Grundvand

Grundvandsbeskyttelse er en af VKST’s mærkesager fordi den måde, hvorpå kommuner og forsyningsselskaber forvalter området, har stor betydning for landbruget og hvor politik ofte fylder mere end faglighed. I VKST vil vi have fagligheden i højsædet.

VKST deltager i grundvandsråd og er i dialog med kommuner og forsyningsselskaber om grundvandsbeskyttelsen. Som en del af vores interessevaretagelse skriver vi også høringssvar til indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse – og der bliver lyttet til vores faglige argumenter og det er flere gange lykkedes os at skabe store ændringer i indsatsplanerne, til gavn for medlemmerne.

Du kan læse vores høringssvar til indsatsplanerne her.

Grundvandsbeskyttelse og BNBO på fair og faglige vilkår

BNBO på fair vilkår og erstatning efter taksationskommissionens afgørelse

BNBO står for BoringsNæreBeskyttelsesOmråder og er områder nær en drikkevandsboring, som skal have særlig beskyttelse. Hvor store områderne er, afhænger af jordbund og andre forhold omkring boringen. I området vurderer den enkelte kommune, hvilke tiltag der kan være nødvendige for at beskytte grundvandet, det kan fx være pesticidfri drift, flytning af vaskepladser eller noget helt andet.

Det mener vi:

  • Kommunerne har sløset med risikovurderingen af BNBO-områder i sådan en grad, at det har forsinket hele processen
  • I praksis har det stort set været umuligt for vandværker og lodsejere at nå at lave frivillige aftaler inden udgangen af 2022
  • Vandværkerne har ikke nogen motivation for at lave aftaler med lodsejerne. Tværtimod. Det kan i mange tilfælde bedre betale sig for dem at vente til fristen udløber, og der kommer et statsligt indgreb bagefter
  • Vi vil ikke acceptere, at landbruget får skylden for, at der ikke er lavet tilstrækkeligt med frivillige BNBO-aftaler
  • Jordfordeling skal i spil som et reelt alternativ til erstatninger

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Hvad betyder BNBO for mig som landmand?

Ved lov at forbyde brug af sprøjtemidler i BNBO. Lovforslaget vil blive fremsat i næste Folketingssamling, og kan træde i kraft i midten af 2024. Indtil da, skal indsatsen med at indgå frivillige aftaler fortsætte

Påbud er en meddelelse, der medfører en retsvirkning for modtageren. Ved loven bliver kommunerne pålagt en handlepligt, hvis ikke der kan opnås en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer. Det vil sige, at kommunen skal give lodsejeren et påbud om sprøjteforbud i BNBO og samtidig tilbyde lodsejeren fuld erstatning på ekspropriationslignende vilkår.

Påbuddet skal omhandle hvilke arealer der er omfattet af påbuddet og under hvilke vilkår. Sammen med påbuddet skal lodsejeren tilbydes en erstatning som følge af påbuddet.

Ja – Erstatninger givet via kommunale påbud på ekspropriationslignende vilkår er skattefrie.

Ja – Det kommunale påbud kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Er du ikke enig i det tilbudte erstatningsniveau vil du i forbindelse med et kommunalt påbud få mulighed for at få vurderet erstatningen af taksationsmyndighederne på ekspropriationslignende vilkår.

Ja – ifølge Miljøministeriet vil det frem til midten af 2024 være muligt at indgå frivillige aftaler. Men kan du ikke acceptere vilkår eller den tilbudte erstatning for værditab som vandværket tilbyder, kan du afvente et kommunalt påbud med deraf mulighed for at indbringe f.eks. erstatningsstørrelsen til taksationsmyndighederne.

Ja – Da der ikke er en lov med forbud mod anvendelsen af sprøjtemidler i BNBO, kan du også i dag fortsætte med at dyrke din jord, som du plejer. Først når du har indgået og underskrevet en frivillig aftale om ophør af anvendelsen af sprøjtemidler i BNBO eller når du har modtaget et påbud mod anvendelsen af sprøjtemidler i BNBO skal du stoppe anvendelsen af sprøjtemidler i BNBO.

Gennemgå påbuddets vilkår og erstatningstilbud – er du uenig i vilkår f.eks. bodsbestemmelser (bødeforlæg i forbindelse med overtrædelse af påbuddet) eller uenig i erstatningstilbuddets størrelse skal du klage. Søg sagkyndig bistand for at få gennemgået påbuddet og/eller den frivillige aftale inden underskrift.

  • VKST mener, at der ikke er fagligt belæg for at standse brugen af pesticider i BNBO, men i den aktuelle situation, hvor stort set alle partier på Christiansborg vil sikre sprøjtefri BNBO, ser vi en kommunal handlepligt som den bedst mulige løsning.
  • Når kommunerne pålægges en handlepligt, vil det fjerne truslen om et generelt nationalt sprøjteforbud i BNBO, som vil omfatte langt flere landmænd end de individuelle aftaler, og som ikke vil give mulighed for fuld erstatning, men i bedste fald en ensartet lav kompensation, som landmanden vil skulle søge år efter år inden for de minimis reglernes snævre rammer.
  • Ved kommunale påbud er lodsejeren sikret en ret til at tage erstatningsbeløbet til taksation, hvis erstatningen ikke er dækkende for værditabet, hvilket VKST mener er positivt og en fundamental vigtigt rettighed lodsejeren er sikret.

VKST opfordrer lodsejerne til at søge sagkyndig bistand til at fastlægge erstatninger for værditabet og gennemgå vilkår i forbindelse med BNBO aftaler. I VKST kan følgende rådgivere hjælpe dig med BNBO-sager:

VKST i Nykøbing F.:

VKST i Sorø:

Læs også om

Vi arbejder for et godt vandmiljø i vandløb og fjorde, og det skal ske på et fagligt fundament og med en nuanceret tilgang, så vi har størst mulig sikkerhed for, at de tiltag, vi som samfund sætter i gang, har den effekt, vi ønsker.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr

Erik Hansen Blegmand