Vandplaner

Gennem årene har VKST arbejdet for, at vandplanerne implementeres på et fagligt grundlag og med virkemidler, der faktisk gør en forskel.

Derfor har vi også sat fokus på en række forhold i vandplanerne, som var forkerte, enten ikke var rigtige eller indeholdte forhold, som der ganske enkelt ikke er taget højde for.

Vi arbejder for et godt vandmiljø i vandløb og fjorde, og det skal ske på et fagligt fundament og med en nuanceret tilgang, så vi har størst mulig sikkerhed for, at de tiltag, vi som samfund sætter i gang, har den effekt, vi ønsker.

VKST kæmper for vandplaner på et fagligt grundlag og uden fejl  

Konkrete indsatser og klare resultater

Gennem årene har VKST opnået en lang række resultater i vores bestræbelser på at sikre et fagligt fundament for vandplanerne. VKST har:

  • Sat fokus på vandudskiftningen betydning for landbrugets kvælstofpåvirkning i fjordene
  • Dokumenteret, at kvælstof fra landbruget er stærkt overestimeret i hele oplandet til Nakskov Fjord og oplandet til Rødsand
  • Sat fokus på spildevandsbetydning for fjorde og vandkvaliteten og dermed mulighederne for målopfyldelse i vandløbene
  • Synliggjort, hvordan en lang række af andre faktorer har stor betydning for vandmiljøet, fx rester fra bådmaling, spildevand, muslingeskrab og dumpning af slam i fjordene

Rapporter er til rådighed for alle

Åbenhed er en vigtig del af vores politiske interessevaretagelse og derfor stille vi altid vores viden og faglige rapporter til rådighed for alle.

Du kan læse vores høringssvar til vandplanerne her.

Læs også om

Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Ane Popp-Kristensen

Jens Kahr

Erik Hansen Blegmand