Ring til os på tlf. 7027 9000
Solceller

Solceller – ændrede regler for afregning

Igennem de senere år, har ejere af solcelleanlæg set på mens afgiftsregler og afregningsregler på området flere gange er blevet skærpet. Det er imidlertid ikke slut endnu. Ændrede regler og tiltag fra myndigheder betyder, at det igen bliver mindre økonomisk attraktivt med solcelleanlæg. Både eksisterende og nye anlæg vil blive berørt af ændringerne.

Af Preben Jensen, økonomikonsulent i VKST

Årsbaseret nettoafregning gøres timebaseret

Energinet.dk har varslet, at de enten fra 1. januar 2018 eller senest fra 1. januar 2019 ændrer afregningsmetoden for solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning. De solcelleanlæg der er under den årsbaserede nettoafregning, vil fremover blive flexafregnet. Det betyder, at disse elforbrugere skal købe deres målte elforbrug fra nettet time for time og tilsvarende sælge målt overskudsproduktion til nettet time for time.

Dermed vil elforbruget fra anlæg med årsbaseret nettoafregning ikke længere blive opgjort på årsbasis – men i stedet blive målt løbende og handlet på timebasis. Anlægsejerne vil ikke længere kunne ”gemme produktionen på nettet”. Det vurderes, at ændringen betyder en årlig meromkostning på 200 – 500 kr.

Opgørelser af PSO-afgift og elafgift skal fortsat opgøres på årsbasis ifølge den gældende lovgivning.

Elafgiftsfritagelse for timebaseret afregning ophæves

En ændring af elafgiftsloven ophæver med virkning fra 1. april 2018 afgiftsfritagelsen for eksisterende timeafregnede anlæg over 6 kW. Desuden kan du ikke længere opnå timebaseret afgiftsfritagelse for nye anlæg, hverken over eller under 6 kW. Læg mærke til, at ændringerne her kun vedrører elafgift, og dermed ikke de øvrige elementer af afregningen.

Eksisterende anlæg på højst 6 kW, der i dag er på timebaseret afregning af elafgift, vil med lovforslaget fortsætte på ordningen indtil 2032. herefter afskaffes den på linje med den årsbaserede nettoafregning af elafgift.

Lovændringen betyder, at timebaseret nettoafregning af elafgift afskaffes og erstattes med øjebliksafregning. Det betyder, at elektricitet leveret til det kollektive net ikke længere kan modregnes i elektricitet hentet fra det kollektive net, når afgiftsbetalingen opgøres. Øjebliksafregning indebærer, at der betales elafgift på almindelige vilkår for alt forbrug af elektricitet, som leveres fra det kollektive elnet. Øjebliksafregning medfører at ejere af solcelleanlæg afgiftsmæssigt ligestilles med elforbrugere uden solcelleanlæg i forhold til den elektricitet, som leveres fra det kollektive net.

Ændringen betyder, at eksisterende anlæg på over 6 kW skal betale mere i elafgift, ligesom det bliver mindre attraktivt at investere i nye anlæg, uanset størrelse.

Både ændringerne i elafgiften og ændringerne i afregning for den årsbaserede ordning betyder, at der rent faktisk sker ændrer i de økonomiske forudsætninger man gik ud fra, da man købte anlægget.

Problemer ved årsbaseret nettoafregning og erhvervsmæssigt elforbrug

Mange mindre solcelleanlæg er omfattet af den årsbaserede nettoafregning. Det har i flere år ikke været muligt at få nye anlæg omfattet af ordningen, da et af kravene for ordningen er, at anlægget skal være købt senest 19. december 2012.

Et andet krav i forbindelse med årsbaseret nettoafregning er, at ordningen ikke kan finde anvendelse for elektricitet, der forbruges erhvervsmæssigt. Det har vist sig at være en udfordring, når solcelleanlægget er tilsluttet en forbrugsinstallation, hvor der både er et privat og erhvervsmæssigt forbrug.

Energinet.dk, som administrerer ordningen, accepterer ikke, at det private forbrug opgøres efter et skøn, ligesom en bimåler heller ikke accepteres. De kræver, at der skal være 2 særskilte forbrugsmålere. Altså 2 særskilte afregninger for elektricitet – én for det private forbrug, hvor solcellerne er tilknyttet, og én for det erhvervsmæssige forbrug, hvor alt elektricitet købes fra nettet.

Der er eksempler på, at tilladelsen til årsbaseret nettoafregning er blevet tilbagekaldt i tilfælde, hvor der er erhvervsmæssigt forbrug, men kun én forbrugsmåler.

Energinet.dk vil, efter alt at dømme, lave en mere koordineret indsats overfor disse anlæg. Sandsynligvis vil de opfordre til, at man får installeret en ekstra forbrugsmåler – en udgift på op til 16.000 kr. Alternativet kan være, at man mister tilladelsen til årsbaseret nettoafregning. I Landbrug & Fødevarer overvejer man nu, om der er juridisk grundlag for Energinet.dk’s standpunkter.