Tilsagnsrunden for Pleje af græs og Naturarealer åbner 1. juli

23. juni 2022

Det vil om kort tid blive muligt at indsende ansøgninger om ”Pleje af Græs og Naturarealer” (PLG). Allerede fra denne tilsagnsrunde begynder vi at bevæge os ind i den nye CAP-reform, selvom der er tale om en overgangsperiode. Reglerne er meget enslydende med det vi kender, men der er dog en skelsættende ting 40 cm højdekravet for PLG med Grundbetaling (GB) forventes at forsvinde.

Det vil sidst på sommeren blive meldt ud i en ændringsbekendtgørelse, sammen med at HNV (Høj Natur Værdi) fra nabo markblok kan bruges. Det virker måske som små ting, men det kan gøre en stor forskel for naturplejen – også økonomisk. Dog tales der ikke ud fra en vejledning, da den først kommer til februar 2023. Det er kritisabelt, da der er tale om deciderede regelændringer, men man bliver nødt til at forholde sig til det ved ny-/gentegning af tilsagn.

Denne artikel henvender sig primært til ansøgning om nye tilsagn og gentegninger. Men da reglerne ændrer sig, får det også betydning for igangværende tilsagn.

 Hvilke arealer kan få tilskud?

For at få tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer skal hver af de ansøgte arealer opfylde mindst ét af nedenstående kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 1. Mindst 50 % af marken skal ligge inden for et særligt udpeget Natura 2000-areal
 2. Marken skal have HNV på 5 eller derover. Det bliver muligt at ”trække” HNV over en markblokgrænse, hvis man selv søger tilsagn på markblokken med registret HNV.
 3. Mindst 50 % af marken skal ligge indenfor Natura 2000-områderne, og mindst 90 % af arealet er en gentegning af et græstilsagn (tilsagn type 4, 5, 9, 66 eller 67).
 4. Mindst 50 % af marken skal ligge inden for et vådområde- eller lavbundsprojekt anlagt med tilskud under landdistriktsprogrammet.
 5. Der kan være arealer der er pålagt fredninger eller servitutter, der gør at det ikke kan komme i betragtning til tilsagn

Generelle betingelser for tilskud

Arealet skal være:

 • egnet til afgræsning
 • må ikke sprøjtes
 • må ikke gødes
 • må ikke omlægges

Tilskudsfodring er ikke tilladt på nær kalve op til 6. mdr. i kalveskjul. Afgræsningen skal ske med husdyr, der er heste eller drøvtyggere. Mufloner, hjorte m.v. regnes som husdyr, når de er i menneskers varetægt. Fødevarestyrelsen kan dispensere for kravet om øremærkning.

 Nye regler for plejebetingelserne for PLG               

Betingelser for afgræsning med grundbetaling/basisstøtte – type 67:

 Der skal ske afgræsning indenfor perioden fra 1. juni til 15. september. Der behøves ikke at være dyr på arealet i hele perioden

 • Den 15. september skal arealet fremstå synligt afgræsset dvs. min. 50% af arealet skal være græsset ned
 • DER ER IKKE ET HØJDEKRAV PÅ 40 CM. MERE
 • Ikke plejede områder på op til 500 m2, max. 20 % af tilsagnsarealet, accepteres for PLG.
 • Områder under 100 m2. der ikke er plejet – bliver der ikke vurderet på
 • Der må laves et supplerende slæt i perioden 21. juni til 15. september, hvis det er en naturlig del af driften med afgræsning. Der må ikke laves fladedækkende slåning, men man må gerne afpudse mindre områder som dyrene ikke har afgræsset. Der er slåningsforbud i perioden 1. maj til og med 20. juni. Fra den 16. september til den 30. april er der ikke regler for slåning
 • Der kan ikke søges GB på lyngarealer

Betingelser for afgræsning uden grundbetaling og plejebetingelse ”synligt afgræsset” – type 66:

 Efter de nye regler hvor højdekravet på 40 cm. falder bort, henvender denne ordning sig kun til arealer, hvor man søger ”Fast Græsningstryk” og ikke kan/ønsker at søge artikel 32. Dernæst selvfølgelig til de tilsagn der allerede er i en tilsagnsperiode, med type 66

 • Hvis man er i en tilsagnsperiode:
  • Skal der afgræsses i perioden fra 1. juni til 15. september. Der behøves ikke at være dyr på arealet i hele perioden.
  • Den 15. september skal arealet fremstå synligt afgræsset dvs. min. 50% af arealet skal være græsset ned
 • Ikke plejede områder fra 100 m2 – 500 m2, max. 20 % af tilsagnsarealet, accepteres for PLG.
 • Områder under 100 m2. der ikke er plejet – bliver der ikke vurderet på
 • Der må laves et supplerende slæt i perioden 21. juni til 15. september, hvis det er en naturlig del af driften med afgræsning. Der må ikke laves fladedækkende slåning, men man må gerne afpudse mindre områder som dyrene ikke har afgræsset. Der er slåningsforbud i perioden 1. maj til og med 20. juni. Fra den 16. september til den 30. april er der ikke regler for slåning.
 • Fast Græsningstryk:
  • Fast græsningstryk søges uden grundbetaling/Basisstøtte
  • Det er også muligt at søge Fast Græsningstryk med artikel 32, hvis arealet er godkendt til det
  • Vælger man Fast Græsningstryk forpligter man sig til, at der i perioden 1. juni til 31. august skal gå 0,3 storkreaturer (SK)/ha på det enkelte areal. Det er muligt at få græsningstrykket endnu længere ned til 0,2-0,1, men der skal være nogle gode, faglige argumentationer, som den enkelte kommune skal skrive. Det skal derefter godkendes af LBST. Efter at græsningstrykket generelt for alle, er blevet 0,3 SK/ha, er det blevet væsentligt sværere at få det godkendt.
  • Her kontrolleres der kun efter antallet af dyr.
  • Alt græsningsegnet areal skal tælle med i beregning af antal dyr. Også selvom der ikke er tilsagn på. Ørnebregne regnes som græsningsegnet. Så står der Ørnebregne i en græsningsskov, skal arealet tælles med i beregning af antal dyr, selvom skov normalt ikke er græsningsegnet
  • Der er særregler for hegning og samgræsning – Husk at være OBS på det!!

Hvornår bruger vi ”Fast Græsningstryk” efter de nye regler?

Selv efter regelændringen er kontrolformen stadig meget anvendelig – men kun på de arealer, der er meget ekstensive, som eksempelvis kan være bevoksninger med siv blandet med græsområder. Dog i særdeleshed de områder hvor der vinterafgræsses. Her er det vigtigt at der er nok foder til vinteren. Derfor er der ikke, ved optimalt græsningstryk, afgræsset på 50 % af arealet 15/9.

Betingelser for slæt:

 Du skal tage minimum ét årligt slæt på arealet i perioden 21. juni til 15. september. Slæt defineres som slåning af plantedække, hvor det afslåede materiale fjernes fra arealet.

 • Du kan ikke erstatte slæt med afgræsning, men du må gerne supplere med afgræsning.
 • I perioden 1. maj til og med 20. juni må arealerne ikke slås af hensyn til fugle og vildt.

Giver de ændrede regler grund til nye overvejelser?

Ja – i de tilfælde, hvor man har et areal, hvor der har været problemer med at kunne overholde reglen for højdekravet 15/9. Overvejer man her at søge et nyt tilsagn uden Grundbetaling/Basisstøtte, giver det stadig god mening at søge et PLG tilsagn med Grundbetaling/Basisstøtte. Vurderingen går på, om arealet kan overholde at være afgræsset på 50 % af arealet 15/9. Her må de dynamiske områder max. være, 500 m2 pr. område. Er de det, går de ind i fleksibiliteten der forventes at stige fra 10 % til 20 %. Med ”fleksibilitet” menes, at de ikke afgræssede områder på op til 500 m2, sammenlagt må fylde max. 20 % af tilsagnsmarken.

Der er ingen tvivl om, at disse nye regler kommer til at have en betydning for effekten og værdien af naturplejen.

 Tilskuddet størrelse:

 

Ønskes yderligere oplysninger kontakt Økologi -og Naturkonsulent Therese Bloksted 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.