skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Ny analyse kan få de rigtige vandløb med i vandplanerne

Alt for mange vandløb står lige nu til at blive omfattet af vandplanerne. Det vil betyde urealistiske miljømål og forkerte indsatser.

Efter vores opfattelse vurderes vandløbenes naturpotentiale i vandområdeplanerne konsekvent for højt, mens indsatsen, der skal gøres, tilsvarende vurderes for lavt. Det vil betyde, at alt for mange vandløb vil skulle omfattes af vandplanerne. Dermed vil Danmark forpligte sig til helt urealistiske miljømål på flere tusind kilometer vandløb. Til stor skade for både landbrug og samfund.

Derfor har Landboforeningen Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Sønderjysk Landboforening og Landbrug & Fødevarer bedt miljøkonsulentvirksomheden Envidan analysere konsekvenser og muligheder i de omstridte vandløb.

Rapporten har 3 væsentlige konklusioner

1. Inddeler vandløb i typer alt efter graden af modificering (påvirkning af mennesker)

Centralt for analysen er en opdeling af vandløbsstrækningerne i i alt 8 forskellige typer, der dækker hele spændet mellem det upåvirkede, naturlige vandløb til det meget modificerede vandløb, herunder rørlagte strækninger. For hver af de 8 typer er den nødvendige indsats ved manglende målopfyldelse beskrevet for de tre kvalitetselementer (smådyr, fisk og planter), og de afvandingsmæssige konsekvenser.

Den opdeling kan danne basis for, hvordan vandløbene bliver vurderet frem mod næste vandplansperiode. Typeinddelingen kan bidrage til, at det bliver de rigtige vandløb, der kommer med i vandplanerne.

2. Bekræfter sammenhæng mellem flere miljømål, øget indsatsbehov og konsekvenser for afvanding

Analysen kaster lys over sammenhængen mellem vandløbenes fysiske tilstand, de nødvendige indsatser for at opnå god økologisk tilstand og de afvandingsmæssige konsekvenser ved at gennemføre indsatserne. Jo mere et vandløb er tilpasset (modificeret), desto større krav stiller det til restaureringsindsatser for at leve op til direktivkravene om god økologisk kvalitet for naturlige vandløb. Og jo større restaureringsindsatser des mere skadeligt for afvandingen.

Analysen bekræfter også, at det kræver meget større indsatser at bringe vandløb i god økologisk tilstand i forhold til alle vandrammedirektivets kvalitetselementer (fauna, fisk og planter), end når der kun fokuseres på bunddyr, som Århus Universitet hidtil har gjort det.

3-. Nødvendigt at kende tilstanden af vandløb inden indsatser iværksættes

Analysen viser, at man skal kende tilstanden på alle vandrammedirektivets kvalitetselementer (fauna, fisk og planter), før man kan iværksætte den nødvendige indsats for at opfylde miljømålet – ellers risikeres fejlinvesteringer og behov for yderligere indsatser på de samme vandløbsstrækninger.

 Analysen skal sikre korrekte målsætninger og korrekte indsatser

Analysen skal bruges til at sikre realistiske miljømål på vores vandløb, så vi undgår indsatser som får store konsekvenser for afvandingen af landmændenes marker. Med analysen står vi fagligt stærkt når vi skal diskutere hvilke vandløb der kan tages ud af vandplanerne.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV