skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Reduktionskrav kan lukke 190 landbrug på Sydsjælland

I oplandet til Smålandshavet er der så voldsomme reduktionskrav, at målene i vandplanerne ikke kan nås – heller ikke selvom alle 190 landmænd i oplandet lukker deres bedrifter. a

Den absurde situation kræver politisk handling! Derfor har Gefion holdt flere møder med Folketingsmedlemmer, da de er helt centrale i forhold til udformningen af den kommende vandplan, hvor de kan være med til at bringe de store konsekvenser af planerne frem i lyset.

Her kan du læse mere om fejlene, årsagen og hvad det betyder for dig, der driver landbrug i oplandet.

I oplandet til Smålandshavet er der så voldsomme reduktionskrav, at målene i vandplanerne ikke kan nås – heller ikke selvom alle 190 landmænd lukker deres bedrifter. Planen siger nemlig, at der må udledes 114 tons om året, i modsætning til de 228 tons der var tilladelse til i 2012. Reduktionen kom snigende i den sidste vandplan. Her kan du se, hvilke områder, der skal reducere mængden af kvælstof:

Havbrug på bekostning af landbrug

Vi har fremlagt fejlen for Miljøstyrelsen, som i juni 2020 forklarede, at de havde placeret et havbrug et forkert sted i modelberegningerne. Gefion og DLS har gennemgået Miljøstyrelsens forklaring til fejlen med det resultat, at flere fejl dukker op.

Vi kan derfor konkludere, at myndighederne har givet tilladelse til, at man kan drive både landbrug og havbrug i oplandet. Nu står vi i den situation, at det er landbruget, der alene betaler prisen for de tilladelser, der er givet til havbrug, da der ifølge vandplanerne ikke længere er plads til landbruget.

Fakta

190 landmænd med ejendomme fra 5 til 600 hektar afvander direkte til Smålandsfarvandets åbne del og bliver berørt af Vandområdeplanens krav om kvælstofreducering, som i yderste konsekvens medfører braklægning af hele ejendommen. 9638 hektar landbrugsarealer er berørt i alt, heraf er de 8455 hektar omdriftsarealer.

Krav om N-reduktion selvom der ikke er kvælstof. Hvad betyder det for dig?

Niels Rasmusen på Spjellerupgaard er en af de i alt 190 landmænd, der er ofre for Miljøstyrelsens krav til kvælstofreducering i Smålandsfarvandet. Hvis kravene i Vandområdeplanen står ved magt, skal han braklægge 125 procent af sin jord inden 2027. Det er i sig selv et paradoks, men sagen bliver endnu mere absurd.

Niels Rasmusen har nemlig etableret et stort vådområde i tæt samarbejde med Næstved Kommune. I dag er der 42 hektar vådområde omkring Spjellerupgård, hvoraf de 38 hektar tilhører gården. Vådområdet reducerer en stor del af det kvælstof, der ellers ville løbe ud i Smålandsfarvandet fra Spjellerupgård og andre ejendomme i oplandet.

Alligevel ligger Spjellerupgård og de andre ejendomme i det område, der på Miljøstyrelsens kort er mørkeblåt. Det betyder, at de skal braklægge 125 pct. inden 2027 – også selvom der ikke er en udledning. Hvis det vanvittige krav fastholdes, vil det betyde, at landbrugene i oplandet skal lukkes. Det er en helt absurd tanke!

Motivationen for at lave vådområder eller andre initiativer bliver meget begrænset, når man ikke ser resultatet i form af lempelser, tværtimod.

Folketingspolitikere besøgte landmand, der skal braklægge 125 pct.

På grund af corona er de planlagte, lokale medlemsmøder om situationen i Smålandshavet udskudt. Vi har i stedet prioriteret at holde en tæt kontakt med de folketingspolitikere, der sidder helt tæt på beslutningerne om de kommende vandplaner, så de er klædt på til deres arbejde med de kommende vandplaner. For de fejl vi har fundet skal rettes.

Derfor har DLS og Gefion gennem de sidste uger haft møder med Louise Schack Elholm, Morten Dahlin og Steen Knut fra Venstre. Vi har holdt møde med Kasper Roug, Tanja Larsson og Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokratiet. Desuden har vi sammen med L&F haft Dansk Folkepartis miljøordfører Rene Christensen på besøg. Folketingsmedlemmerne er helt centrale i forhold til udformningen af den kommende vandplan, hvor de kan være med til at bringe de store konsekvenser af planerne frem i lyset.

Omtale i pressen 

Under vejs i sagen har vi flere gange været i kontakt med pressen for at få dem til at bringe historien. Det har resulteret i flere artikler i både landbrugspressen og i Dagbladet. Du kan læse nogle af artiklerne her:

DLS og Gefion: Landbruget betaler prisen for massivt rod i Miljøstyrelsen

Landmænd betaler prisen for havbrugsudledning af kvælstof

De kæmper med koks i vandplanerne på Sydhavsøerne

Rene Christensen (DF) besøger Karrebæk Fjord

Video: Vandplaner skal også udvikle landbrug

Gefion går i rette med ministers svar til Miljø-og Fødevareudvalget

Det var et ufuldstændigt svar fra Miljø- og Fødevareministeren, der gav anledning til, at Landboforeningen Gefion den 27. marts besøgte både Carsten Bach (LA) og Erling Bonnesen (V) for at nuancere svaret til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Forløbet startede med Gefions foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en af de allerførste dage af 2019. Foretrædet handlede om spildevands betydning for målopfyldelse i vandplanerne. Det gav anledning til, at udvalget stillede spørgsmål til ministeren, men de svar udvalget fik, var efter Gefions opfattelse så ufuldstændige, at foreningen nu har holdt selvstændige møder med medlemmer af udvalget for at nuancere ministerens udtalelser. Læs hele artiklen her.

Der mangler konsekvensvurdering af dumpning af slam fra oprenset sejlrende i Karrebæk Fjord

Gefion har sendt et åbent brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen med en skarp kritik af, at man tillader dumpning af slam i Karrebæk Fjord, der er et Natura2000 område og som samtidig er en del af vandplanen.

Vi undrer os over, at Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har givet tilladelse til dumpning af 28.000 m3 slam i Karrebæk Fjord. Karrebæk Fjord er udpeget som Natura2000-område og samtidig et højt målsat kystområde i Vandområdeplanen, hvor der endnu ikke er målopfyldelse. Slammet kommer fra oprensning af sejlrenden, hvor styrelsen har givet tilladelse til opgravning af 28.000 m3 slam med deponering i Karrebæk Fjord hvert år frem til år 2028.

Vi har har spurgt Miljøstyrelsen om det faglige grundlag for dumpningen af slammet, men Miljøstyrelsen har ikke svaret eller tilkendegivet, at man ønsker at svare på de rejste spørgsmål. Derfor ser vi os nu nødsaget til at henvende os til ministeren for at få svar. Du kan læse vores brev til ministeren her.

Ny analyse kan få de rigtige vandløb med i vandplanerne

Alt for mange vandløb står lige nu til at blive omfattet af vandplanerne. Det vil betyde urealistiske miljømål og forkerte indsatser.

Efter vores opfattelse vurderes vandløbenes naturpotentiale i vandområdeplanerne konsekvent for højt, mens indsatsen, der skal gøres, tilsvarende vurderes for lavt. Det vil betyde, at alt for mange vandløb vil skulle omfattes af vandplanerne. Dermed vil Danmark forpligte sig til helt urealistiske miljømål på flere tusind kilometer vandløb. Til stor skade for både landbrug og samfund.

Derfor har Landboforeningen Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Sønderjysk Landboforening og Landbrug & Fødevarer bedt miljøkonsulentvirksomheden Envidan analysere konsekvenser og muligheder i de omstridte vandløb.

Læs mere her. 

Landbrugets kvælstofbelastning er stærkt overvurderet

Det er som om, at reduktion af kvælstof er politikernes og embedsværkets eneste svar på, hvordan vi forbedrer vandmiljøet.

Men de analyser, Gefions erhvervspolitiske afdeling har lavet, tegner et helt andet billede. Et billede af fortidens synder som den helt store årsag til, at miljøtilstanden ikke er, som den var for 100 år siden:

  • Fjordbunden i Roskilde er ødelagt af indvinding af millioner af tons østersskaller.
  • Isefjord er visse steder gold sandbund på grund af muslingeskrab.
  • I Køge Bugt er sigtbarheden lav på grund af råstofindvinding.
  • I Karrebæk Fjord, er der dumpet slam med kviksølv.
  • Ved Korsør ligger der en gammel losseplads i noret.

Kom ikke og sig, at det ikke har betydning for vandmiljøet! Derfor kæmper Gefion mod de urealistiske miljømål

Gefion. Billede over Karrebæk Fjord

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV