Regler for mødding

Regler for mødding

En af de typiske problemstillinger på ejendomme med hestehold er udfordringer med gødningsopbevaringen. Ofte er der mest fokus på indretning af stald, ridefaciliteter og folde, hvorimod opbevaring af møg, er den lidt mere kedelige del.

Hos VKST kan vi guide dig til, hvordan du opbevarer og holder styr på møddingen, så krav og regler bliver overholdt. Herunder skitserer vi 4 overordnede emner inden for mødding, som du skal være opmærksom på.

Har du brug for hjælp til mødding på lige præcis din hesteejendom, så kontakt os endelig – vores miljøafdeling mange års erfaring med hesterådgivning, og vi er klar til at hjælpe dig med valg, indretning, placering og dimensionering af gødningsopbevaring mv. samt ansøgning til kommunen.

Få rådgivning i krav og regler for mødding på din hesteejendom

Hovedreglen for mødding på hesteejendom:

Hvis du har mere end fire heste på din ejendom, er hesteholdet omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om, at hestegødning skal opbevares på en møddingsplads eller i en tæt container.

Kravet til opbevaring tjener to formål, dels at forhindre udsivning af næringsstoffer fra gødningen til jord, vandløb og grundvand, dels at mindske ammoniakfordampningen fra gødningen.

1. Dimensionering af møddingen

Det er vigtigt, at møddingen/containeren er dimensioneret, så der er plads til at opbevare gødningen fra hesteholdet i minimum seks måneder. Alternativt kan der indgås en skriftlig aftale med en godkendt transportør om afhentning af gødningen. Dette er dog ofte en dyr løsning.

Der bør laves en kapacitetsberegning for det aktuelle hestehold, for at afklare, hvor stor møddingen skal være: Kapacitetsberegningen tager udgangspunkt i normtal, og der kan fratrækkes for den tid, hestene er på fold. Normtallene er fastsat ud fra den forudsætning, at der benyttes halm som strøelse, så hvis der benyttes spåner/træpiller eller lign. (som fylder mindre end halm), kan der som regel fratrækkes ca. 50 % i beregningen.

Selvom en kapacitetsberegning kan give en pejling af, hvor meget plads der kræves til opbevaring, er det en god ide at være realistisk omkring, om man overholder normerne, eller om man muger så meget ud, så der er behov for ekstra kapacitet.

2. Typen af møddingen

En møddingsplads kan enten etableres med sidemure eller som en åben plads med to meter randzone med fald, eller der kan vælges en containerløsning.

Sidemure eller åben plads

Vælges det at etablere en mødding med sidemure eller som åben plads, er der krav om, at der skal være afløb til en opsamlingsbeholder.

Her er det vigtigt at overveje dimensioneringen af møddingen, for vælges der en mødding med et stort overfladeareal eller en mødding med randzone, skal der en tilsvarende stor opsamlingsbeholder til, som kan opsamle regnvand og øvrig væske fra pladsen/randzonen.

Vælges det i stedet at lave lidt højere sidemure, kan møddingens grundareal reduceres (stadig med samme volumen af møddingen), og tilsvarende kan der etableres en mindre opsamlingsbeholder. En opsamlingsbeholder, der skal modtage vand fra en mødding på 40 m2, skal være 8 m2, for at der er opbevaringskapacitet til seks måneder. Etableres en mindre beholder, skal der indgås en skriftlig aftale med en godkendt modtager, som kan tømme beholderen efter behov.

Ved etablering af opsamlingsbeholder, kan det være en god ide at overveje, om beholderen skal dimensioneres til også at kunne modtage spildevand fra vandspiltov, da der er krav om, at afløb fra vandspiltov skal føres til opsamlingsbeholder. Det er ikke tilladt at lede vand fra vandspiltov/stalde til dræn.

Container-mødding

Hvis der etableres en container, så skal den være tæt og korrosionsbeskyttet, og bagklappen skal være forsynet med en gummipakning, så der ikke kan løbe væske ud. Containeren bør være placeret på en betonplads eller tilsvarende stabilt underlag. Dog accepterer en del kommuner en container placeret med bagfald på f.eks. stabilgrus, så længe containeren kan besigtiges fra alle sider, og det er let at opsamle evt. spild af halm/gødning.

En container må ikke være nedgravet i jorden, da der er risiko for tæring og derved udsivning af næringsstoffer. Flere producenter markedsfører nedgravede containere, men disse kan udelukkende anvendes på ejendomme med mindre hestehold, som ikke er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

3. Overdækning af møddingen

Uanset hvilken type opbevaringsløsning, der vælges, skal møget overdækkes med presenning eller andet vandfast materiale. Dette gælder også, selvom der er daglig tilførsel til møddingen. Da en del hesteejendomme foretager udmugning på flere forskellige tidspunkter af dagen, er det vigtigt at finde en opbevaringsløsning, hvor det er nemt at fjerne overdækningen og lægge den på igen.

Nogle kommuner accepterer en presenning, som rulles ud oven på møddingens sidemure, og andre accepterer, at møddingens overdækning er åben i den side, hvor der fyldes på (ligesom på en ensilagestak). Men som udgangspunkt er kravet i lovgivningen, at hele møddingen skal være overdækket, så ammoniakfordampningen fra gødningen minimeres.

Selvom man vælger at etablere et gødningshus, dvs. en møddingsplads med fast tag, så vil der stadig være krav om, at gødningen skal overdækkes med presenning eller tilsvarende tætsluttende, vandtæt materiale. Dette er for at reducere ammoniakfordampningen fra gødningen. Desuden skal der stadig etableres afløb til opsamlingsbeholder, selvom der ikke fraledes regnvand fra pladsen. Dog kan der sandsynligvis opnås dispensation til en mindre beholder.

4. Placering af møddingen

Det er vigtigt at være opmærksom på de gældende afstandskrav, når møddingen skal placeres; afstand til nabobeboelse (50 m), naboskel (30 m), eget stuehus (15 m), søer/vandløb (15 m). Derudover er der afstandskrav til naturområder. Nogle af førnævnte afstandskrav kan der meddeles dispensation fra, hvis der er en god begrundelse, eller hvis der er tale om en rideskole eller en hestepension.

Placeringen skal også være hensigtsmæssig ift. daglig management, så man ikke skal køre for langt med trillebøren, og den skal være tilgængelig for det køretøj, som skal tømme møddingen.

Ydermere kræver kommunen, at møddingen etableres i tilknytning til eksisterende bygninger, da der ikke ønskes spredt bebyggelse i det åbne land.

Vil du vide mere?

Kommunerne administrerer ovenstående regler forskelligt, og derfor vil det altid være en god ide at kontakte kommunens miljøafdeling samt tage en miljørådgiver med på råd, hvis I planlægger ændringer eller udvidelser på jeres ejendom.

Heidi Stine Ledskov

Helle Christensen