Hestebønner: Honningbier øger udbyttet

20. juni 2024

Af økologikonsulent: Jens-Peter Paulsen

I 2022 og 2023 samarbejdede Økologisk VKST og Danmarks Biavlerforening, om projektet ”Bibestøvning af hestebønner og lupin”. Projektet, er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. I denne artikel præsenterer vi de endelige resultater fra de to års forsøg.

Baggrunden for forsøget

Der mangler i dag viden om hvilke typer bier der bestøver hestebønner og lupiner, og hvor effektive de er til at gøre det. Selvom både hestebønne og lupin er selvbestøvende planter, så er der mange selvbestøvende planter, som giver et væsentligt merudbytte, hvis bibestøvning med honningbier og vilde bier inddrages i dyrkningen. Derfor undersøgte vi både honningbier og vilde bier, for at finde ud af hvem der primært bestøver hestebønner og lupin. Bibestøvning kan optimere udbytte og kvalitet (øge proteinindholdet) af afgrøderne, og er derfor en væsentlig faktor som du skal medregne i din dyrkning af bælgsæd.

Vi anbefaler:

For hestebønnerne, vil vi anbefale at du udsætter bier, da det vil sikre bedre udbytte. Ved at udsætte bier i din hestebønnemark, vil du opnå en større sikkerhed for bestøvning, da du ikke på forhånd kender antallet af humlebier i området. Dermed er der også gode muligheder for øget kvalitet og udbytte.

Et normalt udbytte for økologiske hestebønner ligger på ca. 35-45 hkg/ha. Fra Sverige har man forsøg, som viser at hestebønnernes udbytte øges med 27 % med honningbibestøvning. Hvis disse tal også passer på danske forhold, så vil du kunne øge dit udbytte med 10,5 hkg/ha, hvilke svarer til 4300 kr. pr. ha med en pris på 400 kr./kg. At leje et bistade til sine marker koster mellem 500-800 kr. pr. stade. Bierne vil derfor godt kunne betale sig hjem. Det anbefales at sætte 1 stade ud pr. ha.  

For lupinerne, vil vi ikke anbefale at du udsætter honningbier. Til gengæld vil vi anbefale at du støtter en rig humlebibestand på din ejendom, da disse vil kunne tage del i bestøvningen.

Generelt vil vi anbefale, at du for begge afgrøder understøtter humlebierne, da disse spiller en stor rolle i bestøvningen for både lupin og hestebønne. Det kan du gøre ved at sørge for, at der er biplanter omkring marken før og efter blomstringen af hovedafgrøden, og ved at have nogle uforstyrrede områder nær marken såsom ukurante hjørner af marken, græsarealer, læhegn eller kvasbunker, hvor humlebierne kan bygge deres reder.

Har du hestebønner der skal bestøves, så brug Bestøverportalen

Bestøverportalen er en hjemmeside, der matcher biavlere med jordbrugere, der har afgrøder der skal bestøves. For at skabe kontakt mellem jordbrugere og biavlere, der tilbyder bifamilier til bestøvning, er der oprettet en ny “datingfunktion”. Dette skal give økologiske jordbrugere mulighed for at søge biavlere til bestøvning af arealer. Funktionen giver ligeledes mulighed for, at biavlere kan tilbyde deres bier til bestøvning.

Bestøverprotalen finder du: Her

Forsøget

I 2022 brugte vi 4 marker, 2 med lupin og 2 med hestebønner til forsøget. På 2 af markerne, en med hestebønne og en med lupin, opstillede vi 15 bistader til bestøvning, på hver mark. Bistaderne havde forskellig størrelse og var udstyret med forskellige antal pollenfælder. Fra pollenfælderne indsamlede og vejede vi mængderne af pollen og udtog prøver til artsbestemmelse. I 2023 udførtes samme forsøg, dog med mindre forskelle. I 2023 blev der udsat bier på alle 4 marker, og markerne var med to forskellige sorter Iris og Freja.   

Da bierne altid bestøver blomsten, når de indsamler pollen, er indsamlingen af pollen et godt udtryk for, i hvor høj grad bierne har medvirket til bestøvning af hestebønnerne og lupin. De vilde bier blev talt på markerne, og der blev ført statistik over arterne begge år.

Billede 1. Oversigt over forsøgene i de 4 marker, med eller uden bier. Figur: Jens-Peter Paulsen.

Resultaterne fra de to år

Hestebønner bestøves af honningbien og af humlebierne

Fra hestebønnerne blev der dagligt indsamlet pollen fra fem bifamilier, tre dage blev der indsamlet fra syv bifamilier. Der blev indsamlet en betydelig mængde pollen, se billede 2, som viser pollen indsamlet på et døgn fra et enkelt honningbistade.

Både i 2022 og 2023, var størstedelen af den pollen, som honningbierne indsamlede mens hestebønnerne var i fuld blomst, fra hestebønnerne. D. 12. juni 2022 var det 81 % af den indsamlede pollen, der kom fra hestebønne. D. 12. juni 2023 kom 77% af den indsamlede pollen fra hestebønne.

Den store mængde indsamlet hestebønnepollen indikerer tydeligt, at honningbierne bidrager til bestøvning af hestebønner. Under optællingen af forskellige arter bier blev der i 2022 registreret 1108 honningbier, 207 humlebier og 3 enlige bier i blomsterne. I 2023 blev der ved lidt færre tællinger i alt registreret 607 honningbier, 236 humlebier og 3 enlige bier. Honningbierne var derfor den mest dominerende bestøver i hestebønnerne.

Billede 2. Pollen indsamlet på et døgn fra et enkelt honningbistade på hestebønnemark. Foto: Lise Hansted.

Lupin bestøves ikke væsentligt af honningbier

I 2022 var der desværre nogle problemer med pollenfælderne i lupinmarken, hvilket betød at resultaterne fra 2022 ikke kan bruges.

I 2023 virkede fælderne, men den pollen der blev indsamlet af bierne indeholdt kun 2-3 % lupin pollen i tre af staderne og mindre end 1% lupinpollen i 2 stader, hvilket tyder på at bierne ikke er interesserede i lupinerne.  

I 2022 blev der observeret 8 honningbier, 102 humlebier og ingen enlige bier i marken. I 2023 blev der observeret 56 honningbier, 1823 humlebier og 5 enlige bier i markerne.

Det blev observeret at humlebierne generelt så ud til at have nemmest adgang til blomsterne, og at honningbierne havde svært ved at åbne blomsterne. Muligvis er honningbier ikke tunge nok til at udløse støvknapperne på lupin.

Billede 3. Tv Humlebi i lupin blomst, th honningbi i lupin blomst. Fotos: Lise Hansted.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

24. juni 2024

Huse og marker ramt af for høj vandstand i Tissø og vandløb

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bestil Virksomhedsprofil her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)