skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

BNBO: Her er status for grundvandsindsatsen i din kommune

Der er sagt og skrevet meget om grundvandsbeskyttelse. Men hvad sker der i kommunerne? Her får du en status.

Webinar om kommunernes BNBO indsats

Onsdag den 9 december afholdte vi et webinar, hvor vi kiggede på nogle af kommunernes BNBO indsats, du kan se hele webinaret her. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

Bag om BNBO

Kommunerne skal risikovurdere BNBO og udpege de områder, hvor der skal ske en indsats. Der er stor forskel på hvor langt de enkelte kommuner er nået med det arbejde.

Her i videoerne giver Erik en forklaring af hvad BNBO’erne er.

Indsats i 2 faser

BNBO-Risikovurderingerne er første skridt i kommunernes arbejde, på den baggrund skal de vurdere, om der fx er brug for en frivillig aftale om ikke at sprøjte eller anvende gødning i BNBO. I så fald skal de berørte landmænd have erstatning eller kompensation for deres tab, det sker via vandværkerne. Indsatsen opdeles i to faser:

Fase 1: Frem til og med 2022 kan kommunerne indgå frivillige aftaler med lodsejere, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt med en indsats i BNBO-området.

Fase 2: I 2022 vil Miljø- og Fødevareministeriet evaluere den kommunale indsats, og derefter vurdere, om der skal indføres et generelt sprøjteforbud i alle BNBO. Ved et generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO, vil der blive indført en kompensationsordning for forbuddet.

Mange kommuner har den opfattelse, at de kun skal fortage risikovurderingen, mens indgåelsen af aftaler med lodsejere er en opgave for vandværkerne.

Kommunernes indsats

Den første rapport over fremdriften i BNBO-arbejdet udkom 20. oktober. Nu revser Miljø- og Fødevareministeriet kommunerne for sløv fremdrift, mens kommunerne svarer igen med, at der mangler regelgrundlag og vejledninger. Faktum er, at d. 20. oktober havde 43 % af kommunerne i Danmark fortsat ikke indberettet status for nogle BNBO. Hvordan det ser ud på Sjælland kan du se her:

Grøn: Kommunen har gennemgået alle BNBO, men det betyder ikke nødvendigvis at BNBO’erne er færdige.

Gul: Kommunen er i gang men ikke færdige med at gennemgå alle BNBO’er.

Rød: Kommunen enten ikke har nået at indberette BNBO-status til tiden, eller kommunen har på nuværende tidspunkt slet ikke har gennemført vurderinger.

Kommunerne har forskellig tilgang til opgaven

Slagelse: Har netop sendt et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring, hvor BNBO er en del af indsatsplanen (www.slagelse.dk/hoering). Berørte lodsejere i Slagelse har fået tilsendt breve om den kommende indsats. Indtil videre er Slagelse den eneste kommune på Sjælland, som har afsat penge til jordopkøb og jordbytte i forbindelse med BNBO-indsatsen. Andre kommuner planlægger, at tilbyde landmændene 50.000,- kr./ha omdriftsareal. Det er alt for lavt, og Gefion kan ikke anbefale, at man indgår aftaler på det grundlag.

Vordingborg: Indsatsplaner er sendt i offentlig høring og politisk vedtaget nye planer. Vi har givet høringssvar.

Greve: Indsatsplaner er sendt i offentlig høring og politisk vedtaget nye planer. Vi har givet høringssvar.

Lejre: Behandler sandsynligvis indsatsplaner politisk her i efteråret, som derfor snart sendes i offentlig høring. Gefion giver høringssvar.

Kalundborg: Holder møde med vandværker og forbereder dem på, at de skal indgå dialog med lodsejerne

Holbæk: Holder møde med vandværker og forbereder dem på, at de skal indgå dialog med lodsejerne

Roskilde: Udover BNBO arbejder kommunen med en plan om at udtage landbrugsarealer, hvor der er 50 års vandindvindingsoplande. Det vil betyde, at ca. 15% af alt landbrugsjord skal gøres pesticidfrit, det svarer til ca. 3.000 ha. den ambition kan blive meget dyr for de små vandværker.

Egedal: kommunen udsendt påbud mod anvendelse af pesticider, hvilket har medført, at Landbrug & Fødevarer kører principsager i Taksationskommissionen for at få tilkendt lodsejerne en retfærdig erstatning. Gefion hjælper sammen med Nordsjællands Landboforening med erstatningssagerne, som til januar skal behandles i Overtaksationskommissionen.

Det mener Gefion om kommunernes tilgang og rolle

Det er Gefions opfattelse, at kommunen skal være facilitator i forbindelse med at indgå frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer. Kommunen kan ikke bare lægge opgaven over på vandværker og lodsejere.

Men indgåelse af frivillige aftaler med så vidtgående indgreb i den daglige drift, er komplekse fordi forhold som erstatning og beskatning mv. skal klarlægges individuelt. Erfaringerne viser, at det ofte er en længere proces. Gefion er derfor bekymret for, hvorvidt alle landmænd med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) får muligheden for et forløb med frivillige aftaler inden udgangen af 2022.

Derudover vil flere kommuner indarbejde BNBO-opgaven som en del af kommunernes indsatsplaner, det kan medføre, at forhandlingerne med lodsejerne udskydes, da indsatsplanerne først skal politisk behandles og herefter sendes i offentlig høring. Så kan vi komme meget tæt på tidsfristen. Samtidig er det store spørgsmål, om der er tale om reelle forhandlinger, eller om lodsejerne bare bliver præsenteret for en ensidig aftale?

Hvis ikke vandværkerne og landmændene kan indgå en frivillig aftale, truer flere kommuner med efterfølgende påbud om pesticidfri drift, hvilket sandsynligvis vil medføre en række sager i Taksationskommissionen, hvis den tilbudte erstatning ikke bliver høj nok.

Et andet problem er, at nogle kommuner vil inddrage væsentligt flere arealer end de BNBO-udpegede, hvilket vi politisk kæmper imod, når der ikke er fagligt belæg for indgrebet.

Har du BNBO på dine arealer?

Du kan forberede dig på dialogen med kommunen og vandværkerne ved at finde de udpegede BNBO’er på MiljøGIS. Klik her: MiljøGis – Grundvand. Zoom ind på din ejendom, men vær opmærksom på, at kortet løbende bliver opdateret, og der kan komme nye BNBO til.

Fakta om BNBO

BNBO står for BoringsNæreBeskyttelsesOmråder og er områder nær en drikkevandsboring, som skal have særlig beskyttelse. Hvor store områderne er, afhænger af jordbund og andre forhold omkring boringen. I området vurderer den enkelte kommune, hvilke tiltag der kan være nødvendige for at beskytte grundvandet, det kan fx være pesticidfri drift, øget overvågning eller noget helt andet – afhængigt af om det er pesticider eller nitrat, der er udgør en risiko.

Et bredt folketingsflertal vedtog d. 11. januar 2019 en aftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO-områder inden udgangen af 2022. Kommunerne skal vurdere, om der er behov for en indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider i BNBO-områderne.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV