skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Resultatet Af Gefions Undersøgelse For Påvirkning Af Spildevand I Og Ved Tude Å

Resultatet af Gefions undersøgelse for påvirkning af spildevand i og ved Tude Å

Undersøgelsen viste især nogle interessante resultater vedrørende fosfor og organisk stof.

Gefion gennemførte i sommerens tørke en undersøgelse af spildevands påvirkning på miljøet i vandløb og i kystvande, resultaterne herfra kan du læse herunder. Vil du læse hvor prøverne er taget, læs mere her.

Høj koncentration af fosfor

Ved Skidenrenden tæt på rensningsanlægget i Slagelse er der målt en fosforkoncentration på 480 µg/l. Fosforkoncentration i Tude Å er på 130 µg/l inden vandet bliver blandet med spildevandet fra Skidenrenden. Når vandet fra Skidenrenden blandes med vandet fra Tude Å stiger fosforkoncentrationen i Tude Å med 223% til 420 µg/l. Gefion har tidligere haft fokus på rensningsanlæg i forbindelse med vandmiljøet, se her hvorfor.

Fosfor-koncentrationerne i sommerhusområdet og i Forlev Rende er meget høje, helt op til en faktor 8 højere sammenlignet med vandføringsvægtede årsmiddel koncentrationer af fosfor i sjællandske vandløb, som typisk er i størrelsen 100-150 µg/L. Trods bundfældningstanke i sommerhusområdet medfører spildevandet en høj koncentration i sommerhusområdet. Årsagen til den ekstrem høje fosfor-koncentration i Forlev Rende er ukendt.

Kort over målte total fosfor-koncentrationer (P tot, målt i µg/l).

Væsentligste konklusioner:

  • Spildevandet fra rensningsanlægget i Slagelse øger fosforkoncentrationen i Tude Å med 223%
  • Fosfor-koncentrationerne i sommerhusområdet og i Forlev Rende er meget høje, helt op til en faktor 8 højere sammenlignet med vandføringsvægtede årsmiddel koncentrationer af fosfor i typiske sjællandske vandløb
  • Fosforkoncentrationen i Skidenrenden bestemmes af spildevandsbidraget fra rensningsanlægget. I Forlev Rende er der en anden større fosfor-kilde som bestemmer fosforkoncentrationen i vandløbet – pga. tørken kan det høje fosforbidrag i Forlev Rende ikke umiddelbart stamme fra landbrugsarealer
  • Fosforkoncentrationen ved Tude Ås udløb er målt til 260 µg/l, hvilket må betegnes som en høj koncentration

Høj koncentration af organisk stof (BOD5)

Jævnfør Gefions målinger er der meget høje koncentrationer af organisk stof (BOD5) i vandløbene. Ved Skidenrenden tæt på rensningsanlægget i Slagelse er der målt 3,9 mg/l. Koncentration i Tude Å er under 3 mg/l inden vandet bliver blandet med spildevandet fra Skidenrenden. Når vandet fra Skidenrenden blandes med vandet fra Tude Å stiger koncentrationen af organisk stof i Tude Å med ca. 150% til 3,8 mg/l. Det er en så høj koncentration af organisk stof, at det kan hindre målopfyldelse for faunaindekset i både Skidenrenden og i Tude Å.

I Forlev Rende er BOD5-koncentrationen under detektionsgrænsen på 3 mg/l inden påvirkningen fra sommerhusområdet. BOD5-koncentrationen i sommerhusområdet er 9,1 mg/l og BOD5-koncentrationen i Forlev Rende øges med ca. 567% til 10 mg/l som følge af tilførsel af spildevand fra sommerhusområdet. Vil du læse mere om hvordan sommerhusområder påvirker vandmiljøet? Læs mere her.

Gefions analyse dokumenterer, at spildevandet fra rensningsanlægget i Slagelse øger koncentrationen af organisk stof i Tude Å, og at koncentrationen af organisk stof er så høj, at den kan hindre målopfyldelsen for faunaindekset i Tude Å. Nedstrøms i Tude Å bliver Koncentrationen af organisk stof fortyndet til under detektionsgrænsen ved Bildsøvej. Spørgsmålet er, hvor lang en vandløbsstrækning påvirkes af organisk stof fra spildevandsanlægget, så målopfyldelsen for faunaindekset i Tude Å hindres?

På baggrund af Gefions prøver, kan det med høj sandsynlighed fastslås, at det er organisk stof via spildevandet fra Slagelse by, som påvirker faunaen og hindrer målopfyldelse af Skidenrenden og strækninger af Tude Å. Ovenstående observation og konklusion underbygges af tilstanden oplyst i Vandområdeplanen. Jævnfør Vandområdeplanen er der ikke god økologisk tilstand for smådyr og fauna i Skidenrenden og hele den nedre del af Tude Å. Det er iøjnefaldende, at der opstrøms udløbet af Skidenrenden i Tude Å er målopfyldelse. Indsatsen for at opnå en god miljøtilstand i Skidenrenden og nedre Tude Å bør derfor fokusere på rensning af spildevand for opnåelse af bedre vandkvalitet fremfor fysiske forbedringer af vandløbet.

Kort over målte koncentrationer af organisk stof (BOD5, målt i mg/l).

Væsentligste konklusioner:

  • Spildevandet fra rensningsanlægget i Slagelse øger koncentrationen af organisk stof i Tude Å med 150%. Koncentrationen af organisk stof er så høj, at den kan hindre målopfyldelsen for faunaindekset for både Skidenrenden og i Tude Å
  • Spildevand fra sommerhusområdet Frølunde Fed øger BOD5-koncentrationen i Forlev Rende med 567%. Koncentrationen af organisk stof er så høj, at den kan hindre målopfyldelsen for faunaindekset for både Forlev Rende og i Tude Å
  • Det kan med høj sandsynlighed fastslås, at det er organisk stof via spildevandet fra Slagelse by, som påvirker faunaen og hindrer målopfyldelse af Skidenrenden og af Tude Å
  • Indsatsen for at opnå en god miljøtilstand i Skidenrenden og Tude Å bør derfor fokusere på rensning af spildevand for opnåelse af bedre vandkvalitet fremfor fysiske forbedringer af vandløbet

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV