MF’ere besøgt rensningsanlæg i Faxe Kommune

28. september 2021

Katastrofal mangel på kontrol med udledning af spildevand

Landboforeningen Gefion har gennem flere år sat fokus på, hvor stor betydning spildevand har for vandkvaliteten i vandløb, søer og havmiljøet og dermed også for målene i de statslige vandplaner. Derfor havde foreningen sat folketingsmedlemmerne Rene Christensen (DF) og Jacob Jensen (V) stævne ved et vandløb, hvor de som miljøordfører kunne høre om udfordringerne.

Situationen er nemlig den, at mens landbruget reducerer udledningen af kvælstof til vandmiljøet, så er det samme ikke tilfældet i forhold til rensningsanlæggene, hvor både renset og urenset spildevand påvirker vandmiljøet i en sådan grad, at målene i vandplanerne ikke kan nås.

Statens egne målinger viser fx at faunaindekset, der indikerer vandløbets tilstand, falder med én i Gillesbækken ved Faxe, når man ser på data fra før rensningsanlæggets udløb og efter udløbet. Målingerne viser tydeligt, hvordan udledning af selv renset spildevand påvirker vandmiljøet. Men målingerne bliver ikke brugt til at iværksætte tiltag på spildevandsområdet eller udmøntet til krav i vandplanerne.

Mangelfulde indberetninger og manglende konsekvens

Gefion har fået aktindsigt i udvalgte kommuners indberetninger til PULS-databasen, hvor data om fx regnbetingede udløb samles. Her tegner sig det samme billede sig: der er ikke styr på registrering af udledt spildevand. Eksempelvis havde nogle kommuner slet ikke eller i meget begrænset omfang indberetter regnvandsbetingende overløb.

Aktindsigten viste også, at det har ingen eller få konsekvenser, når forsyningsselskaberne ikke overholder udledningstilladelserne; Miljøstyrelsen laver blot henstillinger på trods af, at der eksempelvis var tale om overtrædelser af udledningstilladelsen.

Samtidig er der ingen eller kun lille konsekvens, hvis udledningstilladelsen overtrædes. I Region Sjælland havde 6 kommuner 32 overskridelser af udledningstilladelserne. Overtrædelserne medførte 1 påbud og 17 indskærpelser. Desuden var der 8 overtrædelser, hvor Miljøstyrelsen ikke foretog sig yderligere.

Alvorlige konsekvenser for vandmiljøet

Det undrer Landboforeningen Gefion, at der er så få konsekvenser, når man ved, hvor hvordan spildevans påvirker vandmiljøet. Det er data fra PULS-databasen som indgår i vurderingen af indsatsbehovet i vandområdeplanerne. Fejlagtige eller manglende data i PULS betyder, at Miljøstyrelsen beregner påvirkninger og indsatsbehov i vandplanerne på et forkert grundlag.

Nødvendigt med en ændring af vandsektorloven

Både Jacob Jensen og Rene Christensen luftede tanken om, at en ændring af vandsektorloven kunne være en del af løsninger for en bedre rensning af spildevandet. Loven sætter nogle økonomiske rammer for, hvad rensningsanlæggene kan gøre. Og de kan fx ikke bare tilføre flere midler til rensning af spildevand, men skal omprioritere midler. En lovændring kunne give rensningsanlæggene økonomiske mulighed for og incitament til at rense spildevandet bedre eller på anden måde forhindre udledning af næringsstoffer.

Og hverken kommuner eller rensningsanlæg er forpligtiget til at vurdere, hvilken betydning udledningstilladelsen har vandmiljøet – og miljøstyrelsen gør det tilsyneladende heller ikke.

Faxe Forsyning deltog også i mødet og kunne fortælle, hvordan de gennet et par år har arbejdet med at skabe bedre overblik over de miljømæssige konsekvenser udledningen af spildevand, men det sker på forsyningens eget initiativ, og fordi man netop er fokuseret på at få mest miljø for pengene. Og derfor bakker forsyningsselskabet op om en mulig ændring af vandsektorloven.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)