skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
GRØNT GULD

Klima, bæredygtighed og ESG

Bæredygtighed betaler sig på bundlinjen

Bæredygtighed, ESG og klima i landbruget er på manges læber i år, både i medierne, i bankerne og hos forbrugerne – og det vil det blive ved med. Derfor er det også vigtigt, at du som landmand forholder dig til det.

Men bæredygtighed og klima behøver ikke at være et konfust emne, du ikke kan overskue. Faktisk kan bæredygtighed ses på din bundlinje – og det vil vi hjælpe dig med at se.

Vi giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvilke indsatser du allerede gør, og hvilke du kan påbegynde på din bedrift, og så hjælper vi dig med at omsætte det til goodwill i banken.

To produkter: Et katalog og et ESG-Bevis

Det er forventet, at der vil komme endnu mere fokus på bæredygtighed og klima de kommende år fra bl.a. EU, dansk lovgivning og tilskudsmidler. Den finansielle sektor har allerede meldt ud, at de vil begynde at stille krav til den enkelte landmand i forbindelse med finansiering. Læs mere om ESG-krav fra bankerne længere nede på siden her.

VKST vil vi gerne hjælpe dig med at synliggøre, at du allerede gør mange ting. Vi har derfor udviklet to nye produkter, som du kan gøre gavn af:

 • Et bæredygtigheds-katalog, der giver dig overblik over indsatser
 • Et ESG-Bevis, som du kan tage med i banken som dokumentation

Jo mere bæredygtighed du fremviser, desto mere ansvarlig vurderes du at være og har derfor nemmere ved at:

 1. Få bedre finansieringsmuligheder
 2. Fastholde talentfuld arbejdskraft
 3. Opnå goodwill hos omverdenen

Derfor kalder vi det GRØNT GULD

Kig på de tre bæredygtighedsbundlinjer

Hos VKST vil vi gerne hjælpe dig med at blive mere bæredygtig, så du kan leve op til de stigende krav fra banker og omverdenen. Og det behøver faktisk ikke være svært. Mange ting gør du faktisk i forvejen, måske uden du ved, at det har noget med bæredygtighed og klima at gøre.

Bæredygtighedskataloget her på siden (og PDF her) er bygget op over de tre bæredygtighedsbundlinjer: Miljø, social og økonomisk. Kig det igennem og se, hvilke tiltag du allerede gør, og hvilke du kan gå i gang med.

Få et ESG-Bevis og bliv klædt på til bank-mødet

Skal du til møde i banken – eller vil du bare gerne have hjælp til overblikket – kan du få et ESG-Bevis hos VKST, som hjælper dig med at blive klar til mødet med fysisk dokumentation på din nuværende og fremtidige klimaindsats. Læs mere her.

Indsatser til bæredygtighed, der giver overblik:

Værktøjet vil kunne beregne, hvor meget hver enkelt gård påvirker klimaet. Derudover kan det sammenligne bedriftens klimaaftryk med andre bedrifters aftryk samt komme med forslag til, hvad du kan gøre for at gøre klima-aftrykket lavere.

– Forventes klar som produkt i første halvdel af 2022.

RISE er et internationalt anerkendt værktøj inden for bæredygtighed, som fokuserer på 10 forskellige områder lige fra jord og dyrehold til klimapåvirkning og driftsledelse.

RISE står for: Response-Inducing Sustainability Evaluation.

Analysen er et værktøj til at lave målrettede ændringer på bedriften, så den bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Det er muligt at lave et klimatillæg til analysen, hvor drivhusgasudledninger pr. produceret enhed udregnes.

Læs mere om RISE-analysen her.

Et ESG-Bevis er et samlet overblik over din bedrifts bæredygtighed og ESG-mål. ESG-Beviset synliggør dine indsatsområder i forhold til klima og bæredygtighed  – både de eksisterende indsatser og de fremtidige mål.

Du får et fysisk bevis tilsendt, der synliggør indsatsområderne, som du kan tage med til mødet i banken og vise, at du fremstår som en professionel samarbejdspartner med den finansielle sektor

Læs mere om ESG-Beviset her.

Miljømæssige indsatser

Naturtjek

Vi kommer med konkrete forslag til bevaring af naturværdi samt idéer og anbefalinger til tiltag, der kan udvikle og højne naturværdi på din ejendom. Det sker ud fra en forudgående screening af dine arealer og et besøg inkl. vandring på dine arealer. Du får en skriftlig plan med oversigtskort med billeder og specifikke beskrivelser af naturværdierne på dine arealer plus et Naturtjek-skilt, som du kan hænge op og vise til offentligheden samt inspirere og motivere andre.

Pris: 15.000 kr. ex moms

Læs mere om naturtjek her.

Natur- og jagtplan

Natur- og jagtplaner giver dig konkrete anvisninger til, hvordan du kan skabe mere og bedre natur på din ejendom samt konkrete tiltag, der kan forbedre jagten. Dermed er planerne med til at forbedre ejendommens herlighedsværdi og kan evt. være grundlag for en højere jagtleje.

Læs mere om natur- og jagtplan her.

Naturpleje

Besigtigelse af naturarealer og overblik over muligheder og begrænsninger samt hvilke driftstilskud der er relevante. Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Tilskud til hegning og rydning
 • Tilskud til fastholdelse af vådområder
 • Bindeled mellem lodsejer og kommune vedr. naturprojekter
 • Valg af dyr til afgræsning; herunder helårsgræsning
 • Dyrevelfærd og dyreværnsloven
 • Økologiregler og naturpleje
 • Regler for sten- og jorddiger

Læs mere om naturpleje her.

Minivådområder

Minivådområder er en effektiv metode til at reducere kvælstofudvaskningen. Derudover kan det give bedriften en natur, der afveksler fra det dyrkede areal og dermed styrke biodiversiteten og kan også natur- og jagtmæssigt være et positivt tiltag på bedriften. I VKST kan vi hjælpe dig med at vurdere, om der er potentiale til et minivådområde på din bedrift og afdække muligheder og konsekvenser – med 100% tilskud.

Pris: Gratis, uforpligtende snak om mulighederne for minivådområde for din bedrift

Læs mere om minivådområder her.

Klima- lavbundsordning

Vi kan vurdere, om der er potentiale til permanent udtagning af kulstofrige lavbundsjorde på din ejendom samt afdække muligheder og konsekvenser i forhold til tilskud fra den nationale Klima-lavbundsordning. Projektet skal leve op til kriterierne om minimum 10 ha projektareal med minimum 60 % tørvejordsoverlap. Tilskuddet dækker en engangskompensation samt anlæg og projektering. Kompensationssatserne beregnes på baggrund af arealanvendelsen i perioden 2015-2019.

Dyr må stadig afgræsse arealet og der må slås hø. Endvidere er jagt muligt.

Læs mere om klima- lavbundsordning her.

Erfa-grupper

Vi samler og kordinerer adskillige erfa-grupper med forskellige temaer. Vi opretter løbende nye grupper. Få inputs om emner som lederskab, management, efteruddannelse og socialt. Vi har erfa-grupper inden for planteavl, kvæg, svin og økologi.

Hesterådgivning

Vi guider dig i gældende lov om hold af heste og hjælper dig med tilladelser og ansøgninger. Vi fremtidssikrer din hesteejendom helhedsorienteret og kommer omkring økonomi, byggeri, markplaner såvel som praktiske spørgsmål om hestedrift, foder og gødningsopbevaring.

Læs mere om hesterådgivning her.

Tilskud- og teknologiansøgninger

Der er mange forskellige muligheder for at opnå tilskud, primært inden for optimering af gamle anlæg med ny teknologi og nybyg inden for landbrug. Vi rådgiver om de tilskudsmuligheder, der er aktuelle for lige præcis dit landbrug, udarbejder ansøgning og yder hjælp til at få udbetalt et eventuelt tilskud.

Læs mere om tilskud- og teknologiansøgninger her.

Miljømappe

Mappen der gør det let for dig at have miljøtilsyn. Du får samlet relevante oplysninger ét sted og får overblik over miljøgodkendelsens vigtige vilkår og et registreringsværktøj i forbindelse med disse.

Pris: 5.000 kr. ex moms

Læs mere om en miljømappe her.

Markbesøg

Vores uvildige planteavlskonsulenter har erfaring fra landsforsøg og opsamler viden fra markbesøg, hvorfor vi har fingeren på pulsen og kan give dig råd, når du står overfor dilemmaer om behandling af din afgrøde.

Pris: Der er fast pris på besøgspakke

Læs mere om markbesøg her.

Mark-, gødnings- og sprøjteplan

Få uvildig rådgivning om hvordan du optimerer din planteavl. Vi udfører forsøgene og giver erfaringen videre til dig. Med en gødningsplan får du på hver enkelt mark en oversigt over behov og planlagt tilførsel, så dine afgrøder få de næringsstoffer de skal bruge.  Med en sprøjteplan har du et godt basisværktøj til hvad, du skal være opmærksom på gennem vækstsæsonen.

Læs mere om mark-, gødnings- og sprøjteplan her.

Præcisionslandbrug

Med drone/satellitoptagelser kan vi hjælpe dig i gang eller gøre dig endnu bedre til præcisionslandbrug og lavere forbrug af diesel, gødning, sprøjtemidler og arbejdstid.

Læs mere om præcisionslandbrug her.

Jordprøver

Vi udtager jordprøver med ATV og GPS. Du sikres en ensartet udtagning og mulighed for præcis gødskning med f.eks. fosfor og kalium. Kend og følg dit reaktionstal, som er afgørende for om de enkle næringsstoffer er tilgængelig for dine afgrøderne.

Få også målt kulstofindhold i jorden. Denne værdi kan hjælpe dig med at lave en strategi for dit sædskifte, så du fastholder eller øger dit kulstofindhold til gavn for dine afgrøder og klimaet.

Læs mere om jordprøver her.

Reduceret jordbehandling

Vi har erfaring med og laver løbende forsøg med konventionel jordbehandling, delvis pløjning, pløjefri dyrkning, strip till, direkte såning og conservation agriculture. Vores eksperter kan rådgive dig i forhold til den mest optimale jordbehandling på din ejendom med dit sædskifte og din jord.

Læs mere om pløjefri dyrkning her.

Regenerativt landbrug

I regenerativt landbrug anvendes dyrkningsmetoder, som genopbygger landbrugsjord til det økosystem af mikroorganismer, der oprindeligt har været. Diversitet er nøgleordet og kan bl.a. opnås ved at placere træer på dyrknings- eller græsningsarealet, som det kendes fra skovlandbrug. Få vejledning om bl.a. grønt plantedække året rundt, høj diversitet, minimal jordbearbejdning, integrering af husdyr (især drøvtyggere) og brug af kompost.

Læs mere om regenerativt landbrug her.

Omlægning til økologi

Vi gennemgår hele din bedrift fra ende til anden og ser på, hvad den bedste løsning for omlægning vil være i lige præcis dit tilfælde. Du får et overblik over dine muligheder for at lægge om til økologi, og vi hjælper dig med at få overblik over rejsen fra konventionel til økologisk producent.

Pris: VKST tilbyder gratis omlægningstjek

Læs mere om omlægning til økologi her.

Nabotjek

Hos KvægrådgivningDanmark afsøger vi mulighederne for, om du og dine naboer kan gøre gavn af hinanden i forhold til afgrødeproduktion og afsætning, gødningsregnskab og maskindeling.

Lokalproduceret foder

Hos KvægrådgivningDanmark kan vi hjælpe med tilpasning mod mere nærproduceret foder, der hvor det giver mening. Vi bruger rapsfrø og havre i stedet palmefedt samt raps, hestebønner og lupiner i stedet for soja.

Foderoptimering

Foderet er ikke bare afgørende for tilvækst og sundhed i din produktion. Der er også mange penge at spare ved at kigge foderforbrug og -sammensætning efter i sømmene. Med den rigtige foderstrategi sikrer du de mest optimale betingelser inden for foder, der vil gavne besætningen og være et skridt på vejen mod bedre produktionsresultater.

VKST tilbyder foderoptimering på både kvæg og svin.

Du kan læse mere om foderoptimering hos Kvægrådgivning Danmark her.

Erfa-grupper

Vi samler og kordinerer adskillige erfa-grupper med forskellige temaer. Vi opretter løbende nye grupper. Få inputs om emner som lederskab, management, efteruddannelse og socialt. Vi har erfa-grupper inden for planteavl, kvæg, svin og økologi.

Omlægning til økologi

Vi gennemgår hele din bedrift fra ende til anden og ser på, hvad den bedste løsning for omlægning vil være i lige præcis dit tilfælde. Du får et overblik over dine muligheder for at lægge om til økologi, og vi hjælper dig med at få overblik over rejsen fra konventionel til økologisk producent.

Pris: VKST tilbyder gratis omlægningstjek

Læs mere om omlægning til økologi her.

Miljøvurdering

Rapport der beskriver ejendommens miljøforhold og udvidelsespotentialer. Rapporten bruges ofte i forbindelse med finansieringsmøder med banken.

Pris: 12.500 kr. ex moms

Læs mere om miljøvurdering her.

Miljøtilladelse/-godkendelse

Evt. opstartsmøde med opmåling af stald. Evt. drøftelse med andre relevante faggrene i VKST. Beskrivelse af den ønskede produktion og nødvendige indtastninger i det digitale ansøgningssystem. Sagsbehandling ved kommunen og løbende opfølgning. Gennemgang af udkast til godkendelsen. Evt. afsluttende besøg med udlevering af miljømappe med registreringsværktøjer, der giver overblikket over væsentlige vilkår i miljøgodkendelsen. Evt. Miljøledelse.

Pris: 12.500-50.000 kr. alt efter pakke

Læs mere om miljøtilladelse og -godkendelse og se priser her.

Miljøteknologi

Ved udvidelse af svinestalde skal man i de fleste tilfælde investere i miljøteknologi for at reducere ammoniakfordampningen. Vi finder den billigste, mest langsigtede løsning for lige præcis din ejendom.

Læs mere om miljøteknologi her.

Arla Klimatjek

Vi hjælper med udfyldelse af dit Arla Klimatjek, der identificerer drivhus-gasudledninger per kilo mælk og giver et klart billede af de tiltag, som du kan benytte til at reducere udledningerne yderligere.

Læs mere om Arla Klimatjek her.

Foderlade-/Teknikgennemgang

Ikke optimal teknik i foderladen fører til både forringet produktivitet, øget dødelighed og unødvendige investeringer på udbedringer. Med en teknikgennemgang fra os, får du en total gennemgang af hele foderladen, fodercomputeren og foderanlægget, så du er sikret at fodre så optimalt som muligt.

Pris: Fast pris på tre forskellige pakker

Læs mere om teknikgennemgang og se pakker her.

Foderoptimering

Foderet er ikke bare afgørende for tilvækst og sundhed i din produktion. Der er også mange penge at spare ved at kigge foderforbrug og -sammensætning efter i sømmene. Med den rigtige foderstrategi sikrer du de mest optimale betingelser inden for foder, der vil gavne besætningen og være et skridt på vejen mod bedre produktionsresultater.

VKST tilbyder foderoptimering på både kvæg og svin.

Du kan læse mere om foderoptimering hos svin her.

PattegriseLIV

Unik mulighed for at arbejde 6-8 mdr. intenst med din bundlinje og få fokus på øget pattegriseoverlevelse i farestalden.

Du får fem rådgivningsbesøg, handlingsplan, tæt opfølgning fra specialrådgivere og seks møder i staldskole sammen med andre besætninger.

Læs mere om PattegriseLIV her.

SoLiv 2.0

Fokus på at reducere sodødeligheden via et intensivt forløb over en periode på 1,5-2 år. Forløbet stopper først, når målet er nået. Forskellige rådgivere sætter nye perspektiver og løsningsforslag i fokus. Du vil opnår øget arbejdsglæden i hverdagen og økonomisk udbytte ved at hver 1% sodødeligheden reduceres, tjenes der ca. 50 kr. pr. årsso.

Pris: Du kan vælge mellem to forskellige pakker

Læs mere om SoLiv 2.0 og se priserne her.

Produktionskoncept Smågrise

Ønsker du at tjene mere per smågris? Og ønsker du en stabil produktivitet, klare regler og en nemmere hverdag? Så er Produktionskoncept smågrise noget for dig!

Du vil få et startbesøg, løbende opfølgningsbesøg, årligt statusmøde og besøg hos andre i konceptet.

Læs mere om Produktionskoncept Smågrise her.

Produktionskoncept Slagtesvin

Ønsker du at tjene mere per slagtesvin? Og ønsker du en stabil produktivitet, klare regler og en nemmere hverdag? Så er Produktionskoncept slagtesvin noget for dig!

Du vil få et startbesøg, løbende opfølgningsbesøg, årligt statusmøde og besøg hos andre i konceptet.

Læs mere om Produktionskoncept Slagtesvin her.

Miljøvurdering

Rapport der beskriver ejendommens miljøforhold og udvidelsespotentialer. Rapporten bruges ofte i forbindelse med finansieringsmøder med banken.

Pris: 12.500 kr. ex moms

Læs mere om miljøvurdering her.

Miljøtilladelse/-godkendelse

Evt. opstartsmøde med opmåling af stald. Evt. drøftelse med andre relevante faggrene i VKST. Beskrivelse af den ønskede produktion og nødvendige indtastninger i det digitale ansøgningssystem. Sagsbehandling ved kommunen og løbende opfølgning. Gennemgang af udkast til godkendelsen. Evt. afsluttende besøg med udlevering af miljømappe med registreringsværktøjer, der giver overblikket over væsentlige vilkår i miljøgodkendelsen. Evt. Miljøledelse.

Pris: 12.500-50.000 kr. alt efter pakke

Læs mere om miljøtilladelse og -godkendelse og se priser her.

Miljøteknologi

Ved udvidelse af svinestalde skal man i de fleste tilfælde investere i miljøteknologi for at reducere ammoniakfordampningen. Vi finder den billigste, mest langsigtede løsning for lige præcis din ejendom.

Læs mere om miljøteknologi her.

Miljøledelse

Miljøledelsesværktøjer, der lever op til lovgivningens krav til intensive svine- og fjerkræbrug, samlet i én praktisk mappe. Du får et besøg på ejendommen, og vi hjælper dig i gang med miljøledelsen. Ønskes det, hjælper vi også med den lovpligtige årlige opfølgning og indberetning til kommunen, hvilket inkluderer et besøg på ejendommen.

Pris: 7.000 kr. for opstart og 5.000 for efterfølgende abonnement

Læs mere om miljøledelse og priser her.

Omlægning til økologi

Vi gennemgår hele din bedrift fra ende til anden og ser på, hvad den bedste løsning for omlægning vil være i lige præcis dit tilfælde. Du får et overblik over dine muligheder for at lægge om til økologi, og vi hjælper dig med at få overblik over rejsen fra konventionel til økologisk producent.

Pris: VKST tilbyder gratis omlægningstjek

Læs mere om omlægning til økologi her.

Sociale indsatser

APV - ArbejdPladsVurdering

Besøg samt gennemgang af virksomheden (sikkerhedsrondering). Afholdelse af den lovpligtige, årlige arbejdsmiljødrøftelse. Udarbejdelse af beredskabsplan. Udlevering af sikkerhedsskilte efter behov. Introduktion til kemisk risikovurdering. APV-mappe indeholdende lovmæssige og øvrige relevante oplysninger, herunder handlingsplan, maskinliste, beredskabsplan, referat af AM-drøftelse mv.

Opfølgende tlf. samtale. Ved flere lokationer aftales individuel pris.

Pris: Opstart 8.000 kr. – efterfølgende årligt abonnement 5.000 kr.

Læs mere om APV og se priser her.

Erfa-grupper

Vi samler og kordinerer adskillige erfa-grupper med forskellige temaer. Vi opretter løbende nye grupper. Få inputs om emner som lederskab, management, efteruddannelse og socialt.

Vi har erfa-grupper inden for planteavl, kvæg, svin og økologi.

Nabo-tjek

Hos KvægrådgivningDanmark afsøger vi mulighederne for, om du og dine naboer kan gøre gavn af hinanden i forhold til afgrødeproduktion og afsætning, gødningsregnskab og maskindeling.

Management

Vi ser med nye øjne på dagligdagen og rutinerne i stalden, og hjælper dig med at implementere de tiltag, der skal til for, at I får effektiviseret arbejdsgange, får en bedre produktivitet samt trygge og tilfredse medarbejdere.

Vi tilbyder både management inden for svin, kvæg og planteavl.

Læs mere om management til svin her.

Krisehåndtering

VKST tilbyder krisehåndtering i det omfang, der er nødvendigt, om det er støtte til hurtigt overblik og håndtering, eller der er tale om akut-terapi.

Med krisehåndtering får du redskaber til at få ro og et større overblik i selve krise-situationen. Du får præsenteret forskellige handlemuligheder og opnår indsigt, forståelse og sidst men ikke mindst accept af situationen.

Læs mere om krise-håndtering her.

Stresshåndtering

Med et gruppe- eller individuelt stress-forløb kan du lære at spotte stress-faktorer og reaktioner hos dig selv og blandt dine medarbejdere, og du lærer at håndtere stressede situationer og perioder på nye og effektive måder.

Læs mere om stress-håndtering her.

Personligt lederskab

Hos VKST kan vi hjælpe dig med at blive en bedre leder og hjælpe dig med at håndtere de udfordringer, du kan stå i som både ejerleder, leder og mellemleder – det kræver nemlig en anden indsigt og forståelse og nogle andre værktøjer at være leder end at være landmand.

Læs mere om personligt lederskab her.

Personlig indflydelse og udvikling

Med et forløb med en virksomhedsrådgiver, der tager udgangspunkt i dine ønsker og mål, får du fokus på din personlige indflydelse og udvikling og øger dine ledelses- og samarbejdsevner. Forløbet kan forme og udvikle dig, så du bliver mere målrettet og fokuseret – uanset hvilke udfordringer du møder.

Læs mere om personlig indflydelse og udvikling her.

Ledelsesrådgivning

Styrk din rolle som leder, så du sikrer gode resultater, engagement, motivation og fokus på de fælles mål i virksomheden. Vi tilbyder LEAN-gennemgang af din virksomhed, afholder staldskoler for udenlandsk arbejdskraft og erfa-grupper omkring ledelse.

Læs mere om ledelsesrådgivning her.

Fra hensigt til handling

Når du skal implementere en ny strategi, eller der er behov for ændringer og forandringer i din virksomhed, er det ikke nok at beslutte sig til det. Det kræver målrettethed, spontanitet, motivation og overblik. Og så skal det jo også gerne ende med det rigtige resultat.

Med dette forløb kan du som leder lære at få mere handlekraft og spontanitet og blive afklaret og målrettet. Forløbet øger din evne til at motivere dig selv og andre og at sætte mål, forfølge og nå dem og dermed opnå en bedre bundlinje.

Læs mere om dette forløb på denne side.

Rekruttering

Vores erfarne ledelseskonsulenter hjælper landbruget med ansættelseskontrakter og rekruttering af medarbejdere. Vi kan bl.a. hjælpe med stillingsannoncer, ansættelsessamtaler, udvælgelse af kandidater og ansættelseskontrakt.

Læs mere om rekruttering her.

Onboarding

Processen fra start planlægning af ny medarbejder, til hvordan indkøring af ansvar og opgaver tilrettelægges. Synlighed i kompetencer, udvikling og karrieremuligheder for ansættelsesforholdet.

Personlighedsanalyse DISC

Vi udarbejder personlighedsanalyser, for at afdække om kemi, adfærd, forståelsen for sig selv og kommende arbejdsgiver kan give et godt match. DISC-analyser kan også bruges til at forbedre samarbejdsforhold for eksisterende team.

LEAN

Når din virksomhed er igennem et LEAN-forløb, bliver alle arbejdsprocesserne gennemgået og optimeret. Det skaber et bedre overblik, en hurtigere og mere effektiv arbejdsgang, sparet tid og mindre spild i forhold til en optimeret udnyttelse af ressourcerne. I sidste ende giver det en arbejdsplads i harmoni, hvor både du og dine medarbejdere trives, og det kan mærkes på bundlinjen.

Læs mere om LEAN her.

Økonomiske indsatser

Benchmark

Når du får lavet en årsrapport for din landbrugsvirksomhed hos VKST, kan du sammenligne dine regnskabstal med tusindvis af regnskaber i hele landet. Benchmark er et økonomiredskab, der både stiller skarpt på de områder i din virksomhed, hvor du gør det godt, og på de områder, hvor der er noget at hente.

Pris: Fast pakkepris på 3.000 og 5.000 kr. efter ha-størrelse

Læs mere om benchmark her.

Budget

Udarbejdelse af budget er vigtig for din forretning og din bedrift. Budgettet skal fremtidssikre retning via handlinger der er understøttet af tal, samt samarbejde med den finansielle samarbejdspartner.

Årsregnskab

Årsrapporten er for dig, som ønsker det optimale og totale overblik over virksomhedens økonomi. En årsrapport skaber tryghed i forståelsen af din økonomi.

Er du robust til fremtiden, tjener du penge.

Læs mere om årsrapport her.

Skatteregnskab

Stemmer forskudsopgørelsen eller vil du have hjælp til momsafregning? Hvilken selskabsform er din virksomhed og hvordan er skattereglerne? Er der skatteregler for udenlandsk arbejdskraft eller personalegoderegler? Vi hjælper dig med forståelsen.

Læs mere om skatterådgivning her.

Fraktilanalyse

Få lavet en oversigt over nøgletal for driften, hvor der sammenlignes med andre virksomheder inden for samme driftgren. Det viser nemt og overskueligt hvilke potentialer, der kan optimeres på.

Læs mere om fraktilanalyse her.

Investeringer

Vi kan hjælpe dig med at lave en uvildig risikovurdering af dine ønskede investeringer og finde ud af, hvordan de vil påvirke din virksomhed og økonomi fremadrettet. Med analyse, overblik, konsekvensberegninger og risikofaktorer, er du dækket godt ind med vores investeringsrådgivning.

Læs mere om investeringer og finansiering her.

Virksomhedsstrategi

Når man vil udvikle sin virksomhed, er der mange fordele ved at tænke strategi og langsigtede handlingsplaner ind i virksomhedsdriften. Hos VKST kan vi hjælpe dig med at få struktur på tankerne og få det nødvendige overblik, der kan give nye perspektiver på din bedrift og ikke mindst kan styrke økonomien.

Læs mere om strategi her.

Juridisk rådgivning

Har du brug for hjælp med miljølovgivning, skal du bortforpagte jord eller landbrugsbygninger? Har du behov for hjælp til en fremtidsfuldmagt, kontrakt, testamente, ægtepagt eller andet, der kræver juridisk bistand, står vi klar til at hjælpe dig.

Læs mere om juridisk rådgivning her.

Ejendomsrådgivning

Vi er specialiseret i køb og salg af landbrugsejendomme. Vi giver tværfaglig rådgivning omkring både økonomi, generationsskifte, natur/miljøvurdering og rettighedsoverdragelse.

Læs mere om ejendomsrådgivning her.

Lønservice

Hos VKST kan vi tilbyde dig en fuld lønservice, hvor vi sørger for, at der er styr på alle lønforhold for dine medarbejdere i virksomheden. Vi håndterer alle opgaverne, så du kan koncentrere dig om den daglige drift af din virksomhed.

Læs mere om lønservice i VKST her.

DBII Tjek Mark

Kend din bundlinje lige efter høst og få mulighed for at optimere dit markbrug. Få en benchmarking af din tal og se, hvor du har dine svagheder og styrker.

Læs mere om DBII Tjek Mark her.

Økologisk DBII Tjek

Nye krav til bælgplanter og kulstofbinding i sædskiftet samt nye gødningsregler kalder på nye overvejelser og beregninger.

Din bundlinje i alle afgrøder beregnet ud fra dine aktuelle udbytter, priser og omkostninger. Vi kan sammenligne med andre økologiske planteavleres resultater på afgrøde- og bedriftsniveau.

Læs mere om Økologisk DBII Tjek her.

Kvægnøglen

Få et DB over din kvægproduktion. Ud fra foderregistreringer i DMS eller registreringer via Cowconnect. Dit DB kan sammenlignes med andre besætninger og eller holdes op mod dit budget. Kvægnøglen kan udarbejdes hvert kvartal og giver hurtigt og gode muligheder for optimering af produktionen i en økonomisk og bæredygtig retning.

Læs mere om kvægnøglen hos KvægrådgivningDanmark her.

Produktionsbudget Kvæg

Vi udarbejder produktionsbudgetter for kvæg, som kan overføres direkte til Ø90. Her har vi allerede i planlægningsfasen mulighed for at optimere produktionen i en mere bæredygtig retning.

Læs mere om produktionsbudget hos KvægrådgivningDanmark her.

Nabo-tjek

Hos KvægrådgivningDanmark afsøger vi mulighederne for, om du og dine naboer kan gøre gavn af hinanden i forhold til afgrødeproduktion og afsætning, gødningsregnskab og maskindeling.

DB Tjek Svin

Få en opgørelse af indtægter og omkostninger lavet ud fra P-kontrol og regnskabsdata. Derudover benchmarker vi dit dækningsbidrag med sammenlignelige besætninger. Det giver dig en god analyse af produktionens stærke sider, som I kan fastholde, samt de svage sider, hvor der er mulighed for forbedring.

Samlet set får du et overblik over det økonomiske potentiale i besætningen.

Læs mere om DB Tjek Svin her.

P-kontrol

Med en P-kontrol i hånden får du alle nøgletallene og overblik over de vigtigste indsatsområder i stalden, sådan at du kan fokusere på der, hvor det vil gøre en forskel.

Vil du have mere fokus på bæredygtighed?
- Dyrk grønt guld på din bedrift
ESG og bæredygtighed i landbrug
Kom i gang allerede i dag

Du gør i forvejen sikkert allerede mange ting – se listen igennem og se, hvad du ellers kan gøre for at blive mere bæredygtig, opnå øget fortjeneste og besparelser og øge dine chancer for højere udviklingskapital

Vi hjælper dig på vej og giver dig overblikket

Vi har konsulenter med et bredt udvalg af analyseværktøjer, der er klar til at rådgive dig og gøre indsatserne mere håndgribelige og målrettede til din bedrift

Udfyld formularen - så er du i gang!

Udfyld formularen herunder, så bliver du ringet op, og du er i gang med at fremtidssikre din bedrift og dine finasieringsmuligheder

Bliv ringet op og hør mere om klima og bæredygtighed i landbruget

Ring til Virksomhedsrådgiver Henrik Søndergaard på tlf. 5786 5241, hvis du ønsker mere information om ESG og bæredygtighed på dit landbrug.

Eller udfyld formularen nedenfor og bliv ringet op af en af vores konsulenter inden for bæredygtighed:

  Dit navn
  Dit telefonnummer

  Bæredygtighed og ESG-krav fra bankerne

  ESG-krav – hvad betyder det for dig som landmand?

  De fleste landmænd har hørt om ESG inden for det seneste år. Men hvad er det? Og hvad betyder det for dig som landmand?

  ESG står for: E for Environmental, S for Social og G for Governance.

  Det kan oversættes til miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold – noget du som landmand skal begynde at forholde dig til. Det er nemlig tre ansvarlighedskriterier, der kommer i spil, når du fremover skal vurderes i banken eller afsætte dine produkter.

  Bæredygtighed og ESG er vigtigt, hvis du skal i banken

  Allerede fra i år er den finansielle sektor begyndt at stille krav til den enkelte landmand og landbrugsvirksomhed. Du skal dokumentere, hvor ansvarlig og bæredygtig din virksomhed er, og de vil måle dig og din produktion og vurdere, om du har de nødvendige tilladelser, en robust forretningsmodel, om du har indsatser inden for miljø og klima, samt om du tager hånd om øvrige risici.

  Nordea og Vækstfonden har allerede meldt ud, at de fremover vil benytte sig af ESG-modellen, når landmænd skal ansøge om nye lån.

  Bliv klar til mødet med banken med et ESG-Bevis

  Hos VKST kan du nu få et ESG-Bevis.

  Et ESG-Bevis er et samlet overblik over din bedrifts bæredygtighed og ESG-mål. ESG-Beviset synliggør dine indsatsområder i forhold til klima og bæredygtighed  – både de eksisterende indsatser og de fremtidige mål.

  Beviset hjælper dig derfor med at blive klar til mødet i banken med fysisk dokumentation på din klimaindsats, og at du som landmand er med til aktivt at forbedre forholdene på klima. Du kan læse meget mere om, hvad et ESG-Bevis indeholder og bestille et bevis på siden her.

  E’et i ESG står for de miljømæssige indsatser på din bedrift og omhandler natur, miljø og klima. Her er der fokus på, hvordan du som landmand påvirker klimaet, forvalter natur og biodiversitet, forbruger ressourcer, vand og energi samt din CO2-udledning.

  Det kan også være faktorer som håndtering af affald og kemi, ligesom miljørisiciene også vurderes på din bedrift.

  Oversat til bæredygtighedsindsats på din bedrift:

  Her kan du gå efter de mere åbenlyse miljømæssige indsatser såsom et naturtjek eller en naturplan eller for eksempel reduceret jordbehandling. Men mindre indsatser – og måske noget, du allerede gør i forvejen – som et markbesøg, foderoptimering og miljøteknologi er også med til at give plus på miljøkontoen.

  S’et i ESG står for de sociale forhold og omhandler FN’s verdensmål, medarbejdere, arbejdsmiljø m.m. Det handler derfor både om relationerne til medarbejdere, forbrugere, underleverandører, lokalområdet og omverdenen i det hele taget.

  Oversat til bæredygtighedsindsats på din bedrift:

  Her bliver der eksempelvis lagt vægt på arbejdsrettigheder, sikkerheds- og sundhedspolitik i din virksomhed, ligesom det kan være fordelagtigt at udvikle de personlige lederevner på bedriften.

  Her vil en APV eksempelvis være af høj værdi i forhold til ESG, ligesom LEAN, DISC-profiler og endda erfa-grupper også er rigtig gode redskaber som indsatser mod en mere bæredygtig fremtid.

  G’et i ESG står for virksomhedsledelse og omhandler gennemsigtigheden i virksomheden, økonomi- og skatteforholdene.

  Oversat til bæredygtighedsindsats på din bedrift

  Som landmand gør du måske allerede meget inden for denne del, der kan være med til at belyse din bedrifts initiativer. Benchmarking og Fraktilanalyser er for eksempel med til at give et overblik over status og potentialer for din økonomiske bæredygtige udvikling. Ligesom en virksomhedsstrategi er med til at belyse din motivation for fremtiden.

  ESG-kravene fra bankerne er lige på trapperne, og derfor er bæredygtighed netop et meget vigtigt emne for dit landbrug nu, hvis du gerne vil have mulighed for at få højere udviklingskapital.

  Dine bæredygtighedsindsatser på bedriften er med til at højne dine point på ESG-modellen, som bankerne går efter, og du vil derfor have nemmere ved at blive godkendt til at optage lån.

  ESG og bæredygtighedsindsatser har rigtig meget tilfælles, og vi vil gerne hjælpe dig med at synliggøre over for bankerne og omverdenen, at du allerede gør mange ting.

  Hvis du har spørgsmål om ESG, klima eller bæredygtighed, eller har du fået krav eller spørgsmål fra banken, som du har brug for hjælp til, så kontakt vores Klima-hold, så hjælper vi dig på vej – Det er det, vi er her for!

  Back To Top
  TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV