Sådan fungerer OrganicXseeds

22. januar 2021

Fra d. 1. januar 2020 blev OrganicXseeds den nye økologiske frødatabase i Danmark. Det har medført en række ændringer i behandlingen af dispensation til brug af ikke-økologisk ubehandlet frø- og plantningsmateriale. Læs i denne artikel om funktionerne i OrganicXseeds og hvad du skal være opmærksom på, når du som økolog køber udsæd og planter.

Den Økologiske Frødatabase blev tidligere drevet af SEGES. Med OrganicXseeds har Landbrugsstyrelsen overtaget denne opgave.

Du kan bruge OrganicXseeds til at:

 • Tjekke, om der er økologiske frø, vegetativt formeringsmateriale eller planter til rådighed
 • Søge dispensation til brug af ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, herunder læggemateriale
 • Gemme bekræftelse/dokumentation for brug af ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale ved generel dispensation – Dette er nu et krav og du risikerer sanktioner, hvis du ikke har bekræftelsen liggende allerede ved køb/bestilling

Du finder OrganicXseeds her: organicxseeds.dk

Tjek ALTID OrganicXseeds ved indkøb af ikke-økologisk frø og plantemateriale

Du har pligt til at orientere dig i OrganicXseeds INDEN du køber/bestiller ikke-økologisk frø og plantemateriale. Der er kun to tilfælde, hvor det er OK at købe og bruge ikke-økologisk frø og plantemateriale. Begge scenarier kræver udfyldelse og godkendelse af skema i OrganicXseeds inden brug:

 1. Der findes ikke økologisk materiale af den ønskede art: Generel dispensation/”til bekræftelse”

Ved generel dispensation for den specifikke sortsgruppe under art og afgrødekategori. Markeret som ’til bekræftelse’ i OrganicXseeds. Det er vigtigt at du udfylder bekræftelsen, indsender og gemmer den ved køb af såsæden/plantematerialet.

 1. Der findes økologisk materiale af den ønskede art, men ikke af den ønskede sort: Individuel tilladelse

Der er ikke generel dispensation, markeret med ’individuel tilladelse’, og du samtidig har en faglig begrundet årsag til at søge om individuel dispensation. Dispensationen skal indsendes inden køb af såsæden/plantematerialet. Du skal have modtaget dispensationen, før du må bruge det ikke-økologiske materiale.

En faglig grund kan være:

 1. Du har individuelle behov til sorter på din bedrift, og du kan ikke anvende de tilgængelige sorter*
 2. Du ønsker at bevare sorter, som ikke kan skaffes økologisk
 3. Du deltager i forsøg
 4. Du vil bruge ikke-økologisk udsæd til at producere din egen udsæd til eget brug

* Du skal i din ansøgning begrunde, hvorfor de tilgængelige sorter ikke kan anvendes, og hvorfor du har særlige behov i forbindelse med sortsvalg. Du kan bruge følgende eksempler som argumenter, hvis de er i overensstemmelse med forholdene på din bedrift:

 • Leverandøren har oplyst at varen ikke kan leveres i tilstrækkelige mængder/portionsstørrelser
 • Der findes ikke lettilgængelige oplysninger om sorten fra leverandøren i OrganicXseeds eller på leverandørens hjemmeside
 • Særlige problemer med skadegørere på din bedrift
 • Særlige forhold omkring vækstsæsonen/jordbunden i dit område
 • Krav til særlige dyrknings- og kvalitetsegenskaber, der har væsentlig betydning for din bedrift

Her er eksempler på argumenter, der typisk ikke accepteres:

 • Sorterne er ikke vurderet passende til danske forhold
 • Der er kun varer tilgængeligt fra udlandet
 • Prisen på udsæden er for høj

Opbygning og vejledning til brug af OrganicXseeds

Billedet viser forsiden af organicxseeds.dk. Øverst er der søgemoduler og til højre kan du logge ind eller tilmelde dig i boksen ’Ny på organicXseeds?’. Når du er logget ind, kan du se status på dine allerede søgte dispensationer/bekræftelser i den orange menu.

På forsiden af organicxseeds.dk er der tre muligheder:

 1. Tilmelde dig, hvis du ikke har oprettet et login endnu. Du behøver kun at have et login, hvis du skal søge en individuel dispensation eller lave en bekræftelse på en afgrøde med generel dispensation.
 2. Søge en ønsket afgrøde frem for at tjekke tilgængelighed af økologisk udsæd og status (klassifikation) for afgrøden ift. mulighed for at søge om dispensation.
 3. Log ind og se status for dine allerede søgte dispensationer og se dine gemte bekræftelser. Det gøres ved først at logge ind. Derefter finder du oversigten i den orange menu til højre på forsiden. Brug knappen ’I process’ under overskriften ’Dispensation’.

Der er tre måder at søge en afgrøde frem på:

Hurtig søgning: Her kan du enten søge på afgrøde, eks. vinterhvede, eller sort, eks. Alondra. Det er vigtigt at du er specifik, når du søger på afgrøde. F.eks. vil en søgning på blot ’hvede’ vise en kategori uden nogen tilgængelige sorter. Til gengæld vil en søgning på ’vinterhvede’ vise, at der er tilgængelige vinterhvedesorter (se billede nedenfor).

Kategorisøgning: Her kan du vælge imellem flere afgrødekategorier som omhandler typen og brugen af afgrøden. Det kunne f.eks. være korn, frugter, grøntsager men også foder, fiberafgrøder, olie- og spindplanter mm. Den samme art kan optræde i flere kategorier.

Leverandørsøgning: Her kan du søge på en leverandør, f.eks. DLG. Denne type søgning vil give dig et overblik over, hvad en given leverandør har til rådighed økologisk. Vær opmærksom på at OrganicXseeds ikke altid er 100% opdateret med alle små partier. Det kan derfor godt betale sig at ringe og forhøre sig hos leverandøren.

Sortsgrupper

Når afgrøden er søgt frem, skal du være opmærksom på, at hver art er opdelt i sortsgrupper alt efter formål. Som eksempel kan vi tage vinterhvede, som har sortsgrupperne: Brød/mel, foder og kage/mel (se billede nedenfor). Hver sortsgruppe kan have forskellig status/klassifikation. For nogle afgrøder er der sortsgrupper både til landbrug og havebrug. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige sortsgruppe, når du søger om dispensation eller bekræftelse.

Nogle arter er opdelt i to

Nogle arter er delt op efter anvendelse. Det er tilfældet med vindrue. Det er den samme art, men i parentes står der enten ’spisedruer’ eller ’vinproduktion’. Under hver af disse vil der så være sortsgrupperne ’hvid’, ’rød’ osv. Du skal altså være ekstra opmærksom på, at du vælger den rigtige afgrøde/art, da der kan være meldt forskellige sorter ind under hver type.

Ansøgning om dispensation/gem bekræftelse

Du søger om dispensation eller gemmer bekræftelse ved at klikke på den blå knap som hhv. hedder ’Foretag ansøgning’ eller ’til bekræftelse’. Knapperne er kun synlige, hvis du er logget ind. Herefter skal du udfylde formularen og trykke på ’indsend ansøgning’ eller ’gem bekræftelsen’. Ansøgningen om dispensation vil herefter blive behandlet af Landbrugsstyrelsen. Du skal løbende tjekke OrganicXseeds for status på ansøgningen, da du ikke får en mail, når ansøgningen er behandlet. Bekræftelsen vil blive gemt i OrganicXseeds med det samme, og du kan altid hente den, hvis du skal bruge den som dokumentation ved f.eks. en kontrol.

Eksempel på søgning via ’hurtig søgning’ ag afgrøde. Her er der søgt på vinterhvede og der er 6 økologiske sorter tilgængelige under sortsgruppen ’foder’. Under klassifikation kan du se at der kræves ’individuel tilladelse’ til brug af ikke-økologisk såsæd for vinterhvede til foder. Ønsker du at søge dispensation skal du logge ind og trykke på den blå knap ’foretag ansøgning’.

 Statustekster (klassifikation)

Kategori 1 betyder, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til ikke-økologisk frø og plantemateriale, hvis der er økologiske frø og plantemateriale til rådighed. Det gælder f.eks. afgrøder som efterafgrøder og grøngødning, der ikke høstes. Fremover vil flere arter blive placeret under kategori 1, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at der er et tilstrækkeligt og varieret sortsudbud af økologiske frø og plantemateriale.

Individuel tilladelse betyder, at der er mulighed for dispensation til at anvende ikke-økologisk frø og plantemateriale, hvis du har fagligt begrundede og specifikke argumenter for at de tilgængelige sorter ikke er egnede på din bedrift. Der kan være krav om individuel tilladelse både i sortsgrupper, hvor der er tilgængelige sorter, og i sortsgrupper, hvor der ikke er tilgængelige sorter. Den tidligere statustekst, der hed ’generel tilladelse med anmeldelse’, er erstattet af ’individuel tilladelse’. Du skal lave en ansøgning for hver enkelt sort, hvor du ønsker at anvende ikke-økologisk frø og plantemateriale. Du laver ansøgningen digitalt i OrganicXseeds inden indkøb af udsæd. Du skal have modtaget svar fra Landbrugsstyrelsen inden den ikke-økologiske udsæd kan anvendes.

Til bekræftelse betyder, at der kan anvendes ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale uden dispensation, men du skal bekræfte/dokumentere sort, sortsgruppe, mængde og areal overfor Landbrugsstyrelsen ved at udfylde den digitale bekræftelse i OrganicXseeds på tidspunkt for indkøb. Manglende bekræftelse vil blive betragtet som en overtrædelse. Du kan først lave denne klassifikation efter bestemte datoer i løbet af vækstsæsonen afhængig af de enkelte afgrøder, og du skal lave en ny hvert år:

Forår:

 • Efter d. 15. januar for grøntsagsafgrøder.
 • Efter d. 15. februar for andre forårsafgrøder og vinterafgrøder/efterafgrøder, der anvendes til forårssåning.

Efterår:

 • Efter d. 1. august for græsblandinger, vinterraps (rybs, dodder), grøngødning og efterafgrøder.
 • Efter d. 10. august for grønrug og vinterbyg.
 • Efter d. 1. september for vinterhvede, vinterrug og triticale m.m.

Tidsbegrænsning for en opnået dispensation

Du kan kun opnå dispensation indenfor én vækstsæson, og dispensationen skal anvendes indenfor den tidsbegrænsning, der er angivet på dispensationen. Landbrugsstyrelsen har valgt at definere en vækstsæson som en årstid, hvilket betyder, at der skal sendes fire ansøgninger på et år, hvis der skal udsås materiale løbende over året. Årstiderne er defineret således:

Vinter: December, januar og februar

Forår: Marts, april og maj

Sommer: Juni, juli og august

Efterår: September, oktober og november

Det betyder f.eks., at vil du bruge ikke-økologiske udsæd i marts/april (forårssæsonen), kan du først søge om dispensationen fra d. 1. marts. Du skal have modtaget en godkendt dispensation fra Landbrugsstyrelsen, inden du må anvende den ikke-økologiske udsæd/plantemateriale. Det kan give nogle pressede situationer, og det skal du være opmærksom på.

Det er også en udfordring i vinterraps, hvor et rettidigt såtidspunkt er altafgørende. Selv hvis dispensationsansøgningen bliver indsendt i god tid i juni eller juli, vil sagsbehandlingen af ansøgningerne først blive påbegyndt efter 1. august.

Udenlandske leverandører i OrganicXseeds

OrganicXseeds anvendes også i Tyskland, Sverige, England, Irland, Schweiz, Luxembourg og Belgien. Disse landes platforme kan tilgås ved at klikke på logoet;

   i venstre hjørne på forsiden af den danske platform.

Det betyder, at en lang række udenlandske firmaer fra disse lande melder deres økologiske materiale ind i den danske OrganicXseeds. Det har gjort det sværere at få dispensation til brug af ikke-økologisk så- og plantemateriale.

Økologikonsulent Maren Korsgaard, som har gjort sig en del erfaringer med OrganicXseeds i relation til frugttræer i det forgangne år, udtaler: ”Min oplevelse har været, at flere af de udenlandske planteskoler er meget professionelle og tilbyder gode økologiske frugttræer til en begrænset merpris. Der er dog den udfordring, at der mangler oplysninger på dansk om sorterne, og det stiller derfor krav til købers sprogkundskaber at kunne få oplyst udbud, aftale pris, kvalitet, levering osv.”

Principielt kræves det, at firmaerne har let tilgængelige oplysninger om sorterne i den danske OrganicXseeds eller på leverandørens hjemmeside, men det er langt fra alle leverandører som lever op til dette. Det kan anvendes som et argument i en dispensationsansøgning, men hvad Landbrugsstyrelsen forstår som tilstrækkeligt og lettilgængeligt, er lidt uklart på nuværende tidspunkt.

Økologiske frøblandinger

Der gælder forskellige regler alt efter om blandingen er klassificeret som en firmablanding, gårdblanding eller om landmanden blander selv.

Firmablandinger

Omfatter blandinger af økologiske og ikke-økologiske frø lavet af et firma, som sælger blanding som godkendt til økologisk produktion til flere landmænd. Her er det firmaets ansvar at sørge for, at der foreligger en godkendelse af frøblandingen fra Landbrugsstyrelsen. Dette gælder, uanset om frøblandingen er oprettet i OrganicXseeds eller ej. Du behøver derfor ikke selv at søge om dispensation, selvom der indgår ikke-økologisk frø i den indkøbte blanding. Husk at gemme kvitteringen. Det er en forudsætning, at blandingen er godkendt af Landbrugsstyrelsen, og det kan derfor være en god idé at forhøre sig hos firmaet, der forhandler blandingen, hvis du er i tvivl.

Gårdblandinger

Dette er en blanding som du beder et frøfirma om at lave specielt til dig. Består blandingen af økologiske og ikke-økologiske frø, er det dit ansvar at søge dispensation hos Landbrugsstyrelsen. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor der skulle søges efter de gældende dispensationstekster for de sorter/arter, der indgår i blandingen. Det betyder, at selvom blandingen udelukkende består af økologiske frø og ikke-økologiske frø af arter med klassifikationen ”til bekræftelse” i OrganicXseeds, så skal der stadig søges individuel dispensation hos Landbrugsstyrelsen for at få godkendt blandingen. Dispensation gives efter følgende principper:

 • Der skal være samme eller højere andel økologiske frø end i blandingerne i frødatabasen, hvis blandingen minder om en af disse.
 • Der kan accepteres en lavere andel økologiske frø i en blanding, hvis der er væsentlig forskel i forhold til sammensætningen i de blandinger, der er i OrganicXseeds

Du skal godtgøre, at den ønskede blanding har egenskaber, der er nødvendige i dit konkrete tilfælde, og at blandingen ikke kan laves af økologiske frø, der fremgår i OrganicXseeds.

Landmanden blander selv

Vil du selv blande indkøbte økologiske og ikke-økologiske frø, skal du følge de gældende dispensationstekster for de enkelte arter i OrganicXseeds. Hvis afgrøden ikke høstes (f.eks. en efterafgrødeblanding), skal økologiske frø altid anvendes, når der er økologiske frø til rådighed – du kan ikke opnå dispensation til andre sorter. Indgår der frø af en art, der ikke er oprettet i OrganicXseeds, skal du altid søge om dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

 Særligt for såsæd til græs, kløver og efterafgrøder

Der gælder en række særregler, som har betydning for dispensationsmulighederne til brug af ikke-økologisk frø til såning af græs, kløver og efterafgrøder.

Efterafgrøder og afgrøder som ikke høstes

Landbrugsstyrelsen vurderer, at der til efterafgrødeformål ikke er samme behov for bestemte typer af sorter. Derfor skal frøene altid være økologiske, når der er økologiske frø tilgængeligt af den ønskede art under sortsgruppen ’efterafgrøder’ i OrganicXseeds. Dette gælder også for afgrøder til et formål, hvor der ikke høstes af afgrøden. Sortsgruppen ’efterafgrøder’ o.lign. vil oftest være klassificeret som kategori 1. Se eksempel for hvidkløver på nedenstående billede.

Hvidkløver og rødkløver

For alle sorter af hvidkløver gælder den særlige regel, at der altid skal anvendes økologiske frø. Det betyder, at der skal anvendes frø fra sortsgruppen ’småbladet’, hvis der ikke er økologisk frø af ’normal/storbladet’ på markedet – og omvendt. Det skyldes, at hvidkløvers bladstørrelse ikke menes at have væsentlig betydning for anvendelsen. Se i øvrigt billede ovenfor.

Ved rødkløver til efterafgrødeformål skelnes der ikke mellem diploid og tetraploid.

Italiensk rajgræs og alm. rajgræs

For italiensk rajgræs skelnes der ikke mellem diploid og tetraploid, men du har mulighed for at søge individuel dispensation, hvis du har særlige behov ift. foderformål.

Til efterafgrødeformål for både alm. og italiensk rajgræs skelnes der heller ikke mellem diploid og tetraploid, men der skelnes for alm. rajgræs mellem tidlighedsklasser. Hvis en bestemt ploidi ønskes, kan du vælge en anden tidlighedsklasse.

Særligt for frugt- og bæravlere

Tidligere har de økologiske frugt- og bæravlere været vant til, at der har været generel dispensation til at købe ikke-økologiske barrodsplanter, men dette er ikke længere tilfældet. Som økologisk frugt- og bæravler skal du derfor være ekstra opmærksom på at tjekke OrganicXseeds, inden du bestiller planter.

Hvis du søger dispensation til indkøb af ikke-økologiske barrodstræer, skal du kunne forklare, hvorfor du ikke kan anvende de tilgængelige sorter i OrganicXseeds, og hvorfor du har brug for en anden sort. Det kan f.eks. være:

 • at de tilgængelige sorter ikke kan dyrkes i det danske klima
 • at de er modtagelige for sygdomme
 • at træet ikke har den rette grundstamme, antal grene eller generelt mangler en beskrivelse
 • at den ønskede sort kan dyrkes uden sprøjtning
 • at den ønskede sort passer til de klimatiske forhold
 • at den ønskede sort har andre dyrknings- eller kvalitetsmæssige egenskaber der gør, at den kan anvendes til bestemte produktionsmæssige formål

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at dispensationen udløber ved udgangen af den pågældende sæson. Dvs. søger du om dispensation i en forårsmåned (marts/april/maj) udløber den ved udgangen af maj. Her skal du have modtaget og plantet alle barrodsplanter. Du skal -søge om en ny dispensation, hvis du ikke når at plante alle planterne inden udgangen af dispensationsperioden. Du risikerer at der nu er økologiske planter til rådighed, og du skal derfor benytte dig af disse i stedet. Du må godt bestille planter hjem, før du har fået dispensationen, men det er for egen regning og risiko, hvis du ikke får dispensationen.

Særligt for grønsager herunder kartofler

Tidligere har økologiske grønsagsavlere været vant til, at der inden for en række grønsagsarter var generel tilladelse med krav om anmeldelse. Nu er der krav om individuel ansøgning. For væksthusagurker er der indført ”Kategori 1”, og der gives kun dispensation i helt særlige tilfælde. Det er vigtigt, at du er opmærksom på disse ændringer i OrganicXseeds, inden du bestiller frø og vegetativt planteformeringsmateriale. Det er muligt at søge dispensation til ikke-økologisk planteformeringsmateriale til grøntsager, hvis:

 • der ikke findes økologiske sorter af de arter, du ønsker at dyrke
 • leverandøren ikke kan levere til ønsket anvendelsestidspunkt, selvom du har forsøgt at bestille økologiske materiale i god tid
 • der dyrkes i mindre målestok til forsøgsmæssige formål, hvis du fx vil afprøve nye sorter
 • de sorter der udbydes, ikke kan anvendes til din produktion*

Det er ikke et argument, at der ikke findes danske leverandører af arterne/sorterne. Så er du forpligtet til at bruge de udenlandske leverandører

*Det kan f.eks. være tidlighed, dyrkningssystem (eks. frø/stiklinger), krav om priming, egnethed til lagersystemet, lysproduktion i væksthus eller en bestemt resistens, der er afgørende på din bedrift. Det er ikke nok, at den ønskede sort efterspørges af aftager, har en særlig smag eller at det er en hybrid-sort fremfor en OP-sort.

Husk at være opmærksom på at din dispensation udløber ved udgangen af den årstid, som du fik dispensationen i. Du skal søge om ny dispensation i hver årstid.

Særlig frist for ansøgning om læggemateriale til kartofler

Ved ansøgning om dispensation er der fra 2020 indført en tidsfrist: Senest d. 1. marts skal Landbrugsstyrelsen have modtaget ansøgning om dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale. Ansøgninger modtaget efter d. 1. marts godtages som udgangspunkt ikke – Kun undtagelsesvist, hvis et stort parti læggemateriale kasseres. Du kan stadig indsende ansøgning om hjemmeproduceret udsæd efter d. 1. marts.

Derudover ændrede Landbrugsstyrelsen fra d. 1. januar 2021 dispensationspraksis for brug af ikke-økologisk læggemateriale. Det betyder at der som udgangspunkt ikke gives dispensation til sorter under kategorien ’brugskartofler’ – dvs. spise- og bagekartofler, så længe der er tilgængelige sorter under arten kartofler i OrganicXseeds. Der skelnes altså ikke mellem tidlighed ifbm. dispensationsansøgningen. Det er dog stadig muligt at opnå dispensation for chips-, pommes frites og stivelseskartofler. Kartofler er opdelt i flg. sortsgrupper i OrganicXseeds:

 • Bagekartoffel
 • Chipskartoffel
 • Pommes frites kartoffel
 • Specialsorter uden for kategori (spisekartofler som f.eks. La Ratte, King Edward, Violetta (Blaue Elise))
 • Spisekartoffel tidlig
 • Spisekartoffel middeltidlig
 • Spisekartoffel sen
 • Stivelseskartoffel

Du skal være opmærksom på at en dispensation til samme sort kun gives to år i træk. Herefter kan du ikke få dispensation for brug af ikke-økologisk læggemateriale for denne sort.

Det er stadig muligt at få dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale for alle sorter, så længe formålet er til produktion af eget læggemateriale til næste år – læggematerialet må ikke sælges/gives til andre dyrkere.

Særligt for majssorter

I 2020 var der 4 tidlighedsgrupper i OrganicXseeds – Nu er der kommet en ny femte gruppe. Den er kommet fordi der opstod problemer med tyske sorter, der var fordelt på baggrund af tyske forhold. Den femte tidlighedsgruppe kaldet ”ikke placerbare sorter” er oprettet til sorter der ikke er testet efter danske (eller klimatisk tilsvarende) forhold og derfor ikke reelt kan placeres. Der er nedsat en ekspertgruppe til at vurdere sorternes yderligere egnethed til dyrkning i Danmark. Det vil blive noteret ved de enkelte sorter, hvis det bliver konkluderet, at de er egnet.

Dispensationsansøgning

Hvis du vil anvende en ubejdset ikke-økologisk sort, skal du så længe, der er sorter tilgængelige i én eller flere tidlighedsgrupper, ansøge om individuel dispensation. Det er underordnet om der er sorter tilgængelige i den tidlighedsgruppe du ønsker.

En ansøgning om individuel dispensation skal indeholde gode argumenter for hvorfor de tilgængelige sorter ikke kan dyrkes på den konkrete ejendom. Du skal både argumentere for, hvorfor du ikke kan anvende sorten rent dyrkningsmæssigt og du skal yderligere argumentere for, hvorfor sorterne fra de øvrige tidlighedsgrupper ikke kan anvendes. Der er pt. ikke givet generel tilladelse i nogle af tidlighedsgrupperne.

Individuel dispensation kan først ansøges efter d. 1. marts 2021. Vi er klar over at dette skaber en stor usikkerhed omkring bestillinger og vi er i dialog med SEGES og Landbrugsstyrelsen vedrørende dette.

OBS: Sorten KWS Autens er pt. forkert placeret i tidlighedsgruppen ”meget tidlige”. Landbrugsstyrelsen er gjort opmærksom på dette, og det rettes hurtigst muligt. Samtidig er sorten Joy S150/150 placeret i tidlighedsgruppen ”meget tidlig”. Der er tvivl om hvorvidt sorten bør ligge i ”ikke placérbare sorter”, da der ikke forefindes noget information om sorten ift. dyrkning under vores klimatiske forhold. Dette afventer Landbrugsstyrelsens vurdering.

Af økologikonsulent Ninna Rieper Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.