Vilde bier i landbruget

6. juni 2024

Af Økologikonsulent: Jens-Peter R. Paulsen

De fleste af os kender sikkert honningbierne og deres vigtige rolle som bestøvere af planter, både i det danske landbrug og i økosystemer generelt, hvor ikke kun udbyttet men også kvaliteten øges ved honningbiers bestøvning. Men honningbier er ikke de eneste bier som findes derude, og som hjælper med til at bestøve og øge kvaliteten af vores afgrøder. Faktisk er der registreret næsten 300 biarter i Danmark.  29 er humlebier, 1 er honningbien og resten er enlige bier (Danmarks Biavlerforening 2024). Vilde bier er en betegnelse som dækker over de enlige bier og humlebier. Begge grupper er vigtige bestøvere.

Enlige Bier: Mestre i Selvstændighed

Enlige bier lever, som deres navn antyder, alene. Disse bier udgør en bred vifte af arter. De fleste enlige bihunner graver deres egen rede i jorden, mens andre søger hulrum over jorden i fx gammelt træ eller hule plantestængler, hvor de anlægger deres rede. Selv om hver hun laver sin egen rede, laver mange af dem reder tæt ved siden af hinanden i store kolonier. Omkring en fjerdedel af de enlige bier bygger ikke selv rede, men lægger i stedet deres æg i andre biers reder.

Billede 1 Et eksempel på enlige biers reder i jorden. På denne gårdsplads bygger mange enlige bier rede tæt ved hinanden i kolonier. Foto Lise Hansted

Hvad der gør enlige bier unikke, er deres evne til at udføre alle opgaver selv. Den enlige bi-hun er ansvarlig for at bygge en rede, finde føde til ynglen og lægge æg. Hunnen dør før afkommet kravler ud af reden, og hun har ikke nogen kontakt med sit afkom. En del arter er specialiseret i at samle pollen fra bestemte blomsterarter og kan i nogle tilfælde spille en vigtig rolle i bestøvningen af disse planter.

Selvom de ikke danner sociale familier som humlebier eller honningbier, spiller enlige bier stadig en afgørende rolle i økosystemer ved at hjælpe med at bestøve planter og sikre biodiversiteten.

Billede 2 Pragtbuksebi i cikorieblomst. Buksebien er en af vores enlige biarter som man kan finde i hele landet. Den indsamler kun pollen fra kurvblomster. Foto Ulla Friborg 

Humlebier: Sociale familier med Betydning

Humlebier er sociale bier, som lever i kolonier, der kan variere i størrelse fra ret få individer til flere hundrede, afhængigt af arten.

I modsætning til enlige bier har humlebier en mere kompleks social struktur, der omfatter dronninger, arbejdere og droner. Dronningen er den eneste hun i kolonien, der lægger æg. Arbejderne, som er sterile hunner, udfører alle de andre opgaver i kolonien, herunder at indsamle føde, vedligeholde reden, og pleje afkommet. Dronerne er de hanlige bier, hvis vigtigste opgave er at parre sig med årets nye dronninger.

Humlebier spiller en stor rolle i bestøvningen af både vilde planter og landbrugsafgrøder. Deres evne til at samle pollen og nektar fra et bredt udvalg af planter gør dem til effektive bestøvere og vigtige bidragsydere til økosystemets sundhed. De flyver også i dårligt vejr og tidligere end honningbier, da de kan tåle lavere temperaturer og nogen nedbør.

Billede 3 og 4 Øverst. Humlebi i færd med at bestøve hestebønne. Foto Lise Hansted Nederst Hushumle i færd med at bestøve rødkløver. Foto Yoko Dupont

Levesteder og rolle i landbruget

Enlige bier foretrækker naturlige levesteder såsom solbeskinnet jord med lidt eller ingen plantevækst, døde træstammer med huller efter fx biller og tørre hule plantestængler. Oftest findes sådanne steder i læhegn, stenbunker i markhjørner, grøfter og andre uforstyrrede områder langs marker og afgrøder.

Billede 5 Huller i gammelt træ er et ideelt rede sted til vilde bier. Foto Lise Hansted

De enlige bier er vigtige bestøvere af mange afgrøder, herunder frugttræer, bærbuske og nogle grøntsager. Ved at skabe gode leveforhold for en mangfoldighed af biarter kan landmænd hjælpe med at øge afgrødernes udbytte gennem forbedret bestøvning.

Humlebier foretrækker ligesom de enlige bier naturlige omgivelser som skovkanter, græsarealer og uforstyrrede områder, hvor de kan etablere deres reder i tørre hulrum på størrelse med en skotøjsæske i jorden, i træstammer eller stenbunker.

Billede 6 Områder med uforstyrret jord og en masse sten fungerer som gode levesteder for vilde bier. Foto Lise Hansted.

I landbrugsområder spiller humlebier en stor rolle for bestøvningen af mange vigtige afgrøder, herunder tomater, peberfrugter, bær og kløver. Nogle landmænd investerer endda i humlebikolonier, der anvendes til bestøvning af specifikke afgrøder som fx tomatplanter i drivhus, jordbær og purløg.

Billede 7 Eksempel på jordbær som er godt bestøvet, og som er stort og velformet (tv.) Modsat de to andre bær som ikke er så godt bestøvede og derfor er blevet små og uregelmæssige. Foto Lise Hansted.

Til store marker er der sjældent nok vilde bier til, at de kan klare bestøvningen alene, så her er det oftest nødvendigt at leje honningbier til afgrøder, der skal bestøves af bier eller andre insekter.

Bierne er under pres

De vilde bier er i dag under pres fra mange kanter. Den absolut største udfordring for bierne er mangel på plads (Danmarks Biavlerforening). Uden plads, har de vilde bier svært ved at finde mad, et sted at bo og et sted til at overvintre. Den største årsag til pladsmanglen er ændringer i arealanvendelse, som har betydet ødelæggelse eller fjernelse af naturlige levesteder. De vilde biers levesteder fjernes til fordel for større og større marker som bruges til monokulturer. Nogle af de vigtige steder som forsvinder er: Grøftekanter, blomstrende hegn, diger, markveje, skel, randzoner og uforstyrrede områder.

Billede 8 Skel er eksempler på steder hvor de vilde bier trives, og bygger deres reder. Foto Bent Karlsson.

De resterende levesteder som bierne har tilbage bliver mindre og mere adskilte, hvilket gør vilkårene for bierne sværere (Danmarks Biavlerforening). Andre faktorer som spiller en rolle er:

  • Fødemangel – Antallet af blomsterarter der leverer pollen gennem det meste af sommerhalvåret er faldet med en tredjedel og op mod halvdelen af hvad der fandtes tidligere.
  • Pesticider – Da de påvirker bierne negativt, og fjerner blomsterne de lever af

(Danmarks Biavlerforening).

Der er en igangværende debat om hvorvidt honningbierne konkurrerer med de vilde bier om føden eller ej. Nyere forskning viser dog, at kun ganske få af de truede arter af vilde bier i Danmark har væsentligt overlap af fødekilder med honningbierne (Rasmussen et al. 2021).  

Giv bierne plads på din ejendom

Danmarks vilde bier er pressede, og behovet for at hjælpe dem vokser. Pladsmangel er som sagt de vilde biers største problem, og det er heldigvis noget som alle kan hjælpe med til at påvirke. Både i landbruget, i det offentlige og hjemme i villahaverne. Men hvad kan man gøre? Her er en liste over tiltag som kan bruges i landbruget for at hjælpe med de vilde bier. Flere af forslagene kan også bruges af folk med villahaver:

  • Uforstyrrede områder: At lade visse områder på ejendommen forblive uforstyrrede, såsom ukurante hjørner af marken, hjørner af haven, græsarealer, læhegn eller kvasbunker. Giver egnede levesteder for både enlige bier og humlebier.
  • Så blomstrende planter: At så blomster og urter i striber eller hjørner på marken tiltrækker bier ved at tilbyde en konstant kilde til føde. Vælg planter med forskellige blomstringstider for at sikre, at der altid er blomster i hele sæsonen. Især sommer- og sensommerperioden kan være svær for bierne, da der kan mangle blomster. Det gælder især i områder med mange marker.
  • Klip lidt mindre: Lad de vilde blomster få lov at blomstre og klip først efter deres afblomstring. Klip hække efter blomstring i stedet for før.
  • Lav insektvolde: Insektvolde er små volde af oppløjet jord der er 1-2 m i bredden. På voldene sår man en blanding af tuegræs og urter. Voldene fungerer både som føde og levested. Sørg for at blomstringsperioden er så lang periode som muligt. Den mest optimale placering af insektvolden er i midten af en mark og at placere den så den vender øst-vest, da den varme sydside og den køligere nordside, tilgodeser flere insekters behov.
  • Bi-hoteller: Fremstilles af en række materialer, herunder træ, bambus, ler eller mursten. De har små huller eller rør, hvor bierne kan bygge deres reder og opdrætte deres afkom*.  Det er kun et mindre antal enlige biarter, der benytter bihotellerne, og de er alle almindelige arter. Det bedste er dog, hvis man kan skabe naturlige redepladser.

Billede 9 Blomster stribe med honningurt, er et af de tiltag som landmanden kan benytte sig af. Foto Ulla Friborg

Når man giver de vilde bier plads, hjælper man ikke bare bierne, men også sig selv, da bierne spiller en afgørende rolle i et sundt, produktivt og bæredygtigt landbrug.

*Inspiration til både bi-hoteller mm. kan man finde på Danmarks biavlerforenings hjemmeside: https://www.biavl.dk/bivenlig/bihotel/ eller Danmarks naturfredningsforenings hjemmeside: Guide: Sådan bygger du insekthoteller til din have – Danmarks Naturfredningsforening

Kilder:

  • Danmarks Biavlerforening https://www.biavl.dk/

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.