4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

23. august 2022

Danmark har nu endeligt meldt ud, at der ikke skal gøres brug af muligheden for at udskyde de omtalte 4% ikke-produktive arealer i 2023, da der ikke var et enstemmigt flertal for en udskydelse hos partierne bag landbrugsaftalen. I artiklen her kan du se, hvilke regler der gør sig gældende inden for 4% ikke-produktive arealer.

Selvom EU-kommissionen har givet medlemslandene mulighed for at udskyde 4%-reglen til 2024, har Danmark ikke valgt at gøre brug af denne udskydelse. Derfor skal danske landmænd i 2023 have 4% ikke-produktive arealer på bedrifterne pr. 1. januar 2023.

Det gælder for alle ejendomme med omdriftsarealer på helt ned til 2 ha.

Efterafgrøder må indgå i 2023 – men ikke derefter

I kasserne herunder har planteavlskonsulent Tina Hovmand fra VKST skitseret op, hvilke arealer der kan indgå i de 4%, samt hvilke yderligere krav der er til arealerne.

-Der er stadig mange ting vi ikke ved, så vi må stadig tage forbehold for ændringer, da aftalen endnu ikke er endeligt godkendt, siger Tina Hovmand.

Der har længe hersket tvivl om, hvorvidt de 5% MFO med efterafgrøder måtte bruges i de nye 4% ikke-produktive arealer. Som hovedregel er efterafgrøder ikke længere en mulighed for at opfylde kravet, men i 2023 får landmænd muligheden for at lade de efterafgrøder, de har sået i 2022, overgå til brak.

-Denne regel gælder kun i 2023, da den er lavet for, at landbrugere kan nå at omstille sig til de nye krav, fortæller Tina Hovmand.

Læs også: Skuffelse hos VKST over brak-regler: Vi kæmpede til det sidste

Til opfyldelse af kravet om 4% ikke-produktivt areal kan indgå:

 • Brak og blomsterbrak
 • Markkrat
 • Markbræmmer
 • To- og tre-meter-bræmmer
 • Småbiotoper
 • GLM landskabselementer, søer og fortidsminder

Klik dig igennem boksene herunder og se, hvilke krav der er til de forskellige typer arealer:

De arealer, du bruger som MFO-brak i dag, kan du også bruge i 2023. På brakarealer må der ikke foretages nogen form for landbrugsaktivitet, der er tilknyttet produktion dvs. hverken slæt, afgræsning, høst, pløjning, gødskning og sprøjtning mv.

Arealet skal vedligeholdes, så det nemt kan indgå i driften igen. Derfor skal arealet slås årligt, senest 25. oktober, eller alternativt isås en blomsterblanding senest 30.april og derved overgå til blomsterbrak.

Der er forbudsperiode mod slåning af brakarealer i perioden 1. maj til 31. juli, af hensyn til ynglende fugle og andet markvildt. Selvom det endnu ikke er beskrevet, regnes der med, at et brakareal kan være ned til 0,01 ha, og der ikke er en øvre arealgrænse.

Der er som udgangspunkt ikke krav til plantedække. Du kan lade stubben stå efter høst, og bruge arealet til brak det efterfølgende år. Vi kender dog ikke alle detaljerne endnu. Derfor må vi anbefale, at der etableres et plantedække på brakarealet for at undgå ukrudtsproblemer og evt. krav fra endnu ukendte regler om dækningsgrad af plantedække.

Du kan bruge dine efterafgrøder til brak i 2023!

I 2023 får du muligheden for at lade de efterafgrøder, du har sået i 2022 overgå til brak. Denne regel gælder kun i 2023, da den er lavet for, at landbrugere kan nå at omstille sig til de nye krav.

Markkrat er et udyrket område, der består af eksisterende klynger af træer og buske midt på en omdriftsmark. Det er en forudsætning, at elementet kan ses på ortofoto i 2022 og alle efterfølgende ortofotos. Markkrattet skal være helt omsluttet af en omdriftsmark for at indgå i kravets opfyldelse, og det skal være beliggende mindst fem meter fra markblokkens ydre grænse.

Markkrattet må højest være 0,5 ha og må ikke på noget sted være smallere end 10 meter. Markkrattet skal som minimum være dækket af 75% træer og/eller buske fordelt på hele markkratarealet. Arealet må afgræsses, men afgræsningen må ikke medføre, at elementet bliver ødelagt eller beskadiget.

Landbrugsstyrelsen uddyber, at kun hvis et eksisterende læhegn er registreret som et fradragsareal til grundbetaling og ligger inden for en støtteberettiget markblok, kan det anvendes som et markkrat. Eksisterende markkrat skal individuelt sagsbehandles hos Landbrugsstyrelsen via et ændringsforslag i Internet Markkort.

Sagerne kan ikke behandles før bekendtgørelsen er fastlagt, så desværre kan vi nok ikke forvente at kunne indsende ændringsforslag før starten af 2023.

Følger samme betingelser som for brak med krav om enten årlig slåning eller jordbearbejdning og etablering af blomsterblanding.

Markbræmmer må ikke være bredere end 20 meter og kan kombineres med 3-meter bræmmer langs vandløb med en samlet bredde på maks. 20 meter. Markbræmmer må kun udlægges på omdriftsarealer. De kan placeres over alt på omdriftsmarken.

En markbræmme må ikke udgøre mere end 50% af arealet inden for den markblok, som bræmmen er en del af. Den seneste udmelding fra Landbrugsstyrelsen er, at de ikke-produktive arealer kun må afgræsses, hvis de er dækket af træer og buske, formegentligt på 75% af arealet. Vi har derfor mistet muligheden for slæt og afgræsning af markbræmmer.

Hvis du bruger to- og tre-meter-bræmmer til at opfylde kravet om 4% ikke-produktivt areal, må bræmmen ikke afgræsses, og der må ikke tages slæt. Vi mangler øvrige afklaringer vedrørende 3- meter bræmmerne.

En småbiotop skal være et nyt delområde på din mark fra 2023. Dvs. at arealer, du allerede har plantet til i 2022, ikke kan indgå.

Småbiotopen kan være et delområde af marken, hvor der ikke er landbrugsaktivitet i den periode, som småbiotopen indgår i opfyldelse af kravet. Fra 2023 og fremover kan du lade din småbiotop gro til, hvis du vil. Du må også gerne selv plante træer i småbiotopen, så længe de ikke bruges til produktion efterfølgende. Flisning af fældede træer i småbiotopen vil anses som produktion.

Småbiotoper må højst udgøre op til 50% af en marks areal. Vildt- og bivenlige tiltag kan indgå som en småbiotop. Biotopen må maks. udgøre 1 ha. Der skal være mindst 5 meter mellem hver enkel biotop.

GLM-søer og GLM-fortidsminder kan bruges til opfyldelse af 4%-kravet i 2023, ligesom de kan anvendes til opfyldelse af 5% MFO-kravet her i 2022. Landskabselementerne skal holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand.

GLM-fortidsminder skal fastholdes og vedligeholdes. Fortidsminder må gerne afgræsses, men afgræsningen må ikke medføre, at elementet bliver ødelagt eller beskadiget.

GLM-søer er søer op til 2.000 m2, der skal fastholdes og vedligeholdes. Arealet omkring søen må gerne afgræsses, men afgræsningen må ikke medføre, at elementet bliver ødelagt eller beskadiget.

Der er sammenhæng mellem GLM krav 8 om 4 % ikke-produktive arealer og den nye bioordning for Biodiversitet og bæredygtighed.

For at få adgang til bioordningen er det et krav, at der udlægges enten brak eller småbiotoper, som beskrevet ovenfor udover 4% -kravet. Dvs. hvis du udlægger fx 5% kan du få ekstra støtte til 1%.

Hvis der udlægges mindst 7%, nedsættes kravet fra 4% til 3%, hvorved der kan opnås 1% ekstra tilskud i bioordningen. Man kan søge bio-ordningen på op til 5 % af sit areal, og tilskuddet kan kombineres med grundbetaling. Støtten forventes at blive på 2740 kr./ha.

Fakta om de 4% ikke produktive arealer:

 • I 2023 skal du have 4% ikke-produktivt areal på din bedrift
 • De 4 % ikke-produktivt areal beregnes ud fra dit omdriftsareal
 • Læhegn skal ligge i markblok og bl.a. være registreret som et fradragsareal til grundbetaling for at det kan indgå i de 4%
 • I 2022 kan en efterafgrøde efterlades på marken og derefter tælle med som brak til opfyldelse af kravet til 4% ikke-produktivt areal
 • Der mangler stadig mange præciseringer af reglerne

Du kan læse mere om den nye landbrugsreform på Landbrugsstyrelsens hjememside her.

Fakta

Du er velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent i VKST, hvis du har spørgsmål til brak-arealer eller de nye regler om 4% ikke-produktive arealer. Ring på telefon 7027 9000.

VKST har oprettet en brakbørs, hvor du som landmand kan skrive dig på listen, hvis du gerne vil udleje dine arealer, eller skrive dig op til at forpagte arealer til fjernbrak.

Du kan se brakbørsen på vores hjemmeside her: VKST Brakbørs

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)