skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Forretningsbetingelser hos rådgivningsselskabet VKST I/S

1. AFTALEGRUNDLAG

Nærværende forretningsbetingelser gælder for den rådgivning, som VKST yder kunden. De gælder uanset, hvil-ken afdeling der er indgået aftale med. Er der mellem kunden og VKST indgået en særskilt aftale om rådgivning, udgør nærværende forretningsbetingelser en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt, der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt, der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv. for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2. ÆNDRINGER

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt. Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af VKST’s ydelse, som beskrevet i rådgivningsaftalen, anses som udgangspunkt for en opsigelse af den pågældende ydelse samt indgåelse af en ny rådgivningsaftale af den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

3. OPSIGELSE

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er VKST frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er VKST berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført.

Kunden skal endvidere godtgøre VKST’s udgifter, som VKST forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. BEMYNDIGELSE

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

5. HONORAR

Hvis intet andet er særskilt aftalt beregnes honoraret efter gældende timetakster, grundbeløb og gebyrer.

Hvis der i forbindelse med løsning af opgaven/opgaverne opstår særlige forhold, som ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen om opgavens udførsel, kontakter VKST kunden. Arbejdet sættes i bero, indtil kunden har accepteret de nye forudsætninger samt en evt. ændring af VKST’s honorar.

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:
Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter VKST kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor VKST forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og VKST drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbruget kan accepteres, eller om VKST’s ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:
Den aftalte faste pris omfatter alene de ydelser, VKST specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af VKST’s ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af VKST, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fast-prisen i så fald efter medgået tid.
I alle tilfælde godtgør kunden VKST’s samtlige udgifter, der er afholdt af VKST som led i opgavens løsning.

6. BETALING

Afregning sker som udgangspunkt løbende eller ved opgavens afslutning. Ved større eller længereva-rende opgaver kan der forekomme á conto fakturering.

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra fakturadato. Efter forfaldsdato forrentes VKST’s tilgodehavende med 1,2 % pr. påbegyndt måned. Herudover opkræves 100 kr. i rykkergebyr. For udsendelse af faktura med posten opkræves 25 kr.

7. FORTROLIGHED OG PERSONDATA

VKST påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

VKST påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer VKST til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

VKST er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk rets regler herom.

8. MATERIALE

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af VKST, som led i rådgivningen. VKST har i øvrigt alle rettigheder over sine idéer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kundens berettigelse til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at VKST’s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at VKST ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

9. ANSVAR

VKST er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret for VKST kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er VKST ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan VKST’s erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:
• Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
• Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
• Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor VKST dermed ikke har den fulde opgave kontrol-, udfyldelse- indsendelse af udbetalingsanmodning, når VKST ikke har lavet ansøgningen om støtte er ansvaret for rådgivningsvirksomheden begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

VKST er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

VKST hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som VKST har henvist kunden til, ligesom VKST ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som VKST efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod VKST og ikke mod de enkelte medarbejdere. VKST kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end VKST.

VKST påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af VKST leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre VKST’s forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som VKST måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod VKST som følge af kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Tvister om VKST’s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af VKST’s rådgivning, anmeldes krav hos VKST’s ansvarsforsikringsselskab v/ Afdelingen for Skade og Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af VKST’s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Næstved.

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV