skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Ny Forsikring Mod Afgrødeskader Ved Ekstremt Vejr

Ny forsikring mod afgrødeskader ved ekstremt vejr

Store mængder regn, voldsomme storme, hagl så store som golfkugler eller en knastør sommer. De sidste år har budt på ekstremt vejr af næsten alle slags, og vi skal ikke gøre os håb om, at der bliver færre ekstreme vejrsituationer fremover. Tværtimod.

Det nye er, at nu kan du forsikre dig mod skader forårsaget af ekstremt vejr.

Tidligere har det kun været muligt at forsikre sig mod haglskader, men som noget nyt kan du nu tegne en forsikring, der dækker store afgrødetab på grund af ekstremt vejr. Her får du en introduktion til den nye forsikring og ikke mindst en uvildig forsikringsmæglers vurdering af forsikringen.

Forsikring dækker fra frostvejr til kronvildt

Det er Topdanmark, der tilbyder den nye forsikring, der dækker afgrødetab på grund af sne, frost, storm, skypumpe, skybrud, voldsomt eller langvarigt regnvejr, hagl og tørke. Der er altså tale om ret voldsomme vejrtyper, men alligevel vejr, som vi har set eksempler på de sidste år, siger forsikringsmægler Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmæglerne, der er uvildige mæglere med speciale i landbrug.

Desuden dækker forsikringen tab, der er forårsaget af insekter og skadedyr, men også af større dyr som kronvildt og gæs.

Kornafgrøderne, der kan forsikres, er vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, havre og triticale. Raps kan kun medforsikres, hvis der også tegnes forsikring for kornet.

Kan det betale sig?

-Det er positivt, at det nu er muligt at tegne en forsikring for afgrødeskader som følge af ekstremt vejr.

Men lige nu er det kun ét selskab, der udbyder den forsikring, så jeg håber, at de andre selskaber snart vil følge trop, så vi får lidt konkurrence, der kan påvirke både pris og dækning, siger forsikringsmægler Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmæglerne.

Som noget nyt er det ikke bare én skade, men summen af skader over en hel sæson, der kan udløse erstatning. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det gennemsnitlige tab beregnes ud fra det normale udbytte på ens egen ejendom.

Planteavlskonsulent Jakob F. Kjærsgaard vurderer, at forsikringen på nuværende tidspunkt især er interessant for bedrifter, der er særligt udsatte for relativt ofte og udbredte skader fx med en stor andel af sandjord og ingen vanding, hvor risikoen for tørke og sandfygning er størst. Eller lavtliggende arealer med risiko for oversvømmelse.

-I sådanne tilfælde bør forsikringen være en del af dine overvejelser. Det er vigtigt at holde sig for øje, at et stort tab i et par marker ikke bliver dækket, hvis bedriftens gennemsnitlige udbytte af afgrøden stadigvæk holder sig over 80 pct. af det olympiske udbytte, lyder det fra Jakob F. Kjærsgaard, der har skrevet om den nye forsikring på kornbasen.dk.

-For alle planteavlere vil forsikringen i praksis kun give værdi, hvis der inden for en kortere årrække er meget udbredte skader, der rammer stort set alle bedriftens arealer, mens der er en risiko for, at sjældne skader eller punktskader forsvinder i bedriftens gennemsnitsudbytte, lyder det fra Jakob F. Kjærsgaard.

Individuelle behov

I sidste ende skal forsikringsbehovet selvfølgelig vurderes ud fra den enkelte bedrifts forudsætninger herunder ejerens behov for “sikkerhed”.

Men det er ikke relevant at bruge data fra tidligere til at regne på, om forsikringen kan betale sig, da de data hører fortiden til og ikke tager højde for den udvikling i vejret, som vi ser i øjeblikket.

Men som med al anden forsikring er spørgsmålet, om man kan og vil bære risikoen selv – eller hellere vil udlicitere den til forsikringsselskabet og betale en præmie for den sikkerhed?

-Jeg vil foreslå, at man ringer til en af forsikringsmæglerne i DLBR til en uformel snak om de muligheder der ligger i forsikringen, siger Peter Quitzau.

I øvrigt anbefaler Peter Quitzau, at man beholder sin nuværende haglskadeforsikring, da den dækker bedre end afgrødeforsikringen..

Dokumentationskravet ligger hos landmanden

Det er landmanden, der gennem året skal samle den dokumentation, der er nødvendig for at kunne vise, at der har været vejrsituationer, der samlet set giver så store tab, at det udløser erstatning.

-Det faktum, at dokumentationskravet ligger hos landmand er én af svaghederne ved forsikringen. Det betyder jo, at man løbende skal dokumentere eventuelle skader for så at gøre skaderne op efter høst og se, om de samlet set kan berettige til erstatning, fortæller Peter Quitzau og fortsætter:

-Man kunne godt forestille sig en situation, hvor man ikke lige fik taget en udskrift af vejrstationens data eller fik taget billeder af skaderne, fordi de på tidspunktet var af mindre betydning, men kommer der flere eller andre skader i sæsonen, kan de samlet set udløse forsikring. Så det gælder om at have styr på dokumentationen, fortæller forsikringsmægleren.

Fakta om forsikringen

  • Forsikringen er 1-årig.
  • Den skal tegnes inden den 1. oktober forud for dyrkningsåret.
  • Den dækker i 12 måneder fra så tidspunkt til høst tidspunkt.
  • Haglskader dækkes dog kun fra 1. april til 30. september.
  • Forsikringstager dækker selv et afgrødetab på op til 20% af udbyttet på et gennemsnitsår på egen ejendom. Herefter dækker forsikringen det resterende tab.
  • Forsikringen koster 145 kr. pr. ha. korn og 290 kr. pr. ha. raps. For økologiske afgrøder er præmien 20 % højere.
  • Forsikringen er ikke betinget af, at du har andre forsikringer hos selskabet.
Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV