skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

 

 

 

Lodsejere og Gefion kritiserer Energinet for vilkår og erstatning i Baltic Pipe

Landboforeningen Gefion havde inviteret de medlemmer, der er berørt af gasledningen Baltic Pipe til møde for at fortælle om foreningens arbejde, den politiske indsats og de juridiske og konkrete udfordringer, som gasledningen giver.

De arkæologiske forundersøgelser er i gang, kommissarius har besøgt de første lodsejere forud for ekspropriationerne og til foråret starter ekspropriationerne. Derfor havde de 35 fremmødte til medlemsmødet mange spørgsmål, der kredsede om erstatninger og vilkår omkring etableringen.
Læs mere her. 

Fuld kraft på det politiske arbejde i Gefion

Landbruget et i vælten – klimakrav, biodiversitet, fødevareproduktion, grundvandsbeskyttelse og meget mere. Der er mange meninger om vores erhverv, der debatteres ved middagsbordene, i kommunerne og på Christiansborg. Der er brug for Gefions handlekraft og stærke stemme!

Læs bl.a. om arbejdet med BNBO og Karrebæk Fjord. Læs hele artiklen her her

Gefion går i rette med ministers svar til Miljø-og Fødevareudvalget

Det var et ufuldstændigt svar fra Miljø- og Fødevareministeren, der gav anledning til, at Landboforeningen Gefion den 27. marts besøgte både Carsten Bach (LA) og Erling Bonnesen (V) for at nuancere svaret til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Forløbet startede med Gefions foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en af de allerførste dage af 2019. Foretrædet handlede om spildevands betydning for målopfyldelse i vandplanerne. Det gav anledning til, at udvalget stillede spørgsmål til ministeren, men de svar udvalget fik, var efter Gefions opfattelse så ufuldstændige, at foreningen nu har holdt selvstændige møder med medlemmer af udvalget for at nuancere ministerens udtalelser. Læs hele artiklen her.

Der mangler konsekvensvurdering af dumpning af slam fra oprenset sejlrende i Karrebæk Fjord

Gefion har sendt et åbent brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen med en skarp kritik af, at man tillader dumpning af slam i Karrebæk Fjord, der er et Natura2000 område og som samtidig er en del af vandplanen.

Vi undrer os over, at Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har givet tilladelse til dumpning af 28.000 m3 slam i Karrebæk Fjord. Karrebæk Fjord er udpeget som Natura2000-område og samtidig et højt målsat kystområde i Vandområdeplanen, hvor der endnu ikke er målopfyldelse. Slammet kommer fra oprensning af sejlrenden, hvor styrelsen har givet tilladelse til opgravning af 28.000 m3 slam med deponering i Karrebæk Fjord hvert år frem til år 2028.

Vi har har spurgt Miljøstyrelsen om det faglige grundlag for dumpningen af slammet, men Miljøstyrelsen har ikke svaret eller tilkendegivet, at man ønsker at svare på de rejste spørgsmål. Derfor ser vi os nu nødsaget til at henvende os til ministeren for at få svar. Du kan læse vores brev til ministeren her.

Det har Gefion gjort for dig i 2018

Læs mere her.

Man kan ikke drive landbrug efter en kalender

Marken blev mejet og høet blev høstet og landmændene kan ånde lettet op, men kun indtil den næste af de flere hundrede frister der årligt dikterer landbruget. Læs mere her.

Resultatet af Gefions undersøgelse for påvirkning af spildevand i og ved Tude Å

Gefion gennemførte i sommerens tørke en undersøgelse af spildevandspåvirkning på miljøet i vandløb og i kystvande, resultaterne herfra kan du læse idenne artikel: Læs mere her.

Vandprøver skal vise byernes påvirkning på vandløb

Sommerens tørke gav optimale forhold for at undersøge hvor meget spildevand fra byerne påvirker vandløbene. Læs mere her.

Ny analyse kan få de rigtige vandløb med i vandplanerne

Alt for mange vandløb står lige nu til at blive omfattet af vandplanerne. Det vil betyde urealistiske miljømål og forkerte indsatser.

Efter vores opfattelse vurderes vandløbenes naturpotentiale i vandområdeplanerne konsekvent for højt, mens indsatsen, der skal gøres, tilsvarende vurderes for lavt. Det vil betyde, at alt for mange vandløb vil skulle omfattes af vandplanerne. Dermed vil Danmark forpligte sig til helt urealistiske miljømål på flere tusind kilometer vandløb. Til stor skade for både landbrug og samfund.

Derfor har Landboforeningen Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Sønderjysk Landboforening og Landbrug & Fødevarer bedt miljøkonsulentvirksomheden Envidan analysere konsekvenser og muligheder i de omstridte vandløb.

Læs mere her. 

