skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Fuld kraft på det politiske arbejde i Gefion

Af Torben Hansen, formand for Gefion

Landbruget et i vælten – klimakrav, biodiversitet, fødevareproduktion, grundvandsbeskyttelse og meget mere. Der er mange meninger om vores erhverv, der debatteres ved middagsbordene, i kommunerne og på Christiansborg. Ofte omsættes meningerne til lovgivning, bekendtgørelser og indsatser. Og så er der brug for en stærk og handlekraftig stemme – og det er Gefion.

Grundvandsbeskyttelse står højt på dagsordenen

Der er fokus på grundvandsbeskyttelse blandt politikerne på Christiansborg og i kommunerne. Desværre ser vi gang på gang, at man laver alle mulige krumspring for at forbyde pesticider og beskytte nitratfølsomme indsatsområder.

Der er lidt mere end 700.000 ha nitratfølsomme indsatsområder i Danmark – og de er alle i potentiel risiko for at blive ramt af restriktioner, og det vil få katastrofale følger for vores erhverv.

Grundvandsbeskyttelse skal ske på et fagligt grundlag, men det er ikke altid det, vi møder. Der er brug for en forening som vores, der med faglige argumenter og høj troværdighed kan tale mod politikere og embedsfolk, der går længere end bekendtgørelserne giver mulighed for.

Vi kan ikke acceptere tiltag, der ikke er fagligt velbegrundede.

Vi har repræsentanter i grundvandsrådene og laver høringssvar til indsatsplanerne senest i Vordingborg, hvor kommunen ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at give påbud om pesticidfri drift.

Gefion kæmper ikke alene: Landbrug & Fødevarer er også en del af retssagen i Egedal, og L&F tager også sagen i Beder v. Århus helt til domstolene.

Der er ingen tvivl om, at det er brug for vores arbejde for at sikre en høj faglighed i alle de tiltag på grundvandsområdet, som kommunerne har gang i.

Lokale medlemsmøder

Vi har holdt lokale medlemsmøder i dette forår. For eksempel ved Slagelse, hvor resultaterne af spildevandsundersøgelsen i Tude å blev præsenteret. Senest holdt vi et møde om BNBO ved Solrød, hvor de omkringliggende kommuner har udpeget store BNBO områder.

Tak for opbakningen til møderne. Der er ingen tvivl om, at vi fremover kommer til at holde flere af den slags møder, hvor vi samles i et lokalt maskinhus og fortæller om et aktuelt, lokalt emne og Gefions arbejde for jer.

Fjordene er fulde af slam

I det tidlige forår fandt Gefion ud af, at slam fra sejlrenden i Karrebæk Fjord blev gravet op og derefter dumpet lige oven i ålegræsset. Det selv samme ålegræs, der er en vigtig indikator på, om vandmiljøet har det godt. Det siger sig selv, at ålegræs ikke kan gro i slam.

Opgravningen blev stoppet af Miljøstyrelsen, der ikke var enig med Kystdirektoratet, som havde givet tilladelse til dumpningen.

Ene af de sidste dag i juli tog vi ud på Karrebæk fjord for at undersøge, hvad der faktisk er i det slam fra sejlrenden, som dumpes i fjorden. Vi ved, at der er områder i fjorden, hvor der er dumpet tungmetaller i tidernes morgen.

Gentager man nu fortidens synder og lader landbruget betale prisen i form af kvælstof reduktioner?

Det vil vi have undersøgt, og derfor har vi taget prøver af bunden for at se, om der gemmer sig andre miljøfremmede stoffer, der påvirker fjordens miljøtilstand.

Den kommende tid med den nye regering vil formegentlig byde på masser af udfordringer, og vi er klar til at arbejde for jer. Forhåbentlig kan vi fortsætte dialogen med den nye regering og de ministre, der har indflydelse på landbruget. Men først og fremmest fortsætter vi den gode dialog med de lokale MF’ere.

Med ønsket om en dejlig sommer og en god høst.

Torben Hansen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV