Anbefalinger til valg af kløvergræsblanding

20. januar 2022

Når du skal vælge din kløvergræsblanding bør du både tage højde for lokaliteten, dine dyrs krav til foderkvaliteten og slæt- og afgræsningsstrategi. Læs vores anbefalinger til hvilken kløvergræsblanding du bør vælge.

Anbefalinger til malkekvæg

Afgræsning:
Ø22 indeholder almindelig rajgræs og hvidkløver. Den bredbladede sort af hvidkløver i blandingen er af en holdbar type der tåler slæt og har en god konkurrenceevne i højvoksende græsser. Blandingen er meget opret, hvilket giver god plads til kløvervækst og gør den egnet til at kombinere slæt og afgræsning.

Ø21 blev i 2019 ændret, og indeholder ikke længere engsvingel, men en større andel af timoté. Timoté har en høj smagbarhed, og har også i forsøg været køernes foretrukne græsart til afgræsning. Rajgræsserne i blandingen er velegnet til afgræsning, da de danner en tæt måtte. Derudover har de en flad produktionskurve der giver en jævn produktion henover afgræsningssæsonen. Hvidkløversorten i blandingen har en rigtig god vinterfasthed. Blandingen er holdbar og tidligt i vækst.

Ø20 indeholder både rajsvingel, rajgræs, rød- og hvidkløver, der gør blandingen velegnet til at kombinere slæt og afgræsning. Den har en tidlig vækst og vil derfor have stort udbyttepotentiale i et system hvor der tages 1 til 2 slæt og herefter afgræsses.

Ø26 er en blanding der egner sig til de vedvarende fugtige arealer. Både engsvingel og timoté er meget holdbare græsarter og kan begge klare kortere oversvømmelser. Blandingen egner sig ikke til tørre lokaliteter. Indholdet af timoté og hvidkløver gør blandingen velegnet til afgræsning. Engsvinglen bidrager med en god tidlig vækst og en lille andel af stængler i genvæksten, hvilket betyder at kvaliteten og dermed foderoptaget bevares ved jævnlig afgræsning.

ForageMax Græsbl. Til rug – Denne blanding er udformet med henblik på anvendelse i marker hvor man anvender forårssået vinterrug til afgræsning. Den består af en middeltidlig alm. Rajgræs og en hybridrajgræs. Den giver en god bund i marken og giver mulighed for at anvende marken til afgræsning længere hen på sæsonen.

Slæt:
Ø35 er en slætblanding der også egner sig til kombineret slæt og afgræsning. Kombinationen af rajgræs og hvidkløver giver mulighed for at lave grovfoder af en meget høj kvalitet. Blandingens holdbarhed er begrænset og vi anbefaler derfor at omlægge marken senest efter 3. brugsår.

Ø42 er en kombination af rajgræs og lige dele rød- og hvidkløver. Den egner sig især til et system hvor der tages 2-3 slæt og efterfølgende afgræsses. Det er en højtydende græsblanding med en høj foderkvalitet og lav holdbarhed.

Ø44 er en robust blanding med en kombination af rajsvingel af rajgræstypen, alm. Rajgræs og engsvingel. Rajsvinglen er en kombination af italiensk rajgræs og strandsvingel der skal kombinere persistens og tørkeresistens i strandsvingelen med rajgræssens høje kvalitet. Rajsvingel sorten har en sen skridning og udbyttet bliver altså højest ved et sent 1. slæt i denne blanding, men kvaliteten bevares. Blandingen egner sig bedst i en 4-5 slæt strategi.

Anbefalinger til kødkvæg

Afgræsning:
Ø24 indeholder en stor andel diploid alm. rajgræs, af en sort der har lille tendens til at sætte stængler efter slæt eller afgræsning, hvilket betyder en stor foderoptagelse med høj foderværdi. Derudover er der en ligelig andel af timote, engsvingel og engrapgræs i. Hvilket kan betyde et lille fald i den samlede fordøjelighed, men en velegnet blanding til vedvarende arealer af passende kvalitet til kødkvægsproduktion.

Slæt:
Ø36 er en god blanding til kombineret slæt og afgræsning. Den indeholder 50% strandsvingel og er derfor en strukturblanding med lavt energiindhold. Strandsvingel er en holdbar græs, og kan tåle oversvømning i længere perioder, og er samtidig meget tørkeresistent, men har en lav foderværdi.
Blandingen indeholder herudover almindelig rajgræs og timoté, der forhøjer energiindholdet og til dels smagbarheden i blandingen. Det er en oplagt blanding til et vedvarende areal.

Specialblandinger:
Øko-kødkvæg opti (DSV) er en interessant blanding hvis man ønsker holdbare græsmarker med strukturværdi. Den indeholder en stor kombination af græsser, heriblandt almindelig rajgræs der bidrager med en høj smagbarhed til en ellers tungt fordøjelig blanding af græsser. Derudover bidrager engsvingel, timoté, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs til holdbarheden i græsmarken og gør den egnet til en varieret række af lokaliteter.

Øko Robust Hvid og Øko Robust Rød (DLF) har samme indhold af græsser og variationen i de to blandinger er at Øko Robust Hvid kun indeholder hvidkløver og Øko Robust Rød kun indeholder rødkløver. Fælles for dem begge er at der på grund af indholdet af strandsvingel vil være behov for skarpt fokus på slættidspunkt.
Udbyttepotentialet i Øko Robust Rød vil på grund af kombinationen af strandsvingel og rødkløver være blandt de højeste, men af en grov kvalitet.

Øko-Græsbl. Uden kløver – Denne blanding er udarbejdet til arealer med kløvertræthed og indeholder dermed kun græsser. Vi afventer frøkatalog og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke kommentere yderligere på indholdet.

Diversitet i græsmarken

Græsmarker har et stort potentiale for både kulstofbinding og for at sætte gang til det mikrobielle liv i jorden. Deres forfrugtsværdi skyldes til dels det kvælstof der bliver bundet via kløverplanternes kvælstoffikserende rodknolde, men det skyldes også mikroorganismernes positive respons på en længerevarende afgrøde, med et stort rodnet. Afgørende er det også at marken bliver afgræsset af drøvtyggere. Drøvtyggernes mikrobiologi i vommen, overføres via gødningen til marken og dermed jorden. Herudover vil diversitet i marken skabe yderligere mikrobielt liv, grundet planternes forskellige rhizosfæriske flora (rhizosfæren er området lige omkring rødderne).

Cikorie sået i sensommeren sammen med almindelig rajgræs til afgræsning. Cikoriens pælerod gør den tørke resistent og de praktiske erfaringer er at den forhøjer foderoptaget i græsmarken, især første år.

Forskellige mikroorganismer (f.eks. svampe og bakterier) foretrækker specifikke planter og dermed kan man skabe en mere divers mikrobiologi ved at have et varieret plantedække. En anden fordel ved at have urter i græsmarken kan være den sundhedsmæssige fordel det kan have for dyrene. Blandt andet kan det have en positiv effekt på infektion af parasitter, fordøjelsen og generelt styrke dyrenes immunforsvar. Flere forhandlere har urteblandinger til iblanding og græsblandinger med urter i deres sortiment.

Græsblandinger med urter:

Aulum afgræsning (DLF)
Blandingen har en høj fordøjelighed der egner sig godt til malkekvæg. Dette skyldes kombinationen af almindeligt rajgræs, samt engsvingel og timoté der begge har en høj smagbarhed.
Den indeholder herudover kommen, cikorie og lancet vejbred. Disse to arter er valgt fordi de har en særdeles god konkurrenceevne i en tæt græsmark. Cikorie har en dyb pælerod der betyder at den har et højere indhold af organisk selen. Selen kan påvirke køernes immunsystem positivt og dermed forbedre evnen til at bekæmpe infektioner som f.eks. mastitis. Blandingen indeholder både rød- og hvidkløver.

Aulum slæt (DLF)

Blandingen indeholder en blanding af rajsvingel af rajgræstypen og almindelig rajgræs. Den er altså en slætblanding med stort udbytte potentiale pga. rajsvingel og høj foderværdi pga. den almindelige rajgræs. Den har vist i forsøg også at kunne anvendes til afgræsning, men er primært en slætblanding. Blandingen indeholder både rød- og hvidkløver. Derudover indeholder den cikorie og lancet vejbred.

Urteblandinger til iblanding i kløvergræsblandinger:

Anbefaling til udsædsmængde af urteblandingerne er 0,7 kg/ha. For at sikre en god fremspiring af urterne. Man kan med fordel så dem i bånd i græsmarken, hvor der er urter med tynd bestand af kløvergræs.
Praktisk kan man fylde såmaskinen op med kløvergræsblandingen og herefter grave et hul yderst i siden af såkassen. Hullet fyldes op med urteblanding og der vil på denne måde komme bånd i græsmarken med to såskær, der sår urter med lidt græsblanding i.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Sophie T. Ranving

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)