mere om, hvad Gefion gør for at få politisk opmærksomhed på problemet med overløb og urenset spildevand.

Vandløb skal lede vand

Gefion har vundet flere vandløbssager i Natur- og Miljøklagenævnet. Vi samarbejder med ålavene. Vi stoppede fællesregulativet i Næstved og vi vandt en klagesag i Åmosen. Vi har igen klaget over vandplanerne – og vundet. Vi skaber resultaterne sammen med ålavene, og vi holder kommunerne op på deres pligt til at vedligeholde vandløbene.


Ekspropriation til Kriegers Flak er grundlovsstridig

Der er brug for nogen, der står fast, og det gør Gefion.

I forbindelse med kabellægningen til vindmølleparken Kriegers Flak bryder Energinet.dk med det såkaldte gæsteprincip. Dermed tvinger de lodsejerne til at påtage sig en meget stor økonomisk risiko. Vi mener, at Energinets handlinger er ulovlige og strider mod Grundlovens §73 – ejendomsrettens ukrænkelighed. Det kan vi ikke acceptere.

Gefion står fast: gæsteprincippet skal fastholdes, og lodsejerne holdes fri af enhver risiko. Derfor er Gefion en del af den retssag, som Landbrug & Fødevarer har rejst mod Energinet.dk

Landbrugets kvælstofbelastning er stærkt overvurderet

Det er som om, at reduktion af kvælstof er politikernes og embedsværkets eneste svar på, hvordan vi forbedrer vandmiljøet.

Men de analyser, Gefions erhvervspolitiske afdeling har lavet, tegner et helt andet billede. Et billede af fortidens synder som den helt store årsag til, at miljøtilstanden ikke er, som den var for 100 år siden:

  • Fjordbunden i Roskilde er ødelagt af indvinding af millioner af tons østersskaller.
  • Isefjord er visse steder gold sandbund på grund af muslingeskrab.
  • I Køge Bugt er sigtbarheden lav på grund af råstofindvinding.
  • I Karrebæk Fjord, er der dumpet slam med kviksølv.
  • Ved Korsør ligger der en gammel losseplads i noret.

Kom ikke og sig, at det ikke har betydning for vandmiljøet! Derfor kæmper Gefion mod de urealistiske miljømål

Gefion. Billede over Karrebæk Fjord

Politikerne skal ud i virkeligheden

I Gefion har vi en god tradition med at invitere folketings- og lokalpolitikere med ud i den virkelige verden. Vi viser dem problemerne ved manglende vandløbsvedligeholdelse, de ser potentialet i den danske svineproduktion. Og vi viser dem konkrete eksempler på, at miljø, natur og afvanding godt kan gå hånd i hånd.

Vi påpeger ikke kun udfordringerne. Vi fortæller også, hvordan de kan løses! Det er politisk interessevaretagelse, der rykker noget.

          

Grundvandet har det fint. Tak!

Når man læser aviserne, ser tv eller er på de sociale medier, får man let det indtryk, at grundvandet i Danmark er stærkt forurenet. Og at det alt sammen er landbrugets skyld. Men grundvandet har det fint.

Alligevel har blandt andet Egedal kommune udsendt forbud mod brug af sprøjtemidler. Det er aldrig set før. Kommunen mener, at der er fundet pesticider i drikkevandsboringerne, og at området er sårbart. Men der er intet fagligt belæg i kommunens påbud. Det er ren og skær ekspropriation. Uden beviser. Det kan vi ikke acceptere!

Derfor har Gefion rejst en principsag sammen med Landbrug & Fødevarer. Og vi følger hele tiden udviklingen på grundvandsområdet i hver enkelt kommune.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV