Sådan skal du udbringe husdyrgødning i foråret

21. januar 2021

Først det lovmæssige

Gødning må udbringes fra 1. februar, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • Jorden må ikke være bundfrossen, snedækket, vandmættet eller oversvømmet.
    • Ved snedækket jord forstås, at mere end 90% af marken er dækket af mindst 0,5 cm sne.
    • Ved bundfrossen jord forstås, at overfladen ikke kan brydes med en pind eller et spyd. Ved nattefrost skal jorden tø op i løbet af dagen.
  • Der må ikke være risiko for afstrømning til vandløb, dræn, søer eller kystoplande (hold mindst 20 m afstand til disse miljøer, hvis jorden skråner mere end 6 grader).
  • Husk at der ikke må udbringes gødning lørdage, søndage og helligdage nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligområde.

Krav om nedfældning

Der er krav om nedfældning på arealer uden afgrøde og på arealer med efterafgrøde, grøngødning, spildkorn, ukrudt og lignede afgrøder, der ikke høstes.

Ovenstående regler om udbringningsperioder og udbringningsteknik er en del af krydsoverensstemmelsen og overtrædelse kan medføre træk i landbrugsstøtten.

Husk at økologer ikke må bruge syretilsætning i gyllen. Tjek derfor med din leverandør om der benyttes syretilsætning.

Udbringning af gødning til vintersæd

Ved slangeudlægning af gylle i vintersæd om foråret, er der stor risiko for lav markeffekt, fordi kvælstoffet enten fordamper eller ikke bliver tilstrækkelig omsat i jorden. Tidlig udbringning af gylle giver en bedre forudsætning, for at opnå de bedst mulige forhold for maksimal udnyttelse af næringsstofferne.  Det gælder dog om at have lidt is i maven – især på lerjorden, som kan være relativt længe om at blive så farbar, at strukturskader undgås. Læs mere i økologikonsulent Ninna Boesens artikel om strukturskader ved gylleudkørsel i foråret i dette nr. af ØkoViden.

Vælg gylle med et højt indhold af letomsætteligt kvælstof

Vælg slagtesvinegylle, biogasgylle eller minkgylle til slangeudlægning i vintersæden. Kvæggylle egner sig bedre til nedfældning til vårsæd (se tabel 1 og 2 med markeffekter af forskellige typer af flydende husdyrgødning). Udbringning af fast gødning ovenpå jorden efter 1. februar til vintersæd er tilladt, men markeffekten er lav. Fast gødning udnyttes bedre hvis det nedpløjes til vårsæd (se tabel 3 med markeffekter af fast husdyrgødning)

Prioritér vinterraps først

  1. Vinterraps bør gødes tidligst muligt og senest primo april.
  2. Vinterhvede kvitterer fint for tidlig gødskning med gylle. Er forfrugten god, kan gødskningen dog godt vente til sidste halvdel af april.
  3. For vinterrug og vinterbyg kan der være risiko for svidningsskader, hvis det er for koldt, så her bør du vente til vejret bliver mildt.

Gødskning af frøgræsmarker med gylle skal som udgangspunkt være gjort inden vækststart, hvilket er forskelligt fra art til art.

Svovl til raps

Kør ud med svovl i form af naturgips, kieserit eller vinasse så snart jorden er farbar og udbringningskriterierne er opfyldt. Husk at du skal have en konsulenterklæring.

Udbringning af gødning til vårsæd

Flydende husdyrgødning

For at opnå den størst mulige markeffekt af gødningen anbefaler vi nedfældning af gylle til vårsæd. Især kvæggylle skal nedfældes, da slangeudlægning medfører fordampning af kvælstof og for lav markeffekt. Nedfældning til vårafgrøder kan gøres så snart jorden er farbar. Det gælder dog om at have lidt is i maven – især på lerjorden, som kan være relativt længe om at blive så farbar, at strukturskader undgås. Vi råder generelt til at nedfælde inden pløjning, da du derved undgår dybe spor og pløjningen kan ske, når det passer mht. såningen. Nedfældningen har også den positive effekt at lugtgenerne reduceres.

Fast husdyrgødning

Det bedste resultat ved udbringning af fast møg og dybstrøelse, opnås ved nedpløjning forud for vårsæd. Især havre er god til at udnytte langsomt omsættelige gødningskilder som f.eks. dybstrøelse. Er andelen af halm lav, som i f.eks. fast møg og hønse-/kyllingemøg, egner gødningen sig også til vårbyg og vårhvede. Husk det er et krav, at gødningen nedbringes senest 4 timer efter udspredning.

Tabel 1. Markeffekt (kg udn. N) af udbringningsstrategier af svine- og kvæggylle.

*)Risiko for afgrødeskader

Tabel 2. Markeffekt (kg udn. N) af udbringningsstrategier af minkgylle og afgasset gylle

*)Risiko for afgrødeskader

**) begrænset antal forsøg bag disse effekter*) Risiko for afgrødeskader

Tabel 3. Markeffekt (kg udn. N) af udbringningsstrategier af forskellige typer af fast husdyrgødning

Det er ikke tilladt at udbringe gødning i perioden 15. november til 1. februar.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.