Regler, love og ansøgninger

Der er mange regler, som gør, at du ikke uden videre kan opføre nye bygninger, nedrive eller lave om- og tilbygninger på din landbrugsejendom. Det kræver tilladelser og ansøgninger – og ikke mindst fagligt indblik i disse.

Hos VKST Byggerådgivning har vi mange års erfaring i branchen og ved præcis, hvilke love og regler, der gælder i forbindelse med byggeri i landbruget. Vi anbefaler derfor, at tage os med allerede fra start, når du går i gang med dine byggetanker. På den måde kan du spare både tid og penge på dit byggeri i den lange ende.

Kontakt VKST Byggerådgivning, hvis du ønsker at få mere information om regler, love og ansøgninger inden for landbrugsbyggeri, eller hvis du ønsker at bruge os som din byggerådgiver.

Få professionel rådgivning til dit byggeri i landbruget

Korrekt og professionel rådgivning

Hos VKST Byggerådgivning kan vi hjælpe dig med rådgivning til dit byggeri inden for blandt andet:

 • Lovliggørelse af eksisterende byggeri
 • BBR
 • Planlov og landzonetilladelse
 • Myndighedsdialog og -ansøgninger
 • Byggeloven og bygningsreglementet
 • Landbrugsloven
 • Reglerne om skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer og sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Reglerne om fredskovspligtige arealer samt fortidsmindelinjer og kirkebyggelinjer

For opførelse af nyt byggeri, en tilbygning, væsentlige ombygninger og ændring af anvendelse kræves der i dag en byggetilladelse efter Bygningsreglement 2018(BR18).

Som udgangspunkt skal du søge om landzonetilladelse, hvis du:

 • Vil udstykke din landbrugsejendom fx i forbindelse med en handel af jord
 • Ønsker at bygge til eller at opføre nye bygninger på din bedrift
 • Foretager om- og tilbygninger inkl. store istandsættelser, som kan sidestilles med nyopførsel
 • Ændrer anvendelsen af dine eksisterende bygninger eller arealer

Som udgangspunkt kræver almindelig vedligeholdelse såsom udskiftning af et tag ikke tilladelse eller ansøgning, og indvendige ændringer i en bygning kræver heller ikke tilladelse, så længe der ikke sker en ændret anvendelse af bygningen.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Få rådgivning, inden byggeriet påbegynder

Får du ikke søgt de rigtige tilladelser, eller overholder byggeriet ikke reglerne, så kan du blandt andet risikere at blive påbudt at skulle rive den nyopførte bygning ned.

Det er derfor altid vigtigt at få god rådgivning, inden du begynder at opføre nye bygninger eller foretage om- og tilbygninger på din landbrugsejendom – og helst helt fra starten af idéfasen.

Læs også om

Hos VKST Byggerådgivning er vi certificeret brandrådgiver og tilbyder brandrådgivning og brandsikring til alle former for byggeri og bygninger i landbruget. Sikkerhed og tryghed er et fundamentalt funktionskrav til al byggeri – også i landbruget.

Inge Hvolmgaard Olesen

Klaus Jensen