Kvælstofidyl i sommerhusområderne

De danske sommerhuse er ikke lutter idyl, for titusindvis af ukloakerede sommerhuse betyder et dårligt vandmiljø og en høj kvælstofudledning. Læs mere her.

Overløb fra rensningsanlæg udgør en stigende trussel mod vandmiljøet

Gefion har fokus på spildevands betydning i forhold til vandmiljøet. Urenset spildevand tilfører nemlig kvælstof, fosfor, organisk stof og andre miljøfremmede stoffer til miljøet. Samtidig skal landbruget reducere brugen af kvælstof og fosfor.

Hvert år er der 5.000 overløb med urenset spildevand, der løber direkte ud i vandmiljøet. Overløbene sker i forbindelse med store regnskyl, hvor rensningsanlæggene og kloaknettet ikke kan håndtere de store mængder regnvand. Og i takt med, at der er flere og flere skybrug stiger risikoen for overløb og dermed forurening af vandmiljøet. Det selv samme vandmiljø, der er årsagen til, at landbruget skal reducere kvælstoftilførslen.

Læs mere om, hvad Gefion gør for at få politisk opmærksomhed på problemet med overløb og urenset spildevand.

Vandløb skal lede vand

Gefion har vundet flere vandløbssager i Natur- og Miljøklagenævnet. Vi samarbejder med ålavene. Vi stoppede fællesregulativet i Næstved og vi vandt en klagesag i Åmosen. Vi har igen klaget over vandplanerne – og vundet. Vi skaber resultaterne sammen med ålavene, og vi holder kommunerne op på deres pligt til at vedligeholde vandløbene.


Ekspropriation til Kriegers Flak er grundlovsstridig

Der er brug for nogen, der står fast, og det gør Gefion.

I forbindelse med kabellægningen til vindmølleparken Kriegers Flak bryder Energinet.dk med det såkaldte gæsteprincip. Dermed tvinger de lodsejerne til at påtage sig en meget stor økonomisk risiko. Vi mener, at Energinets handlinger er ulovlige og strider mod Grundlovens §73 – ejendomsrettens ukrænkelighed. Det kan vi ikke acceptere.

Gefion står fast: gæsteprincippet skal fastholdes, og lodsejerne holdes fri af enhver risiko. Derfor er Gefion en del af den retssag, som Landbrug & Fødevarer har rejst mod Energinet.dk

Landbrugets kvælstofbelastning er stærkt overvurderet

Det er som om, at reduktion af kvælstof er politikernes og embedsværkets eneste svar på, hvordan vi forbedrer vandmiljøet.

Men de analyser, Gefions erhvervspolitiske afdeling har lavet, tegner et helt andet billede. Et billede af fortidens synder som den helt store årsag til, at miljøtilstanden ikke er, som den var for 100 år siden:

  • Fjordbunden i Roskilde er ødelagt af indvinding af millioner af tons østersskaller.
  • Isefjord er visse steder gold sandbund på grund af muslingeskrab.
  • I Køge Bugt er sigtbarheden lav på grund af råstofindvinding.
  • I Karrebæk Fjord, er der dumpet slam med kviksølv.
  • Ved Korsør ligger der en gammel losseplads i noret.

Kom ikke og sig, at det ikke har betydning for vandmiljøet! Derfor kæmper Gefion mod de urealistiske miljømål

Gefion. Billede over Karrebæk Fjord

Politikerne skal ud i virkeligheden

I Gefion har vi en god tradition med at invitere folketings- og lokalpolitikere med ud i den virkelige verden. Vi viser dem problemerne ved manglende vandløbsvedligeholdelse, de ser potentialet i den danske svineproduktion. Og vi viser dem konkrete eksempler på, at miljø, natur og afvanding godt kan gå hånd i hånd.

Vi påpeger ikke kun udfordringerne. Vi fortæller også, hvordan de kan løses! Det er politisk interessevaretagelse, der rykker noget.

          

Grundvandet har det fint. Tak!

Når man læser aviserne, ser tv eller er på de sociale medier, får man let det indtryk, at grundvandet i Danmark er stærkt forurenet. Og at det alt sammen er landbrugets skyld. Men grundvandet har det fint.

Alligevel har blandt andet Egedal kommune udsendt forbud mod brug af sprøjtemidler. Det er aldrig set før. Kommunen mener, at der er fundet pesticider i drikkevandsboringerne, og at området er sårbart. Men der er intet fagligt belæg i kommunens påbud. Det er ren og skær ekspropriation. Uden beviser. Det kan vi ikke acceptere!

Derfor har Gefion rejst en principsag sammen med Landbrug & Fødevarer. Og vi følger hele tiden udviklingen på grundvandsområdet i hver enkelt kommune.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV