Ofte stillede spørgsmål om BNBO

7. maj 2019

Skal det være påbud eller frivillig dyrkningsaftale, hvis der skal dyrkes pesticidfrit?

Det er kommunen som myndighed, der vælger om et BNBO skal sikres via en frivillig aftale eller et påbud. Det står altid kommunen frit for at indgå en aftale. Du vil dog ikke få mulighed for at klage til taksationsmyndighederne og klagenævn, hvis du indgår en frivillig dyrkningsaftale.

Hvad forstås med erstatning ved en frivillig aftale?

I forbindelse med en frivillig aftale skal den konkrete betaling aftales mellem parterne ved en forhandling og afhænge af omfanget og karakteren af de forpligtigelser, du som lodsejer påtager dig.

Kan jeg få erstatning for rådighedsindskrænkninger på min ejendom?

Pålægges din ejendom rådighedsindskrænkninger via påbud, fremgår det af lovgivningen, at du er  berettiget til erstatning. Når kommunen giver dig påbud, vil de samtidig også vurdere, hvad erstatningen skal være. Erstatning skal udbetales af kommunen, men hele indsatsen finansieres over vandprisen, det vil sige af forbrugerne i området.

Hvis erstatningen efter din opfattelse ikke står mål med rådighedsindskrænkningerne, kan sagen blive indbragt for taksationsmyndighederne. Det sker ved, at du retter henvendelse til din kommune og beder om, at sagen skal indbringes for taksation. Kommunen vil herefter sørge for, at sagen bliver indbragt. Taksationsmyndighederne tager stilling til erstatningens størrelse, men kan ikke tage stilling til indholdet af påbuddet, det vil sige det faglige indhold.

Klage over påbud

Sammen med påbuddet får du en klagevejledning. Påbuddet kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet eller domstolene. Landbrug & Fødevarer kører en principsag i Landsretten i forbindelse med det påbud Egedal kommune har givet vedr. sprøjteforbud i Bjellekær.

Er det ekspropriation?

Nej, der er som udgangspunkt ikke tale om ekspropriation, men afhængigt af indholdet af påbuddet kan det være så indgribende for lodsejeren, at der ekstraordinært vil være tale om ekspropriation.

Er der skattefritagelse ved påbud eller frivillige aftaler?

Måske! I tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 fremgår det, at berørte landmænd skal have fuld erstatning for deres tab. Erstatning i forbindelse med ekspropriation er skattefritaget. Da der som udgangspunkt ikke tages konkret stilling til, om en rådighedsindskrænkning er ekspropriation, er det imidlertid en konkret vurdering i den enkelte sag, om der vil være tale om skattefritagelse.

Bliver jeg partshørt?

Ja. Det er et krav, at kommunen partshører dig, før du kan blive pålagt rådighedsindskrænkninger på din ejendom.

Hvad vil der ske med 25 m beskyttelseszonen rundt om boringerne på min ejendom?

Etablerer kommunen et BNBO på ejendommen og pålægger dig rådighedsindskrænkninger, vil 25 m beskyttelseszonen bortfalde. Så skal du i stedet følge de rådighedsindskrænkninger, der fremgår af påbuddet eller dyrkningsaftalen.

Skal erstatningen afholdes over vandprisen?

Ja, det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 64, at erstatning for BNBO skal betales af de ”brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet”, det vil sige forbrugerne.

Er BNBO-arealerne ens?

Nej. Der findes forskellige metoder til at beregne et BNBO. Omfanget af arealet afhænger blandt andet af beregningsmetode, geologi, indvindingsmængder, grundvandskemi mv. Nogle BNBO er cirkelrunde andre følger matrikelgrænser.

Kan jeg drive økologisk landbrug i BNBO?

Afhængig af aftalens indhold kan du godt dyrke økologisk landbrug i BNBO – MEN vær opmærksom på, at der ikke kan gives økologisk tilskud til arealer, hvor der er tinglyst forbud mod anvendelsen af pesticider eller andre pålagte krav om pesticidfri drift eller krav, der svarer til pesticidfri drift.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)