Lov i forbindelse med kvæghold

Lovgivningen vedrørende hold af kvæg er afgørende for at sikre dyrevelfærd, beskytte miljøet og opretholde fødevaresikkerheden. Derfor er det vigtigt, at love bliver overholdt, og at du som kvægbruger er opdateret på de nyeste regler i lov om hold af kvæg.

Hos VKST kan vi hjælpe dig – både med at være opdateret, men også i forhold til at ændre eller optimere i produktionen, samtidig med, at alle love og regler bliver overholdt.

Tag gerne kontakt til kvægrådgiver Jesper Hagelund, hvis du har spørgsmål i forbindelse med lov om hold af kvæg.

 

Tag VKST med på sidelinjen og bliv klar til et uanmeldt tilsynsbesøg af myndighederne

Hvad omhandler bekendtgørelsen?

Formålet med bekendtgørelsen om kvæghold er at sikre, at kvæg- og mælkeproduktion sker på en ansvarlig og bæredygtig måde med fokus på dyrevelfærd, miljøbeskyttelse og fødevaresikkerhed.

Gennem lovgivning og reguleringer skabes der rammer, der bidrager til at sikre en effektiv og forsvarlig kvægproduktion til fordel for både dyr, landbrugere og forbrugere.

Hos VKST kan vi som kvægrådgivere hjælpe dig, hvis du er i tvivl om lov og regler i forbindelse med kvægproduktionen, eller hvis du har brug for sparring om lov og regler i forbindelse med optimering af ændringer af forholdene i stalden/produktionen.

Bekendtgørelsen sikrer kvægets bedste vilkår

En vigtig del af lovgivningen vedrørende kvægproduktion omfatter regler om dyrenes velfærd. Disse regler fastsætter minimumsstandarder for kvægets levevilkår, herunder krav til plads, foder, vand, og beskyttelse mod sygdomme og skader. Dyrene skal have adgang til passende dyreartsspecifikke faciliteter og have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd. Desuden er det almindeligt at have krav om regelmæssig sundhedspleje og veterinærbehandling for at sikre, at dyrene holdes sunde og fri for lidelser.

Vil du have en rådgivers øjne på, om du lever op til kravene inden for dyrenes velfærd og sundhed, så kommer vi gerne ud og gennemgår det sammen med dig. Ser vi problemstillinger, kommer vi med konkrete forslag til optimering og forbedringer.

Loven kan også omfatte aspekter af:

  • Miljøbeskyttelse og bæredygtighed i forbindelse med kvæg- og mælkeproduktion
  • Specifikke regler om håndtering af gødning og affald fra kvægstalde for at minimere miljøpåvirkningen, herunder krav til opbevaring og håndtering af gødningen samt begrænsning af kvælstof- og fosforudledning til vandløb og jordbund
  • Krav om sporbarhed, hygiejne og kvalitetskontrol
  • Korrekt mærkning af kvægprodukter
  • Krav til godkendelse og kontrol af kvægsundhedsprogrammer
  • Overvågning af medicinbrug og antibiotikaresistens hos kvæg

Håndhævelsen af lovene ligger hos myndighederne, som fører tilsyn med kvægbedrifterne og udfører inspektioner og kan håndhæve sanktioner, hvis der findes overtrædelser af lovgivningen. Skal du have en gennemgang, inden du får uanmeldt tlsynsbesøg? Så tag fat i Jesper Hagelund på telefon 4036 6229.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Jesper Hagelund

Lone Hesseldal Andersen