Så er der åbnet for årets økologiindberetning og EU-ansøgning

10. februar 2022

I Landbrugsstyrelsens Tast-Selv er det nu muligt at udfylde og indsende årets Fællesskema. Fristen for indsendelse er i år d. 22. april med mulighed for rettelser frem til d. 17. maj. Har du ikke talt med din økologikonsulent endnu, er det derfor på tide at tage kontakt.

Vi ved fra mange års erfaringer, at systemet bliver mere og mere belastet frem mod ansøgningsfristen. Det kan derfor godt betale sig at være i god tid. Kontakt allerede nu din økologikonsulent, og lav en aftale om at gennemgå markkort, markplan m.m., så du kan få indsendt en fejlfri ansøgning i god tid.

I fællesskemaet søger du om udbetaling af grundbetaling og grøn støtte samt økologisk arealtilskud og evt. pleje af græs-tilskud. Særligt, hvis der er sket ændringer på din bedrift (jord ind eller ud, skift af cvr. nr. mm.), er det vigtigt at være i god tid, så betalingsrettigheder og evt. tilsagn kan blive registreret hos den rette ansøger.

Fællesskemaet er også der, hvor du laver den årlige indberetning til Landbrugsstyrelsen omkring økologi. Din indberetning danner grundlag for Landbrugsstyrelsens årlige økologikontrol. Hvis du indberetter for sent, kan du risikere, at Landbrugsstyrelsen tilbagekalder din autorisation. Hvis du slet ikke får indsendt årets Fællesskema, vil Landbrugsstyrelsen tilbagekalde din autorisation, da den manglende indberetning umuliggør en fuldstændig kontrol af din bedrift, og derfor takseres som en grov overtrædelse af økologireglerne.

Alt efter dit ønske kan forberedelsen til indsendelse af Fællesskema 2021 ske ved et virtuelt møde (Teams, Zoom, Skype), et fysisk møde med god afstand på Landbocentret i Sorø, eller et fysisk møde med god afstand ude på din bedrift.

Dette skal du opfylde for at kunne modtage grundbetaling og grøn støtte

Først i 2023 kommer der nye regler og vilkår for landbrugsstøtten. Indtil da udbetales landbrugsstøtten, og øvrige tilskud, ud fra en forlængelse af de eksisterende regler. Der er derfor ikke i år væsentlige ændringer i støttebetingelserne. Et udpluk af kravene for at kunne modtage grundbetaling er:

 •  Jordbehandling, såning, høst, slæt eller afgræsning er alle landbrugsaktiviteter, der giver ret til støtte.
 • Der er ikke krav til plantesammensætningen på græsarealer
 • Max 100 træer pr. ha på arealer i omdrift
 • Klynger med beplantning, våde områder, hjørner med maskiner, halm eller lign. som overstiger 100 m2 er ikke støtteberettigede.
 • Kortvarige aktiviteter som dyrskuer, parkering, midlertidig oplagring og lignende kan forenes med grundbetaling.

Frugtplantager på min. 2 ha er som udgangspunkt også berettiget til grundbetaling og på min. 0,3 har for økologisk arealtilskud.

 Krav når du også søger om økologisk arealtilskud

Arealer, hvor du søger om økologisk arealtilskud, skal leve op til grundbetalingskravene ovenfor. Derudover har arealer med økologisk arealtilskud et høstkrav. Dvs. at du enten skal høste en afgrøde, tage et slæt eller afgræsse arealerne. Det er ikke nok blot at afpudse græsarealer med økologisk arealtilskud. En undtagelse er, hvis et areal med kløvergræs er meldt ind som grøngødning, og der sidste år var en omdrifts-afgrøde på arealet – korn, raps eller bælgsæd – ikke græs.

 Krav til støtteberettigede arealer

Det er vigtigt at overholde de helt grundlæggende støttebetingelser, som knytter sig til arealets beskaffenhed og udnyttelse. Der gælder bl.a. følgende vilkår:

 • Arealet skal under normale vejrforhold kunne dyrkes og høstes i perioden d. 15. maj til og med d. 25. september (dyrkningsperioden). For græsarealer starter perioden først d. 1. juni.
 • Arealet skal være støtteberettiget i hele kalenderåret 2021. Derfor kan der ikke søges til arealer der f.eks. tilplantes med skov i efteråret 2021, områder der er permanent vandlidende, eller hvor der er/bliver langvarigt anlægsarbejde.
 • Den enkelte mark skal være over 0,3 ha. En støtteberettiget mark kan bestå af to eller flere delarealer, hvis delmarkerne har en sammenhæng på mindst 4 meter. Du skal samlet søge på min. 2 ha støtteberettiget areal for at kunne få grundbetaling og grøn støtte. Dette gælder ikke økologisk arealtilskud – her er minimumsarealet 0,3 ha.
 •  Klynger af buske og træer er ikke støtteberettiget. En klynge er en gruppe af mindst to træer eller buske over 1 meter, og hvor trækronerne tilsammen er over 100 m2.
 • omdriftsarealer må der maksimalt være 100 enkeltstående træer over 1 meter på ha.
 • For permanente græsarealer er der ikke et max. antal træer pr. ha. Spredt forekomst af træer, buske, lyng, mos, lav og mindre våde områder kan være til stede, hvis støtteprocenten for arealet reduceres. Samlede områder over 500 m2 er aldrig støtteberettigede og skal tegnes ud af markkortet.

Det er altid lodsejers ansvar at vurdere, om arealet opfylder betingelserne for grundbetaling. Der må gerne være opvækst af enkeltstående træer, hvis blot græsset er jævnt afgræsset til under 40 cm på mindst halvdelen af arealet d. 25. oktober.

Klassisk rapsmark, som er støtteberettiget, hvis der høstes på den.

Tilskud forudsætter en landbrugsaktivitet

Forudsætningen for landbrugsstøtte er, at der udøves en landbrugsaktivitet. Jordbehandling, såning, høst, slæt eller afgræsning er alle landbrugsaktiviteter.

På græsarealer er der krav om mindst én årlig slåning i perioden d. 1. juni og til og med d. 25. oktober.  Områder over 100 m2, som ikke er slået, opfylder ikke støttebetingelserne. Bemærk her, at der på arealer med økologisk arealtilskud skal tages min. et slæt årligt, da der er høstkrav på disse arealer.

Afgræsning kan også opfylde aktivitetskravet i stedet for slæt. Det kræver dog, at mere end 50% af plantedækket fremstår afgræsset og under 40 cm. d. 25. oktober. Kravet gælder for hver 100 m2.

Støtteberettigede arealer må ikke være permanent vandlidende, som på billedet her. De våde arealer skal derfor tegnes ud. Til gengæld er græsarealet rundt om søen støtteberettiget, hvis det f.eks. afgræsses.

Er der krav til plantedækket?

Der er krav om at der skal været et plantedække, men der er ikke krav til en specifik plantesammensætning.

Når du søger grundbetaling, skal du angive den afgrøde du forventer der er på arealet i perioden d. 15. maj til d. 25. juli. Hvis du senere ændrer i afgrøden, skal du indsende en ændring senest 17. maj, hvilket også gælder når afgrøden udvintrer.

Tilladte aktiviteter i kortere perioder

Grundbetaling forudsætter, at arealet er et landbrugsareal hele kalenderåret. Du må dog i begrænset omfang bruge de støtteberettigede arealer til andet end landbrugsdrift, hvis aktiviteten ikke væsentlig hæmmer landbrugsdriften. Aktiviteter, der varer mindre end 14 dage, vil sjældent vurderes til at hæmme landbrugsdriften. Følgende aktiviteter vil som udgangspunkt være forenelige med grundbetaling:

 • Dyrskuer, jagt, ridning, koncerter, maskindemonstrationer, pløjestævner og lign.
 • Det er tilladt at opbevare landbrugsprodukter som halm, wrap, roer, ensilagestakke, gødning og kalk på landbrugsarealer i op til 1 år.
 • Anlægsarbejde under 14 dage er tilladt (fx kabel gravning, kloak arbejde, arbejdskørsel mv.), hvis det ikke ødelægger en afgrøde der skal høstes. Efter høst kan fx gravearbejde vare mere end 14 dage, hvis arealet reetableres som landbrugsareal i ansøgningsåret.
 • Den økologiske status kan i langt de fleste tilfælde bevares, men eksempelvis ved påfyldning af anden jord, kan det kræve en genomlægning

Det er vigtigt, at plantedækket ikke ødelægges. Hvis det sker alligevel, skal skaderne straks udbedres.

Hvis aktiviteterne bliver længerevarende, øges risikoen for, at aktiviteten ikke kan forenes med grundbetaling.

Arealer der aldrig kan få grundbetaling

Hvis landbrugsdriften er væsentlig hæmmet af andre aktiviteter, så er arealet ikke støtteberettiget. Som tommelfingerregel kan der ikke søges grundbetaling på arealer, hvor der ikke kan dyrkes og høstes græs. Det udelukker f.eks. arealer med meget hyppig slåning (fremstår som en græsplæne). Følgende områder vil derfor som udgangspunkt være udelukket fra støtte:

 • Golfbaner, skydebaner og militære øvelsesområder.
 • Arbejdsområder i skov.
 • Idrætsanlæg, motorcrossbaner, ridebaner og lign.
 • Offentlige parker, private haver og fællesanlæg ved bygninger.
 • Dyrehaver og dyreparker.
 • Græsarealer med solceller, vedmindre de afgræsses. Tal med din konsulent om mulighederne for støtte på arealer med solceller.
 • Moser, vandhuller, remiser, læhegn og andre udyrkede arealer.

Hvis du kan dokumentere, at du har en landbrugsmæssig aktivitet i perioden d. 15. maj (1. juni. for permanent græs) til d. 25. september, så kan arealet efter et konkret skøn blive accepteret som støtteberettiget.

Yderligere oplysninger kontakt en af vores økologikonsulenter

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.