skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Det Her Får Betydning For Dig Og Dit Landbrug I 2020!

Det her får betydning for dig og dit landbrug i 2020!

Julen nærmer sig, og 2019 synger på sidste vers. 2019 blev året med forholdsvis gode udbytter, stigende priser på svinekød og for langt de fleste en forbedret økonomi sammenlignet med året før. Men nu står et nyt år for døren, og hvad mon det byder på? Og hvad skal du som landmand være opmærksom på eller holde øje med i 2020?

Rådgiverne i VKST har herunder givet deres bud på, hvad 2020 vil bringe inden for de forskellige fagområder, og hvad du skal være særligt opmærksom på. Klik på fagområderne herunder for at læse konsulenternes gode råd og bud på, hvad 2020 kommer til at have fokus på:

Den politiske scene

Vi er i en situation, hvor der er pres på landbruget fra mange sider, og vi skal finde balancen mellem at levere løsninger og spille positivt ind, mens vi samtidig skal insistere på, at fagligheden skal være på plads. Der er tre indsatsområder, som kommer til at fylde meget på den politiske scene i 2020:

Grundvandsbeskyttelse
Kommunerne har rullet BNBO-områder ud over hele vores område, men ikke nok med det, så ser vi, hvordan kommunerne går ud over BNBO-områder og inddrager endog meget store arealer (indsatsområder), hvor der skal være pesticidfri og/eller gødningsfri dyrkning. Vi vil gerne beskytte grundvandet, men vi ser desværre ofte, at kommunerne tilsidesætter miljøstyrelsens godkendelsesordning og alene arbejder ud fra et forsigtighedsprincip. Vi står fast på, at alle tiltag skal være fagligt dokumenteret.

 

Vandplaner
Det nye år byder også på nye vandplaner, og igen er der fokus på virkemidlerne. DLS og Gefion laver høringssvar og er med i vandrådene via lokale repræsentanter, som får støtte af erhvervspolitisk sekretariat. Vi kæmper for, at der ikke sker tiltag, der forringer muligheden for at dyrke jorden.

Samtidig fortsætter vi dialogen med folketingspolitikerne om de urealistiske målsætninger i vandplanerne og sætter fokus på, at der er mange andre forhold end landbruget, der påvirker vandmiljøet.

 

Klima
Der er enormt stort fokus på klimaet fra politisk side (Christiansborg), og landbruget er under pres. Det er vigtigt, at vi spiller positivt ind og viser, hvordan dansk landbrug faktisk kan bidrage til at løse klimaudfordringerne. Fx med udtagning af lavbundsarealer, vi producerer mere/flere fødevarer med et lavere klima- og miljøaftryk end de lande, vi sammenligner os med. Vi kan levere løsninger; fx Teknologien bruger landbrugets halm og gylle til dels at danne klimaneutralt flybrændstof, dels at binde kulstof i jorden.

Eksperter fra DTU og Aarhus Universitet anslår, at landbruget kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent ved hjælp af den nye teknologi. Samtidig kan vi få klimaneutralt flybrændstof. Det kræver halm, gylle, strøm fra havvindmøller og mere forskning. Men alligevel vildt, at vi har løsningerne på en af klimakrisens udfordringer lige ude på marken!

 

Generationsskifte

Der kommer en ny ejendomsvurdering i 2021. Den nuværende vurdering er baseret på vurderingen fra 2012. Hvis du forventer eller tror, at vurderingen bliver højere, kan du med fordel foretage generationsskifte inden for familien i 2020, inden den nye vurdering foreligger, så du handler på kendte vilkår.

I familiegenerationsskifter ændres reglen om, at man kan sælge sin ejendom til den offentlige vurdering til +/- 15 procent. I 2021 ændres det til +/- 20%, men grundlaget for beregningen øges. I en del tilfælde vil det ud fra den betragtning være fornuftigt at generationsskifte i forhold til de nuværende 2012-vurderinger.

Gaveafgiften ændres
Finansloven 2020 tilbageruller gaveafgiften igen til 15%. Dermed bliver det vanskeligere at finde penge til de generationsskifter, hvori der forefindes et gavepotentiale af en vis størrelse.

Som noget nyt bliver der til gengæld mulighed for at få henstand med betalingen af gaveafgiften, hvis gaven vedrører erhvervsaktiv virksomhed. Her kan der gives henstand på op til 30 år med forrentning og lige store årlige afdrag fra første år. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats der p.t. udgør 2,7%. Denne mulighed er bestem attraktiv i nogle scenarier.

Nævnte regelændringer træder i kraft pr. 1/1 2020.

Pantebrevsmodellen
Der er igen udsigt til at ”pantebrevemodellen” i f.b.m. generationsskifter igen bliver fremsat som lovforslag i folketinget. Forslaget har ikke været en del af finansloven, men det tyder på, at der er et flertal uden om regeringen, som vil stemme forslaget igennem.

Hvorledes modellen konkret bliver udformet vides ikke i skrivende stund. Er du i færd med at sælge din ejendom til treidemand, er det værd at følge med i.

Svineproduktion

2020 bliver ifølge prisprognoserne et fuldstændigt historisk år med mulighed for at tjene rigtig mange penge. Det vil sige, at værdien af at gøre sig umage kommer mange gange igen i forhold til, hvad den plejer.

Dermed skal der produceres ALT, hvad man har lov og kapacitet til. Rigtig mange har plads til at producere mere, da grisene vokser hurtigere, men er begrænset af miljøgodkendelse. Derfor kan det kun gå for langsomt med at få undersøgt, om man kan komme over i det nye miljøsystem, hvor det er produktionsarealet, der godkendes, og ikke et fast antal grise med en fast vægt.

Fokus på pattegrisoverlevelse
I 2020 kommer der meget fokus på pattegriseoverlevelse, både fordi der er mange penge i det, og fordi der er stor fokus på det politisk. Vi starter flere besætninger op med intensive forløb på dette område.

 

Søernes effektivitet rykker sig pænt, og slagtegrise rykker enormt i øjeblikket. Men vores smågrise fra 6-30 kg. står stille. Det skal der gøres noget ved i 2020.

Kvægbrug

Klimatjek
Klimatjek bliver helt klart en del af 2020. Arla har en mission om, at de skal sænke CO2-udledningen med 30 procent, og derfor bliver alle leverandører tilbudt et gratis klimatjek i 2020. Tager du imod tilbuddet, får du en eurocent mere for mælken.

Med Arlas klimatjek skal du selv taste alle dine oplysninger på ejendommen, hvorefter en klimakonsulent kommer ud og går ejendommen igennem og ser, hvor du ligger rent klimamæssigt. Klimakonsulenten foreslår tiltag, der kan klima-forbedre bedriften – tiltag, der ofte også er økonomisk interessante for dig som landmand.

Alle oplysninger på ejendommen skal være indberettet inden 31. maj 2020. VKST kan hjælpe dig med at taste oplysningerne. Når det hele er indberettet, kommer klimakonsulenten fra VKST ud efterfølgende.

Omlæggelse af Arlagården Plus
88 procent af alle Arla-leverandører er en del af Arlagården Plus, som bliver lagt om i 2020. Det gamle tastesystem udgår og et nyt overtager. Det betyder, at du skal til at taste alle dine oplysninger ind på ny, hvis du stadig vil sikre dig en eurocent mere for mælken.

Et godt råd kan være at udskrive de sidste tastede data i det gamle system, så du herefter nemt kan taste dem i det nye.

Fokus på varmestress
I 2020 vil der igen være et stort fokus på varmestress hos køerne. En ko fungerer bedst i en temperatur under 20 grader, og de seneste somre har temperaturen været langt over. Så endnu en gang skal der virkelig være fokus på ventilation i staldene, så der kan blive flyttet luft rundt og få noget nyt luft ind.

Overbrusningsanlæg vil derfor også være et stort fokus i det kommende år. Anlæg enten til at bruse over køerne eller etableret således de bruser over taget på stalden, da det også har en afkølende effekt inde i stalden.

Natur og miljø

I 2020 kommer der fuld fokus på minivådområder med henblik på at slippe for efterafgrøder og mere vårsæd i sædskifte.

Derudover vil 2020 også bringe et stort fokus på at få sin gamle godkendelse konverteret til en ny med produktionsareal, så man fjerner produktionsloftet og slipper for at holde øje med afgangsvægt og antallet af snuder i stalden.

Fokus på ammoniak- og methan-reduktion
Med tilskud fra Landdistriktsmidlerne kommer der til at køre en ansøgningsrunde med tilskud til slagtesvinestalde med fokus på ammoniak- og methan-reduktion. En tilsvarende runde kommer også til at køre for kvæg med samme fokus.

 

 

Planteavl

Fokus på Glyfosat
Debatten om Glyfosat vil stadig være aktuel i 2020. Frankrig vil forbyde Glyfosat måske allerede fra 2020, Tyskland i 2023, og Østrig har allerede nu et forbud, og det lægger et pres på situationen i Danmark – til trods for, at så mange forskere og undersøgelser peger på, at der er langt flere fordele end ulemper, når man ser på det store perspektiv ved brugen af Glyfosat.

Vi følger udviklingen spændt.

Efterafgrøder
Efterafgrøderne bliver også et stort emne i 2020.

I 2020 forøges efterafgrøderne markant i nogle landsdele. Så meget, at det formentligt bliver landets største afgrøde. De kommer til at fylde så meget, at det griber ind i sædskifter og afgrødevalg på de enkelte bedrifter.

Det bliver en udfordring at overholde reglerne, uden at det koster en formue.

Brug vintermåneder på reparation af drænsystemer
I Danmark står langt de fleste marker med vinterafgrøder og frøgræsmarker fint, og vi kan håbe på en fortsat mild vinter. I nogle af de østeuropæiske lande, vi konkurrerer med, har der været markante problemer med etableringen af hvede og raps, og der mangler regn i mange områder. Ganske modsat herhjemme, hvor vintermånederne på mange ejendomme skal bruges til at efterse og reparere de drænsystemer, der bliver mere og mere belastede af de store vandmængder.

 

Ejendomshandel

Nye vurderinger

Pr 1. januar 2020 kommer der nye vurderinger på villaer og på landbrug i 2021. Men noget af det, som der er stor usikkerhed omkring, er hvornår SKAT fremtidigt vil betegne landbrug som ”landbrug”, og de retningslinier, som SKAT vil anvende for at finde ud af, om det er landbrug eller villa, vil vi få mere at vide om i løbet af 2020.

Det vil få stor betydning, hvis du skal sælge din ejendom.

SKAT skal rette i BBR

BBR-Meddelelserne er blevet rettet til som et samarbejde mellem landboforeninger/rådgivningsselskaber og mange landmænd i 2019. Dem, som ikke har taget imod hjælpen fra en landboforening eller rådgivningsselskab, har eller vil modtage et opkald fra SKAT for at få rettet BBR til, idet de bygningskoder, som de enkelte bygninger har, skal bruges i vurderingen af landbrugsejendomme.

Bygningskoderne er med til at give SKAT en indikation af, om der er tale om en landbrugsejendom eller en almindelig villa. Disse rettelser sker mekanisk, men når de kommer forbi kommunen, kan de blive til byggesager.

Tinglysningsafgift stiger

Det fremgår af den nye aftale for finansloven 2020, at tinglysningsafgiften stiger pr. 1. marts 2020, så det skal man være opmærksom på.

 

Rekruttering, strategi og ledelse

Vær opmærksom på ny finanslov
Den nye finanslov vil have indflydelse på ledelsen i bedriften. Der er blandt andet kommet en skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Derudover er der kommer en ny positivliste for faglærte, som giver mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft på områder, der bliver godkendt til at ”mangle” faglært arbejdskraft.

Pt. vides det ikke, om det kommer til at berøre eller gavne landbruget, men det bliver spændende at se.

Den træder i kraft den 1. juli 2020.

Kom godt fra start i 2020: Det skal du som leder:

  • Ferieplanlægning (og helligdagsplanlægning) for medarbejdere og ejere – hav planen for hele året klar inden 1. marts 2020
  • MUS (udviklingssamtaler) med medarbejderne i januar og februar – læg planen for året med den enkelte medarbejder: arbejdsopgaver, fokusområder, efteruddannelse m.m.
  • Plan for (planlagt) udskiftning af medarbejdere, elever på skole m.m.

Derudover er det vigtigt i 2020 stadig at have fokus på at sikre en god og stabil medarbejderstab. Der er stadig udfordringer med at finde medarbejdere, men dog positive tendenser i forhold til at flere danskere søger job med at passe husdyr. Til gengæld er der lidt større udfordringer i planteavlen, hvor der er stor konkurrence (på løn) fra job i entreprenørbranchen.

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV