Nu kan du få tilskud til hegning uden for natura 2000-områder

26. oktober 2023

Der er i år afsat 37,5 mio. kr. til ordningen. I 2023 bliver det muligt at søge tilskud til nyt hegn på arealer med HNV på 5 eller mere.

Det er altså ikke længere nødvendigt, at arealet er beliggende inden for særligt udpeget Natura 2000.

Det fokrlarer specialkonsulent Tina Hovmand, der herunder opridser reglerne for tilskud og giver oplysninger om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023.

Hvilke arealer kan der søges til?

Kravet til arealer der kan søge om tilskud til hegning, er i år lempet. Det er ikke længere et krav at arealerne skal ligge inden for de særligt udpegede Natura 2000 områder. Nu kan du søge om tilskud til hegn, hvis mindst 0,1 hektar af dit projektareal har en Høj Natur Værdi (HNV) på 5 eller mere.

Arealer med mindst én af nedenstående udpegninger, har mulighed for at søge tilskud til hegning:

 • Arealer hvor mindst 50 pct. af projektområdet er indenfor et særlige udpeget Natura 2000-område til henholdsvis pleje og rydning.
 • Arealer hvor mindst 0,1 ha af projektområdet haren HNV-værdi på minimum 5 uden for de særlige udpegede Natura 2000-områder
 • Arealer hvor mindst 50 pct. af projektområdet er indenfor et vådområde- eller lavbundsprojekt med betingelse om tinglyst servitut om permanent ekstensivering

Man kan se udpegningen af arealerne i Landbrugs­styrelsens Internet-Markkort.

Bemærk, at der kun kan søges om tilskud til rydningsprojekter på arealer, som er helt eller delvist inden for de særlige udpegede Natura 2000-områder til rydning.

En ansøgning skal enten indeholde tilskud til hegn eller tilskud til rydning af arealer, du kan ikke søge til begge dele i samme ansøgningsskema.

Projektområder til hegning må ikke omfatte arealer med skov eller arealer beliggende i skov. Arealer med skov kan indgå i projektområdet, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at du har dokumenteret, at arealerne er nødvendige som læ for græssende husdyr.

Hvilke tilskud kan man få til forberedelse til afgræsning?

Når du søger tilskud til at hegne et areal, gives tilskuddet efter standardpriser, dvs. et fast tilskud pr. meter hegn og et fast tilskud for hver investering. Du kan se standard­priserne i bilag 1, bagerst i nyhedsbrevet. Her kan du også se, de specifikationer du skal overholde for de enkelte investeringer fx på hegnet, hvor der skal bruges træpæle eller på fangfolden, som skal være fast og mindst 10 m2. De faktiske omkostninger behøver ikke at stemme overens med standardpriserne.

Hegnslinjen tegnes ind på et markkort tilknyttet ansøgningsskemaet. Herfra får man længden på hegnet, og øvrige investeringer skrives evt. ind i ansøgningsskemaet.

Vær obs på at offentlige ansøgere altid skal hente tilbud og ikke kan gøre brug af standardpriser. 

Hvordan forløber et hegningsprojekt?

 • Ansøgning om tilskud indsendes– derefter kan du påbegynde dit projekt på egen regning.
 • Der kan komme høringer fra Landbrugsstyrelsen, hvis der fx er tvivl om råderet af arealerne.
 • Du vil få et tilsagnsbrev inden for 3 måneder. Her står hvilke udgifter, du får tilskud til og evt. afslag.
 • Når du har dit tilsagnsbrev, kan du påbegynde dit projekt med vished om du får tilskud. Du får kun det fulde tilskud, hvis du overholder alle betingelser. 
 •  Du udfører dit projekt i projektperioden. Projektperioden starter den dag du har indsendt din ansøgning og slutter den 10. juni 2025
 • Alle elementer i projektet skal være nye og fremstillet til formålet. Du må fx ikke genbruge gamle pæle til hegnet eller bruge en palletank til vandkar. Du skal have fakturaer på alle investeringer. Faktura skal være dateret i projektperioden
 • Du indsender en projektændring, hvis du opdager, at du ikke kan lave projektet som planlagt fx hvis du bliver nødt til at føre hegnet uden om et vådt område. Har du søgt til fx et drikkekar, men har valgt en anden løsning, kan du blot undlade at søge om udbetaling af drikkekarret, dette kræver ikke en projektændring.
 • Når projektet er udført, skal der indsendes en udbetalingsanmodning
 • Når Landbrugsstyrelsen modtager udbetalingsanmodningen, vil de sætte projektet til syning. Alle projekter bliver fysisk afsynet og målt op
 • Når projektet er godkendt, får du udbetalt tilskuddet. Den dag tilskuddet udbetales, starter opretholdelsesperioden
 • Du skal opretholde projektet i 3 år efter slutudbetaling. Går hegn, eller andre investeringer, i stykker skal du reparere det for egen regning.
 • Du skal gemme bilag der vedrører projektet i 5 ½ år
 • Har du en erhvervsmæssig hjemmeside med sammenhæng til projektet, skal du på din hjemmeside vise at du får tilskud. Det skal du gøre i hele projektperioden. Overstiger støtten 375.000 kr, skal du også skilte fysisk. Der er specifikke krav til skiltningen.

Rydning af tilgroede arealer

For hvert enkelt selvstændigt afgrænset projektområde til rydning, gælder følgende betingelser:

 • Mindst 50 pct. af projektområdet skal på ansøgningstidspunktet være et særligt udpeget Natura 2000- område til rydning
 • Projektområdet må på ansøgningstidspunktet ikke omfatte arealer med skov, eller være beliggende i skov, herunder brandbælter, eller arealer, der anvendes til produktion af frugt, bær, planteskolekulturer, juletræer, pyntegrønt eller energiafgrøder.
 • De arealer med træer og buske, der indgår i projektområdet, må på ansøgningstidspunktet ikke være omfattet af rydningspligten i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
 • Projektområdet må på ansøgningstidspunktet ikke omfatte arealer, der indgår i et andet projekt, der vedrører rydning af tilgroede arealer, for hvilket der er udbetalt tilskud til samme investering
 • Et rydningsprojekt kræver, at der indhentes 2 tilbud med rimelige priser på det projekt, man ønsker at lave

Hvordan søger jeg?

Vil du have dine arealer vurderet for muligheden for tilskud, er du velkommen til at kontakte Tina Hovmand for en nærmere gennemgang. Du kan ringe til hende på telefon 2543 2612.  

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.