Valg af vårsædssorter 2021

14. januar 2021

Vårbyg

Til foderbyg anbefaler vi sortsblandinger som første prioritet. Sortsblanding Dlg er fra Dlg og Sortsblanding 1220 fra Nielsen & Smidth. Vi anbefaler sortsblandingen 1220, da den indeholder de sorter med den laveste modtagelighed for bygrust. Derudover sorterne Scholar, Feedway, Accordine, KWS Cantton, Wish og  Evergreen.

Til maltbyg anbefaler vi sorterne Flair, Evergreen og Prospect. Prospect er Dlg’s førstevalg til maltbyg.

Forudsætninger for valg af vårbyg:

  • Fokuser altid på en sort med lav modtagelighed overfor meldug (Mlo-resistens), og bygrust.
  • Havrenematode resistens.
  • Det er vigtigt at vælge ”hovedsorter”, der har været afprøvet mere end 2-3 år

Tabel 1. Dyrkningsegenskaber for tilgængelige vårbygsorter 2021, kilde sortinfor SEGES 2020 og 2018

I tabel 1 er nævnt de tilgængelige sorter til sæson 2021. Der er ikke karakterer på Sortsblandingerne, da sorterne som indgår i Dlg og Nielsen & Smidth, hhv. Sortsblanding Dlg og Sortsblanding 1220, ikke er de samme sorter som i forsøgene.

Sorterne nævnt i tabellen, er ikke alle afprøvede i økologiske forsøg i 2020, derfor er de markerede forsøg *), fra forsøgs afprøvninger i 2018.

Kommentarer til de enkelte sorter

Feedway kunne være en god afløser til Evergreen, på trods af Evergreen er ”still going strong”, med en lav modtagelighed mod bygrust og skoldplet. Men med Evergreen’s 10 år på bagen, kunne det tyde på den var på vej ud. Feedway har i to sæsoner klaret sig bedre end målesorten, med en lav modtagelighed for bygrust, men høj mod skoldplet.

Flair har som Evergreen lav modtagelighed mod bygrust og skoldplet, og har i 2020 forsøget et højere udbytte end målesorten. Flair og Evergreen er anerkendte til maltproduktion. Flair er en god sort, hvis der skal såes udlæg i marken.

Sortsblandingerne Dlg og 1220, er begge blandinger som indeholder forholdsvis sunde sorter. Dlg blandingen dog med 3 bygrust modtagelige sorter i. 1220 indeholder mere resistente sorter for bygrust, og ville være en sort vi vil anbefale. Sortsblandingerne har begge deres styrke i deres forskelligheder, ihht. Strå- og aksnedknækning. Samt angrebsgraden af sygdomme bliver sjældent så høj som i de enkelte sorter. Sortsblandingerne er kun til foder fremstilling, og ligger normalt på et middel udbytte niveau.

Prospect er en ny sort som Dlg anbefaler til deres malt produktion. Den holder et forholdsvis højt udbytte, har en rimelig lav karakter mht. nedknækning af strå og aks, på trods af en strålængde på 73 cm. Dens udfordring er en høj modtagelighed mod bygrust.

Wish har desværre en stor modtagelighed mod bygrust, og en stor tilbøjelighed til nedknækning af strå og aks. Men trods disse dyrkningsfaktorer, kommer den ud med det højeste udbytte i 2020.

Accordine har basis i maltbygsorterne Quench og Propine, som er gamle kendinge indenfor maltbyg dyrkning. Den har et lavt angrebsniveau af bygrust og skoldplet, og en lav tendens til nedknækning af aks og strå.

KWSsorterne Cantton og Fantex har begge en lav tilbøjelighed til strå og aks nedknækning. Til gengæld har KWS Fantex en høj modtagelighed mod bygrust, og KWS Cantton en høj modtagelighed mod Skoldplet.

Scholar har en lav modtagelighed mod bygrust, men er meget modtagelig mod skoldplet. Dens tendens til nedknækning af aks er middel, men lav strånedknækning.

Stairway har en middel modtagelighed mod bygrust og skoldplet, og høj tendens til lejesæd. Dens strålængde er 76 cm, så det er en meget halmrig afgrøde.

Havrenematoderesistens

Da vårbyg indgår i sædskifte med havre, er det vigtigt at vælge sorter med nematoderesistens. Alle sorter, pånær Scholar, som forhandles til 2021 er dobbeltresistente.

Sortsvalg i økologisk vårhvede

Vi anbefaler sorterne Sonett, Kapitol og Thorus til brødhvede

Tabel 1. Vårhvedesorternes dyrkningsegenskaber (Kilde: Sortinfo, SEGES 2015 – 2020)     
SortForhandlerLejesædMeldugSeptoriaGulrustStrålængde    
  0-10% dækning1)% dækning1)% dækning1)cm    
AlondraB0015675    
ThorusA/D0018082    
SonettC001,886    
KapitolB007093    
A.     Danish Agro, B: DLG, C: N&S/Hornsyld, D: Brdr. Ewers     
            

*) ingen oplysninger,

1) % dækning er fra observationsparceller i konventionelle forsøg

Sortsvalg i vårhvede 2021

De sorter vi på nuværende tidspunkt ved bliver udbudt til den kommende sæson, er Alondra, Thorus,  Sonett og Kapitol. De højest ydende sorter er Alondra og Thorus. Det kan være en udfordring at opnå brødkvalitet i højtydende sorter, men det er heller ikke umuligt. Sonett er accepteret hos møllerne, og har et rimeligt proteinindhold. Kapitol har ikke været afprøvet i de økologiske forsøg, men afprøvet i perioden 2018 – 2020 i de konventionelle forsøg. Kapitol er iflg. forsøgene ikke gulrust modtagelig, hvilket gør den interessant. Den har fået en karakter 6 for protein (skala går fra 1 – 9), hvilket betyder den egner sig som brødhvede, og er Dlg’s foretrukne brødhvede sort. Thorus har været afprøvet i 2018 og 2019 i økologiske forsøg, og helt tilbage til 2016 i de konventionelle forsøg. Den har ligget på et fht omkring 100 i alle årene, og har en lav modtagelighed for gulrust. Thorus får karakteren 5 for protein i de konventionelle forsøg, så den vil være et oplagt valg som brødhvede. Alondra er ikke afprøvet i de økologiske forsøg, men i de konventionelle forsøg tilbage til 2015. Den har i alle årene haft en modtagelighed for gulrust, hvilket ikke gør den interessant i økologien. Den kommer ud med udbytter, i de konventionelle forsøg, omkring fht 100 i alle årene.

Økologiske sortsforsøg i vårhvede

Der er i 2020 ikke udført økologiske sortsforsøg i vårhvede, så karaktererne for sygdomme er fra observationer fra konventionelle forsøg i 2019.

Vi kender ikke angrebsgraden af gulrust i 2020. Men tabel 1 giver et overblik over de udbudte sorters dyrkningsegenskaber, bygget på observationer i OBS (observations) parceller i konventionelle forsøg. Det er vigtigt at vælge sorter, som ikke har en stor dækningsgrad af gulrust.

Tidlig såning er stadig vigtig

Bygfluens larve har stadig stor indflydelse på valget af vårhvede som afgrøde, og hvilken dyrkningsstrategi der vælges. Angrebsgraden af bygfluen er uforandret på Sjælland, Lolland og Falster. Derfor er det vigtigt at prioritere den tidlige såning om foråret.

Havre

Tabel 1. Udvalgte resultater af konventionelle Landsforsøg i havre 2018-2020. Kilde: sortinfo.dk

 ForhandlerUdbytte 2020Udbytte uden svampebek.Merudbytte for svampebek.HL-vægtStrålængde
  Fht. Hkg/ha

 

3 års gns.

Hkg/haKg/hlCm
LSD 4 41 
DelfinDA10372,61,956,799
PoseidonDLG, BE10568,38,655,889
DominikDLG, DA, BE, N&S9762,87,655,882
CaddyN&S10669,57,656,999
SymphonyDA10069,45,156,1102
LionDLG9967,55,65895

Årets førstevalg og alternativer

Delfin er et godt valg som en sund og højtydende havresort med godt potentiale for at levere grynkvalitet. Caddy er et godt alternativ. Delfin skiller sig ud ved at være ikke-modtagelig overfor meldug. Den mest velegnede sort til grynhavre, er den nye sort Lion. Lion har den højeste HL-vægt (hektolitervægt). Høj HL-vægt giver store kerner, der egner sig til afskalning og grynproduktion.

Hvis havren skal anvendes til foder er Poseidon et godt bud. Symphony har i en årrække været et godt valg til både foder og gryn, og er stadig en velkendt og sikker sort. Vælg Dominik hvis der er mistanke om at arealet er angrebet af havrecystenematoder eller hvis der historisk er dyrket meget havre.

Årets udvalg af havresorter er stærkt og alle sorter er velegnede til økologi. Det er små forskelle, der afgør hvilke sorter, der er årets førstevalg. Det er muligt at lave havre til gryn af alle sorter, da vækståret spiller en større rolle end sortsforskellene. Man kan dog øge chancerne for at leve op til kvalitetskravene, hvis man vælger en sort med høj HL-vægt. Der kan være krav om sortsvalg ved konceptavl – tjek derfor med din aftager om der er en ønsket sort.

Hestebønner

Tabel 2. Udvalgte resultater af konventionelle Landsforsøg i hestebønner 2018-2020. Kilde: sortinfo.dk

 ForhandlerUdbytte

 

2020

Udbytte

 

3 års GNS

Tusindkorns-

 

vægt

ChokoladepletDato for Modenhed
  FhtHkg/ha % dækning 
LSD NS 36  
ApolloN&S10051,3562224-8
Birgit*DLG
FuegoDA, BE, N&S9749,5599322-8
FanfareN&S9849,9547325-8
LynxDA9851,1519226-8
DaisyDA10553,3573421-8

*Birgit er ikke afprøvet i Landsforsøgene 2020

Det er en fordel at vælge en sort med lav tusindkornsvægt, da en mindre bønne er lettere at tørre ned og udsædsmængden i kg/ha er mindre. Lynx har den laveste tusindkornsvægt og er derfor årets førstevalg. Alternativt Fanfare.  Der er ikke signifikant forskel mellem udbytterne, men der er alligevel en tendens til at Daisy ligger højest både resultaterne for 2020 og i gennemsnittet for 2018-2020.  Der er ikke forskel mellem sorterne sundhed. Alle de udbudte sorter er velegnede til økologi, og der er kun mindre forskelle mellem sorterne. De udbudte sorter er afprøvet i mindst tre år i Landsforsøgene med undtagelse af Birgit, der ikke er afprøvet i 2020.

 Ærter

Tabel 3. Udvalgte resultater af konventionelle Landsforsøg i markært 2018-2020. Kilde: sortinfo.dk

 ForhandlerUdbytte

 

2020

Udbytte

 

3 års GNS

Afgrødehøjde

 

Ved høst

Lejesæd
  FhtHkg/haCmKarakter 1-10
LSD NS   
GreenwayDA, BE10453,4545,5
IngridDA, N&S10049,8753,9
MythicDLG9648,9616,1
JavloDLG, DA, N&S

Årets førstevalg i markært er enten Ingrid eller Mythic. De to sorter adskiller sig ikke markant fra hinanden. Greenway er ny for økologer, men har været afprøvet konventionelt i Landsforsøgene siden 2017. Udbytterne i Greenway har ligget højere end Ingrid og Mythic i især 2017 og 2018, men forskellen er ikke signifikant i 2020. Greenway viser potentiale til at være en velegnet sort til økologi både mht. sundhed og stråstivhed. Javlo egner sig ikke i renbestand til modenhed pga. lejesæd.

Lupin (smalbladet)

 ForhandlerType
BorutaN&SForgrenet
BoreginaN&SUforgrenet
RumbaDLG, DAForgrenet
RegentDLGUforgrenet
TangoDLGForgrenet
IrisBEForgrenet

Det er væsentlige dyrkningsmæssige forskelle på de forgrenede og uforgrenede sorter. I næste ØkoViden kan du læse mere om hvilke type, der egner sig til din bedrift.

Sorterne er ikke afprøvet i Landsforsøg, og vi har derfor ikke datagrundlag for at komme med en sortsanbefaling.

Skrevet af Per Jensen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.